nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013 (XII.31.) rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2014-02-03
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013 (XII.31.) rendelete
a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Nógrádsipek Község Önkormányzatának bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.


  1. §

A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napjával megszűnik.


  1. §


A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2014. évi költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.


  1. §


A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és a 2014. évi költségvetési rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti.
Doman Ferenc

polgármester

Dr. Kiss Tamás

aljegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2013. december 31.Dr. Kiss Tamás

aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!