nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (III.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-22 - 2016-03-27
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (III.21.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 1/2016. (I.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., valamint 8.a. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§


A Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 1/2016. (I.28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-ában az

E rendelet hatálya azon jászapáti lakhelyű vagy a városban életvitelszerűen és hosszútávon letelepedni kívánó házaspárokra, illetve élettársakra (Ptk. 6:514.§) terjed ki, akiknek legalább az egyik tagja magyar állampolgár, illetve akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:” szövegrész helyébe az

E rendelet hatálya azon Európai Uniós tagállamok valamelyikének állampolgárságával rendelkező jászapáti lakhelyű vagy a városban életvitelszerűen és hosszútávon letelepedni kívánó házaspárokra, illetve élettársakra (Ptk. 6:514.§) terjed ki, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:” szövegrész lép.


2.§


A Rendelet 2.§ a) pontja az alábbiak szerint módosul:

  1. a kérelem benyújtásának napján csak egyikük életkora haladhatja meg a 40. életévet,”


3.§


A Rendelet 2.§ e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„igénybe veszik az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendeletben szabályozott családi otthonteremtési kedvezményt, továbbá nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásuk.”


4.§


A Rendelet 3.§ (1) bekezdésének a) pontja hatályát veszti.


5.§


A Rendelet 3.§ (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„b) Az ingyenes ingatlan átruházási szerződés megkötését követő egy éven belül az építkezést megkezdik, két éven belül legalább az 50%-os készenléti állapotot elérik és legkésőbb négy éven belül a használatba vételi engedélyt a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban bemutatják.”


6.§


A Rendelet 3.§ (2) bekezdésének a) pontja hatályát veszti.


7.§


A Rendelet 3.§ (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:„akik egyébként nem jogosultak a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti lakásépítési, valamint az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendeletében szabályozott családi otthonteremtési kedvezményre.


8.§


A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Egy kérelmező pár csak egy építési telek megszerzése érdekében nyújthat be kérelmet, de kérelmében több ingatlant is megjelölhet, melyet a kérelem pozitív elbírálása esetén elfogadna.”


9.§


A Rendelet 4.§ (3) bekezdés g), és h) pontja hatályát veszti.


10.§


A Rendelet 4.§ (2) bekezdése kiegészül egy új k) ponttal az alábbiak szerint:


„k) a hitelintézet által a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról kiállított igazolás.”


11.§


A Rendelet 4.§ (8) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A beérkezett kérelmeket a képviselő-testület a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül bírálja el.”


12.§


A Rendelet 4.§ (9) bekezdése az alábbiakra módosul:


„Amennyiben ugyanazon ingatlanra több kérelem érkezik, a Hivatal a kérelmezők között egyeztetést folytat le, melynek eredményessége esetén a döntést a kérelmezők megállapodása alapján kell meghozni. Abban az esetben, ha az egyeztetés nem vezet eredményre, sorsolás útján kell dönteni.”


13.§


A Rendelet 4.§ kiegészül az alábbi új (12) bekezdéssel:


„A kérelmező nyilatkozni köteles az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet 69.§-ában szabályozott adóvisszatérítési-támogatás igénybevételéről. Amennyiben kérelmező ezt igénybe kívánja venni, úgy az önkormányzat a telek áfa-tartalmának továbbhárítására vonatkozóan számlát állít ki az igénylő részére.”


14.§


A Rendelet 5.§ (1) bekezdés 3., és 4. pontja hatályát veszti.


15.§


A Rendelet 2. számú mellékletének 5. pontja hatályát veszti.


16.§


A Rendelet 2. számú mellékletének 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Vállaljuk, hogy az ingyenes ingatlan átruházási szerződés megkötését követő egy éven belül az építkezést megkedjük, két éven belül legalább 50%-os készenléti állapotot elérjük és legkésőbb négy éven belül a használatba vételi engedélyt a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban bemutatjuk.

(A megfelelő aláhúzandó.)

a) Igen b) Nem”


17.§


A Rendelet 2. számú mellékletének 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában nyilatkozunk, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerinti lakásépítési, valamint az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendeletében szabályozott családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak vagyunk.

(A megfelelő aláhúzandó.)

a) Igen b) Nem”


18.§


A Rendelet 2. számú mellékletének l), és m) pontja hatályát veszti.


19.§


A Rendelet 2. számú melléklete kiegészül egy új q) ponttal az alábbiak szerint:


„q) a hitelintézet által a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról kiállított igazolás.”Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!