nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-01 -tól
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről

Becske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Becske község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.


(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.2. Értelmező rendelkezések


2.§


E rendelet alkalmazásában

a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,

b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 13. pontja szerinti terület,

c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2.§ 23a. pontja szerinti italok
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok


3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság


3.§


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben 150.000.-. forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.


(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50.000.- forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok


4.§


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.


(3) A helyszíni bírság kiszabására a jegyző jogosult.


(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.


(5) Közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a Ket. 94.§ -ában meghatározott feltételek fennállnak.


5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése


5.§


(1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy vagyona van.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Becske Község Önkormányzata Bírság beszedési számla 11741017-15451828-03610000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.


(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Becske Község Önkormányzata Bírság beszedési számla 11741017-15451828-03610000 számú pénzforgalmi számlájára befizetni.
A közösségi együttélés alapvető szabályai


6. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata


6. §


(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki

a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően a közterület használatáról, védelméről, és a közterület-használat díjáról szóló rendeletben foglalt közterület-használati engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használ

b) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,

c) közterület tartósan, állandó jelleggel – kivéve a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti közterület-használati engedély alapján történő használatot - képviselő-testületi hozzájárulás és területbérleti szerződés nélkül használ,

d) a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra igénybe veszi

e) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol

g) emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon kárt okoz,

h) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel.


(2) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben lehet, ha az közmű, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges. Ebben az esetben a közterület bontását az igénybevevőnek a közút kezelőjéhez haladéktalanul be kell jelenteni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tennie.


7. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység

7. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és vendéglátási tevékenység körében, aki:

a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez;

b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megszegi;

c) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz,

e) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel - az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével - és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.
8. A köztisztaság fenntartása


8.§


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetőleg –a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki nem gondoskodik:

a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról,udvar, belterületi kert gyommentesítéséről

b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről,

c) az ingatlan határtól, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,

d) az ingatlan előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,

e) az ingatlanokról, az úttestig terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról;

f) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen, közterületi építményekben, kárt ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot, ne veszélyeztesse,

g) gépjárművet közterületen iparszerűen javít, vagy e szolgáltatáshoz kapcsolódóan gépjárművet közterületen tárol, a zöldfelületen járművet javít vagy tisztít.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, aki:

a) a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű hulladék, többlet-hulladék összegyűjtéséről - amennyiben az a hulladék elszállítását végző szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltakon kívül, az általa biztosított lehetőségek igénybevételén felül keletkező hulladék –, annak a hulladékgyűjtő helyre történő elszállításáról nem gondoskodik,

b) a község közigazgatási területén avart, kerti hulladékot közterületen, magánterületen nyílt téren éget, kivéve a Becske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2007. (VIII.29.) számú, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló határozatával meghatározott esetekben szükségessé váló égetés, az ott szabályozott módon és időben


 (3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, aki:

a) az építési területen és az építés közvetlen környékének tisztán tartásáról, az úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről nem gondoskodik,

b) az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenységet nem úgy végzi, hogy az annak során keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa,

c) a földmunkák végzésénél a termőréteget külön tárolásáról (deponálás), a termőréteg fedőrétegként való visszaterítéséről a munka végeztével nem gondoskodik,

d) az építkezési terület és az építési munkálatokkal beszennyezett környék takarítását elmulasztja, az építkezés befejezését követően a munkálatok végzése során keletkezett építési törmeléket, illetve hulladékot folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül nem szállítja, szállíttatja el, az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,

e) közterületen építési, bontási és egyéb anyagokat közterület-foglalási engedély nélkül tárol, illetve munkaterületet a jegyző engedélye nélkül létesít.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, használója, aki:

a) a letakarított havat úgy helyezi el, hogy a gépjárműforgalmat, a víznyelők működését akadályozza,

b) hórakást tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén helyez el.(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az utcai árus, aki az utcai árusítás céljára bérelt helyet, valamint annak közvetlen környezetét a használat időtartama alatt nem tartja folyamatosan tisztán, az árusítás során keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, elszállíttatásáról és megfelelő elhelyezéséről saját költségén nem gondoskodik.9. Állattartás


9. §


 (1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:10. Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele


10. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,

b) a települési szilárd hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,

c) a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket, termőföldet, szennyezetlen talajt, kőtörmeléket helyez el,

d) a gyűjtőedényben a dolgozók testi épségét, a szállító eszközök műszaki állapotát veszélyeztető anyagot vagy folyékony hulladékot helyez el, 

e) a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik,

f) a települési szilárd hulladék tulajdonosa a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeten a felirattól eltérően helyezi el,

g) saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel,

h) a szelektív gyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényben más hulladékot helyez el.


11. Környezetünk védelme, zajvédelem


11.§


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) a szennyvizet, akár saját területen kilocsol,

b) az ásott kutat szennyezi, ásott kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat,

c) a meglévő vízelvezető árkot - ingatlanok előtti közterületen, kertekben - betölti, a víz lefolyását megakadályozza,

d)a közparkok területére gépjárművel, segédmotoros-kerékpárral, behajt, parkol,

e)közterületre telepített fát, facsemetét rongál.


  1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az a vendéglátó egység-, szórakozóhely üzemeltető, szabadtéri zene- és egyéb műsorjel szolgáltató, aki

a) zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást május 15. és szeptember 15. közötti időszakban – a zajkibocsátási határérték megtartása mellett – 23 órától tovább biztosít, egyéb időszakban 22 órától tovább biztosít,

b) zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást pénteken illetve szombaton – a zajkibocsátási határérték megtartása mellett – éjjel 2 órától tovább biztosít.

c) A jegyző a hozzá benyújtott kérelemre a 11. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott időtartamoktól eltérően különös méltánylást érdemlő esetben, kellően megalapozott indokkal alátámasztva eltérést engedhet.


12. Temető rendje

12. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) síremlék fenntartási,- gondozási kötelességének nem tesz eleget,

b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,

c) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a szeméttárolóban helyezi el,

d) temető területére kutyát visz be, 

e) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza,

f) jegyző írásbeli engedélye nélkül építményt készít vagy készíttet (pl: síremlék, pad stb.)

13. Szeszesital árusításával vagy közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályok

13.§


(1) Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező rendezvények helyszínére.

IV. Fejezet

Záró rendelkezés

14. §

Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!