nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-09 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a települési adóról

Gyöngyösfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a települési adórólGyöngyösfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az adókötelezettség


1. §


Adóköteles a Gyöngyösfalu község közigazgatási területén a Gyöngyösfalu község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendeletben kertes mezőgazdasági övezetbe sorolt ingatlanokon elhelyezett háztartási szennyvíz tárolására szolgáló műtárgy.


Az adó alanya


2. §   


(1) Az adó alanya az a természetes személy, aki annak az ingatlannak a tulajdonosa, amelyiken az 1.§-ban meghatározott műtárgy található.


(2) Az adóalanyiság a naptári év első napján fennálló tulajdoni viszonyra vonatkozik.


(3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


3. §   


(1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.


(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.


(3) Az adóalany év közbeni elhalálozása esetén az adó megfizetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény öröklésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.


(4) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.


(5) Az adóalany az adókötelezettségét érintő változásokat a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak.
Az adó alapja


4. §   


Az adó alapja az ingatlanon található, az 1.§-ban meghatározott műtárgyak darabszáma.


Az adó mértéke


5. §  


Az adó mértéke: 200.000 Ft/db/év.


Az adó bevallása, megfizetése


6. §   


(1) Az adózó az adót az adóévet követő év március 31. napjáig köteles bevallani.


(2) Az adózó az adó megfizetésére köteles a bevallást követő 30 napon belül, amelyet az önkormányzat települési adó számlájára történő befizetéssel teljesíthet.


Az adókedvezmény


7. §   


(1) Adókedvezményre jogosult az az adózó, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott közszolgáltató által az adóévre kibocsátott számlával igazolja, hogy az adóévben az ingatlanon elfogyasztott ivóvíz mennyiségének legalább 60%-át a közszolgáltatóval elszállíttatta.


(2) Az igénybe vehető kedvezmény mértéke az adó 90%-a.


(3) A kedvezményre való jogosultságot a bevalláshoz csatolt számlák másolatával kell igazolni.


(4) A haszonállatok, vagy kedvtelésből tartott állatok itatására, vagy kertészeti növénykúltúrák öntözésére elfogyasztott vízmennyiséget az adózó levonhatja az összesen elfogyasztott víz mennyiségéből a kedvezmény érvényesítésekor. Az adózónak az állattartást, növénytermesztést hitelt érdemlően, okirattal és vízmennyiségméréssel kell bizonyítania. *2


(5) Amennyiben az adózó 2020. évben szennyvíztisztító berendezésre cseréli az 1. §-ban meghatározott adótárgyat, úgy mentesül az adó megfizetése alól. *1Záró rendelkezések


8. §   


(1) E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.Gyöngyösfalu, 2019. november 25.
                            Tóth Árpád                                                       Dr. Vaskó János

                            polgármester                                                             jegyző

Záradék:


Ez a rendelet 2019. november 26. napján kihirdetésre került.

                                                                                                       Dr. Vaskó János

                                                                                                               jegyző    


Megjegyzés:

*1 Kiegészítette Gyöngyösfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 8.) számú önkormányzati rendelete 1.§-a.

*2 Módosította Gyöngyösfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 8.) számú önkormányzati rendelete 2.§-a.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!