nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-31 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete
a Lovászi községet 2017. júniusában ért, vihar és jégeső okozta lakossági károk enyhítéséről

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a Lovászi községet 2017. júniusában ért, vihar és jégeső okozta lakossági károk enyhítésérőlLovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az egyes településeket 2017. júniusában ért jégeső okozta károk enyhítéséről szóló
1501/2017. (VIII. 11.) Korm. határozaton és az egyes településeket 2017. júniusában ért, jégeső okozta lakossági károk enyhítéséről szóló 1968/2017 (XII. 19.) Kormányhatározaton alapuló támogatói okirat 8. pontjában adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet célja, hatálya


(1) E rendelet célja, hogy a településen 2017. június 28. napján átvonuló vihar/jégeső következtében lakóházakban keletkezett károk helyreállítása, a lakhatási feltételek biztosítása érdekében szükséges, legfeljebb a káreseményt megelőző állapotok helyreállítása mértékéig megvalósuló helyreállítási munkálatokhoz kapcsolódó támogatás nyújtásának részletes feltételeit meghatározza.

(2) Ezen rendelet hatálya kiterjed a Lovászi Község Önkormányzata közigazgatási területén vihar/jégeső következtében károsult lakóházakra, melyek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előzetes felmérésében szerepelnek és a keletkezett kár összegének biztosításból vagy egyéb forrásból meg nem térült összegére.

2. §

A támogatás feltételei


 1. A támogatás felhasználásának feltételeiről Lovászi Községi Önkormányzat
  Képviselő-testülete nevében a polgármester és a károsult a 2. számú melléklet szerinti megállapodást köt.

E rendelet alkalmazásában károsult az a tulajdonos, akinek a nevére a helyreállításhoz kapcsolódó munkáról/anyagról kiállított számla szól és aki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előzetes felmérésében szerepel.

A megállapodásban rögzíteni kell:

 1. a támogatás összegét,
 2. az önkormányzat részéről a kivitelezéshez igazodó folyósítás időpontjait,
 3. a felhasználás célját,
 4. a rendeltetésszerű felhasználás igazolásának iratait, dokumentumait,
 5. a nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit,
 6. továbbá szükség szerint ki kell kötni az építésügyi hatóság ellenőrzési jogosultságát.


3. §

Eljárási szabályok

(1) Lovászi Község Önkormányzata a Támogatottakkal a 2017. júniusában ért vihar/jégeső okozta károk enyhítésére vonatkozó támogatás biztosítására az e rendelet
2. mellékletét képező Megállapodást köt.

(2) A Megállapodásban a felek rögzítik a támogatás mértékét, felhasználásának módját és tartalmát, továbbá annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

(3) A Megállapodás szerinti támogatással a Támogatott legkésőbb 2018. március 31. napjáig köteles elszámolni.

(4) A Megállapodás megkötésének előfeltétele a Támogatott nyilatkozata a biztosításból vagy egyéb forrásból megtérülő károk összegéről. (1. melléklet)

(5) A Támogatás kifizetésének feltétele, dokumentumai:

 1. vállalkozói szerződés/ek,
 2. a helyreállítás teljes költségéről szóló, az ingatlantulajdonos nevére és címére kiállított számla/ák, számlarészletező/k
 3. teljesítésigazolás/ok,
 4. nyilatkozat, melyben tételesen megjelöli és szövegesen részletezi a helyreállítási munkálatokat.

(6) A Támogatott haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzatnak, ha a helyreállítás megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Megállapodásban rögzített határidőkhöz képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget.


4. §

A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.).
53/A. § (2) bekezdése alapján a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Támogatott a költségvetési támogatás összegét ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 98. § (1) - (2) bekezdései szerint az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat.


5. §

Hatályba léptető rendelkezések

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., valamint a Korm. határozatok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2018. január 29.


Léránt Ferenc

dr. Novák Anett

polgármester

jegyző


Kihirdetve 2018. január 30.


                                                                                           dr. Novák Anett

                                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
17.99 KB
2. melléklet
57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!