nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 6/2016 (V.6.)
Hatályos:2016-05-06 -tól
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 6/2016 (V.6.)
KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016. (V. 06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Kállósemjén Nagyközség önkormányzata

 képviselő-testületének


6/2016. (V. 06.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.


1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

1.892.281 E Ft

Költségvetési bevétellel 1.885.953 E Ft

Költségvetési kiadással


6.328 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 833.124 E Ft-ban hagyja jóvá.


(2) A költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását 6.328 E Ft összegben fogadja el.


3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


Ez a rendelet a kihírdetése napján lép hatályba.
                 Belicza László                                               Pisákné Páll Ilona

                  polgármester                                                 címzetes főjegyző


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 6/2016. (V. 06.)

zárszámadási rendeletének indokolása


A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadása elkészült.


I.

BEVEZETŐ


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. 03. 03-án fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került.

Kállósemjén állandó lakosainak száma 2015. január 1-jén 3743 fő volt.


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait a 2015. évben is el tudta látni, valamint intézményei (Polgármesteri Hivatal, Ficánka Óvoda, Dr. Erdész Sándor Könyvtár, Védőnői Szolgálat) működését is biztosítani tudta.


Az önkormányzat Képviselő-testülete és az intézmények is nagy hangsúlyt helyeztek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Önkormányzatunk az előző évekhez képest újabb nem kötelező feladatokat nem vállalt fel.


Az önkormányzat a 2015. évben feladatait önállóan látta el, illetve – az előző évekhez hasonlóan – a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosította a házi segítségnyújtást a gyermekjóléti és családsegítés feladatait. Szintén társulási formában történt az orvosi ügyelet ellátása is.


A beszámolóban a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2015-ben is elkülönítetten kellett kimutatni az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait.II.


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indokolások
Bevételek (1.1.  melléklet)1.  Működési célú támogatások államháztartáson belülről:


_____________________________________________________________________

            Működési célú központi támogatás összesen: 436.009 E Ft
  1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:_____________________________________________________________________

Felhalmozási célú támogatások összesen: 1.033.132 E Ft  1. Közhatalmi bevételek:


________________________________________________________________________

Közhatalmi bevételek összesen: 50.549 E Ft

  1. Működési bevételek:


________________________________________________________________________

Működési bevételek összesen: 74.826 E Ft
  1.  Felhalmozási bevételek:


________________________________________________________________________

Felhalmozási bevételek összesen: 602 E Ft  1. Működési célú átvett pénzeszköz:


________________________________________________________________________

Működési célú átvett pénzeszköz összesen: 1.376 E Ft  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:


________________________________________________________________________

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 12.424 E Ft
  1. Finanszírozási bevételek:


________________________________________________________________________

Finanszírozási bevételek összesen: 283.363 E FtKöltségvetési és finanszírozási bevételek 1.892.281 E Ft összegben teljesültek a 2015-ös költségvetési évben.
Kiadások (1.1. melléklet)A 2015. évi teljesítési adatok alapján a kiadások az alábbiak szerint alakultak:


        1.  Működési kiadások:

                                                                                                               

                                                                                                                                             ____

Működési kiadások összesen:                                 816.400 E Ft
  2.  Felhalmozási kiadások:

                                                                                   

                                                                                                                                             ____

Felhalmozási kiadások összesen:                            833.124 E Ft


                       

Beruházások:

A beruházások összértéke 830.552 E Ft, amely a Kállay Kúria beruházási költségeit, a Start Közmunkaprogram beruházási költségeit, Opel Vivaro autóbusz beszerzését, Polgármesteri Hivatalnak Canon nyomtató beszerzését, a közművelődés tárgyi eszköz beszerzéseit, valamint a Ficánka Egységes Óvoda és Bölcsőde és az intézmények tárgyi eszköz beszerzéseit tartalmazza.


Felújítások:

A Polgármesteri Hivatal irattárának felújítása áthúzódott a 2014-es évről 2015-re, amelynek kiadásai itt szerepelnek 193 E Ft összegben, Ficánka Egysége Óvoda és Bölcsőde épületének felújítása 2.379 E Ft értékben.    3.  Felhalmozási kiadások:


___________________________________________________________________________

Felhalmozási kiadások összesen: 236.429 E FtKöltségvetési és finanszírozási kiadások 1.885.953 E Ft-ban teljesültek a 2015-ös költségvetési évben.
A zárszámadási rendelet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:Társadalmi, gazdasági hatások


A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, szociális tüzifa biztosítása, élelmiszersegély). 


A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.Környezeti és egészségügyi következmények


A Környezetvédelmi Program 2015. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk, a szennyvíztelep pályázat elbírálás alatt van.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások


A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek


A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.


A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Csatolmányok

Megnevezés méret
6/2016.(V.06.) rendelet
372.8 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!