nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata
Hatályos:2014-03-02 - 2017-11-03
Herencsény Község Önkormányzata
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Herencsény Község Önkormányzat képviselő-testületének

 2/2014. ( III.  02.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésérőlHerencsény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét  81 899  ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       32 232 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  18.645  e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                  18 645 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                               - e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   9 550 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       312 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       7 580 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                         13 580 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                               13.580 e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                        0 e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                 0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 64 849  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 500  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  9 550  e Ft.(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:  81 819  e Ft,

b) felhalmozási bevételek:    80  e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                74 689 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                               28 818 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          n6 590 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    26 784 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    6 486 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               6 011 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                               210 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                 0 e Ft

      bb) felújítások                                                                                   0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                      210 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                7 000 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                7 000 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                       0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                               0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  53 515  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  8 440  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:  19 944  e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) ---  beruházás   0  e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) .----  felújítás   0   e Ft,(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a)  Önkormányzati segély     650   e Ft

b)   BURSA ösztöndíj          200   e Ft

c)   Köztemetés                    200   e Ft


(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) ----- fejlesztési cél,


(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:    0    e Ft.


5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint         0    e Ft többlet/hiány,

b) felhalmozási cél szerint    0    e Ft többlet/hiány.(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                6 580 e Ft,

      aa) működési célú                                                                6 580  e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                    0 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                      0 e Ft,

      ba) működési célú                                                                        0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                    0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                   0 e Ft,

      ca) működési célú                                                                        0 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                   0 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –   4  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám             4  fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata       17  fő.


7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.


8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1 098 e Ft,

a céltartalék     0 e Ft.4. Az önkormányzat saját költségvetése13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 81 899  ezer forintban állapítja meg.


14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       32 232 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  18 645 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                  18 645 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatáso                                        0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   9 550 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       312 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       7 580 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                               13580 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                              13.580  e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                       0 e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                      0 e Ft


(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 64 849  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 500  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9 550  e Ft.


(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 81 819   e Ft,

b) felhalmozási bevételek:   80  e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                60 426 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                               20 297 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            4 213 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    23 419 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   6 486 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                             6 011 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                  210 e Ft

      ba) beruházások,                                                                               0 e Ft

      bb) felújítások                                                                                 0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                   210 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                21 263 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                21 263 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                         0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                                 0 e Ft


(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 53 515  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8 440  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 19 944  e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  1  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1  fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  17  fő.5. A Herencsényi Napsugár Óvoda költségvetése17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Herencsényi Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetési főösszegét  14 263  ezer forintban állapítja meg.


18. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       14 263  e Ft

                                                                                                       (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet  2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


19. § (1) A  Herencsényi Napsugár Óvoda 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                14 263 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                               8 521 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          2 377 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    3 365 e Ft

                                                                                                       


(2) A  Herencsényi Napsugár Óvoda kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:  14 263  e Ft,


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


20. § (1) A képviselő-testület a Herencsényi Napsugár Óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám            3 fő.
6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése21. § A Herencsény Roma  Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok22. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


23. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650  Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete  200 000 Ft/év/fő.

c) a középfokú/felsőfokú illetménykiegészítés 20 %


24. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


25. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.8. Egyéb rendelkezések26. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.9. Záró rendelkezések27. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.P.H.

                  Fazekas  János                                                        Jusztin  Józsefné                          ...

                      jegyző                                                                    polgármester


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Herencsény, 2014.március  02.-n


P.H.


                                                                                                             Fazekas  János

                                                                                                                     jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
előterjeszés
89 KB
előterjeszés 1.sz.mell.
15.5 KB
előterjeszés3.sz.mell.
43.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!