nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (X.24.) rendelete
Hatályos:2019-10-25 - 2019-10-26
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (X.24.) rendelete
a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.26.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §


A szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.26.) rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) A képviselő-testület – pályázat alapján – ösztöndíjban részesítheti azon nógrádsipeki állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton tanulmányokat folytató személyeket, akik megfelelnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer feltételeinek és a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.”


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Vizi Zoltán

polgármester

dr. Kiss Tamás

jegyző

A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2019. október 24.
dr. Kiss Tamás

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!