nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ecseny község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-22 -tól
Ecseny község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról

Szerkesztés...

Ecseny Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


12/2013. (XII.23.)

önkormányzati rendelete


a települési   hulladékkezelési közszolgáltatásról

egységes szerkezetben


Ecseny  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

I. Fejezet

1. A rendelet célja, hatálya


1. §


A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Ecseny község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját.


2. §


 1. A rendelet hatálya kiterjed Ecseny község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó), melynek tevékenysége során települési hulladék képződik.
 2. [1]A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.

                                              

3. §

A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek szabályait külön rendelet tartalmazza.


MÁSODIK RÉSZ

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

I. Fejezet

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

4. §

 1. Ecseny Község Önkormányzata a települési hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
 2. [2]Ecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) tagjaként a társulási megállapodásban foglaltak szerint megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
 3. [3]A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Társulás és a közszolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti.
 4. Ecseny község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, illetve összegyűlt települési hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.  
 5. Az  ingatlanhasználó biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére.
 6. Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni.
 7. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.
 8. Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérő módon kezelni.
 9. Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető el, illetve adható át a közszolgáltatónak.
 10. [4]A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A közszolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje

5. §

(1)[5]A település területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft., a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. (együtt a továbbiakban, feladatkörükben: közszolgáltató) végzi.

 1. [6][7]A települési vegyes, valamint a természetes személy ingatlanhasználók elkülönítetten gyűjtött települési hulladékát a közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. A településen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el.
 2. A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni.
 3. A települési   hulladékot csak a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben lehet, kizárólag a szállítás napján az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.
 4. [8]A települési hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre a célra létesített Kaposvár, Kaposmenti Hulladékkezelő Központban (0324/23-24 hrsz.) történhet.


 1. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei

6. §[9]


 1. Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű, 60 l-es, vagy 80 l-es, vagy pedig 120 l-es gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező.
 2. Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 770 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező.
 3. A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is.
 4. A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
 5. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
 6. Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.
 7. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.


6/A. §.[10]

 1. A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el.
 2. Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös kék színű gyűjtőedényben helyezhetőek el.
 3. Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő szigeten helyezi el.
 4. Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hulladékot hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti.
 5. Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja.
 6. A (4) - (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények beszerzése alól nem mentesíti.


6/B.§. [11]

 1. A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél.
 2. A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek, vagy az igénybe veszik  – a közszolgáltató szállítja el.
 3. Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.”


6/C. §.[12]

 1. Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) és Kaposvár, Dombóvári úton a 0324/24 hrsz-ú hulladék-kezelő központban  lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni.
 2. Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési műveletek nem végezhetők.
 3.  A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újrahasználati központban és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni.
 4. A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton  0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban történhet.
 5. A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb feleslegesség vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi az önkormányzattal egyeztetve. A gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni kell.”7. §


 1. A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.
 2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik.
 3. A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége.
 4. A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani.
 5. A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített ellátott műanyag zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelentést az ingatlanhasználó nem tette meg.
 6. A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha
 1. az nem a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,
 2. ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható,
 3. a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni.

8. §[13]


 1. Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán gondoskodik.
 2. [14]A természetes személy ingatlanhasználó nem komposztált zöldhulladékának összegyűjtését a közszolgáltató által megszervezett módon havi rendszerességgel szállítja el.
 3. [15]
 4. [16]
 5. [17]
 6. [18]
 7. [19]
 8. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások

9. §


 1. A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége.
 2. A társasházak  kivételével közterületen   bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése  vagy tárolása kizárólag közterület-foglalási engedély alapján történhet a szállítás napokon  kívül.
 3. Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.
 4. A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.
 5. Az ingatlanhasználó  az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve saját maga választja meg, hogy hány liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt kíván a hulladék gyűjtésére és átadására használni a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő edények közül.
 6. [20]Az elszállításra váró hulladék csak a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 60 l-es, 80 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiség pedig a közszolgáltató által térítés ellenében biztosított, a közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban helyezhető el.
 7. A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedénybe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos.
 8. A közszolgáltató az ingatlanhasználó által választott szállítási térfogatnak megfelelő azonosító matricát biztosít a  közszolgáltatást igénybe vevőnek, amelyet az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényre jól látható módon felragaszt.
 9. Amennyiben a matrica elveszik, vagy olvashatatlanná válik, azt a közszolgáltató ügyfélszolgálata a díjfizető személyes kérelmére pótolja. A közszolgáltató csak az érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényben, vagy a közszolgáltató által meghatározott műanyag zsákban köteles elszállítani. 1. Szelektív hulladékgyűjtés


10. §


 1. Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy:
 1. a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse,
 2. A településen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetekbe a külön gyűjtendő üveg, papír és műanyag hulladékát elhelyezze,
 3. a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a gyűjtésre jogosultnak átadja,
 4. a maradék (elkülönítetten gyűjtött és személyes hulladéktól mentes) települési hulladékot az elszállításig gyűjtse, tárolja,
 5. a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
 1.  A közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtőkben keletkezett hulladékot köteles minden hónapban egy alkalommal elszállítani.


6. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai


11. §


 1. [21]A közszolgáltatás díját annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki e rendelet 2. § szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles.
 2. [22]A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) által megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére a jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal.
 3. Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól:
 1. amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve,
 2. ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási kötelezettségének.


7. A helyi közszolgáltatás létrejötte, változás és szünetelése


12. §

 1. A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltató és az ingatlanhasználó között a szolgáltatás tényleges igénybevételével jön létre. 
 2.  Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás felajánlása, illetve a szolgáltató rendelkezésre állása esetén a jogviszony kezdő napja az ingatlanhasználó írásban történő értesítésének, illetve a felhívás közzétételének a napja.
 3.  A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra irányuló szerződéses jogviszony létrejöttéhez a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti írásos szerződés megkötésére az ingatlantulajdonos természetes  személy, illetve a szolgáltató nem kötelezhető; a helyi közszolgáltatásra irányuló szerződés jogviszony a felek közötti írásos megállapodás nélkül is fennáll az (1) – (2) bekezdésekben leírt feltételek esetén.

13. §


A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt  - írásban értesíteni köteles.

     

14. §

 1. Szüneteltethető a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken  legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.
 2. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak.
 3. Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a szolgáltatónak  haladéktalanul köteles írásban bejelenteni.
 4. Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy  - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


15. §


 1. A gazdálkodó szervezet és az ingatlanhasználó  a  közszolgáltató   felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.
 2. A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Ht. 38.§ (3) bekezdése alapján jogosult.
 3. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti.
 4. A  közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 5. A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel.
 6. A  közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

I. Fejezet


16. §


 1. A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
 2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 17/2009.(XII.18.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


Ecseny, 2013. december 17.


  Kőkuti István sk.                                                               Göndöcs Edina sk.

                 polgármester                                                                           jegyzőEgységes szerkezetbe foglalva.


Mernye, 2016. november 23.


                                                                                                       Göndöcs Edina

                                                                                                             jegyző
[1]

Módosította a képviselő-testület 12/2015.(XII.01.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. december 1. napjától

[2]

Módosította a képviselő-testület 5/2016.(VIII.01)önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. július 1. napjától

[3]

Módosította a képviselő-testület 5/2016.(VIII.01)önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. július 1. napjától

[4]

Beiktatta a képviselő-testület 12/2015.(XII.01.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. december 1. napjától

[5]

Módosította a képviselő-testület 5/2016.(VIII.01)önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. július 1. napjától


[6]

Módosította a képviselő-testület 12/2015.(XII.01.)önkormányzati rendelete. Hatályos 2015. december 1. napjától

[7]

Módosította a képviselő-testület 5/2016.(VIII.01)önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. július 1. napjától

[8]

Beiktatta a képviselő-testület 5/2016.(VIII.01)önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. július 1. napjától

[9]

Módosította a képviselő-testület 12/2015.(XII.01.)önkormányzati rendelete. Hatályos 2015. december 1. napjától


[10]

Beiktatta a képviselő-testület 12/2015.(XII.01.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. december 1. napjától

[11]

Beiktatta a képviselő-testület 12/2015.(XII.01.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. december 1. napjától

[12]

Beiktatta a képviselő-testület 12/2015.(XII.01.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. december 1. napjától

[13]

Módosította a képviselő-testület 12/2015.(XII.01.)önkormányzati rendelete. Hatályos 2015. december 1. napjától

[14]

Módosította a képviselő-testület 5/2016.(VIII.01)önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. július 1. napjától

[15]

Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület 5/2016.(VIII.01.) rendelete 2016. augusztus 1. napjától

[16]

Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület 5/2016.(VIII.01.) rendelete 2016. augusztus 1. napjától

[17]

Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület 5/2016.(VIII.01.) rendelete 2016. augusztus 1. napjától

[18]

Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület 5/2016.(VIII.01.) rendelete 2016. augusztus 1. napjától

[19]

Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület 5/2016.(VIII.01.) rendelete 2016. augusztus 1. napjától

[20]

Módosította a képviselő-testület 12/2015.(XII.01.)önkormányzati rendelete. Hatályos 2015. december 1. napjától


[21]

Módosította a képviselő-testület 9/2016.(XI.22.)önkormányzati rendelete. Hatályos 2017. január 1. napjától

[22]

Módosította a képviselő-testület 5/2016.(VIII.01)önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. július 1. napjától

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!