nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2015(VIII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2015(VIII.31.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díj fizetéséről

Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 


1.§      


                        A talajterhelési díj megállapítása, bevallása, befizetése


/1/ A talajterhelési díjat a kibocsátónak  kell megállapítania, bevallani és megfizetnie a

     tárgyévet követő év március 3l-ig napjáig a Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal

     10918001-0000000073-74060054 számú számlájára. önkormányzat adóhatóságához. A

     bevallási nyomtatványt jelen  rendelet l. melléklete tartalmazza.


/2/ A bevalláshoz csatolni kell a talajterhelési díj megállapításának alapját képező számlák  

     másolatát és a talajterhelési díj alapjának csökkentésére jogosító számlák másolatát.


/3/ Azon kibocsátó esetében, aki bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, az

     önkormányzati adóhatóság a VASIVÍZ Rt. vízfogyasztására vonatkozó adatszolgáltatása

     alapján állapítja meg fizetési kötelezettségét.


/4/ A község közigazgatási területén a mérési lehetőség mindenhol biztosított, átalány

    alapján vízmennyiség nem kerül meghatározásra.


/5/ A talajterhelési díj ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályaira az adózás

     rendjéről szóló vonatkozó előírásait kell alkalmazni.


2.§

                       

                 Mentességek, kedvezmények


/1/ Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmény, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre.


/2/ A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából a folyékony hulladék közszolgáltatási szerződés keretében elszállíttat.


/3/ Kérelemre  mentesíthető  a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól az a szociálisan rászoruló kérelmező,

     akinek: a./ egyedülálló esetén az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi

           nyugdíjminimum l50 %-át,

                 b./ családban élő esetén az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi

                      nyugdíjminimum 100 %-át nem haladja meg,


/4/ Kérelemre 5o % díjkedvezményben részesül az a  kibocsátó, akinek

      a./ egyedülálló esetén az egy főre jutó jövedelme  a mindenkori öregségi

                      nyugdíjminimum 200 %-át,

                  b./ családban élő esetén az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi

nyugdíjminimum l5o %-át nem haladja meg.


/5/ A szociális rászorultságot és a jövedelmi viszonyokat Táplánszentkereszt Község

     Önkormányzata Képviselőtestülete szociális igazgatásról és az egyes ellátási formák

      szabályairól rendelete alapján kell igazolni.


/6/ A mentességek és díjkedvezmények méltányosságból történő megállapítására irányuló

     eljárást Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete Szociális és

     Egészségügyi Bizottságára átruházza.3.§.


/1/ Hatályát veszti a  talajterhelési díj fizetéséről szóló 12/2004./VI.29./ önkormányzati  

     rendelet.

/2/ E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
                        Ifj. Perl János                                                     Családi Anita

                                      Polgármester                                                         jegyző
A rendelet 2015. augusztus 31. napján kihirdetésre került.Táplánszentkereszt, 2015. augusztus 31.
                                                                                              Családi Anita

                                                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
52.77 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!