nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 5/2017 (III.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 -tól
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 5/2017 (III.31..) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017 (III.31.)

önkormányzati rendelete


a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairólBalatonszabadi Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 6/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §


 1. Balatonszabadi község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, a településrendezési eszközeinek a Településszerkezeti Terv, az Építési Szabályzat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településképi rendelet, a településképi arculati kézikönyv készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet                  (a továbbiakban: TFR) és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.


 1. E rendelet alkalmazásában:


állandó partnerek: a lakosság, az érdekképviseleti szervek, érintett helyi önkormányzati szervek


eseti partnerek: érintettség esetén a TFR előírásainak megfelelően a területi önkormányzat, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek.Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2.§


 1. Adott véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját a TFR alapján az 1. melléklet tartalmazza.
 2. Az előzetes tájékoztatás során a TFR szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról és a véleményezés módjáról és annak határidejéről.


 1. A véleményezési eljárás során a TFR szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.


 1. Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 15 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.


 1. Amennyiben nincs lakossági fórum, a lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül teheti meg, a Polgármesterhez címzett írásban benyújtott szövegszerű, indokolással ellátott véleményben.Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai

3.§


 1. Az eseti partnerek bevonásáról, és azok köréről az egyes egyeztetési eljárást megelőzően a Képviselő-testület külön határozattal dönt.


 1. Az eseti partnerek a TFR szerinti az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével értesülnek.


 1. Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásba a Polgármesterhez címzett és benyújtott szövegszerű, indokolással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele

4.§


 1. A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a TFR-ben rögzített szabályok szerint történik.


 1. A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.


 1. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.

Záró rendelkezés

5.§Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Balatonszabadi , 2017. március 31.
     


    Király Kálmán                                                                         dr. Töpler Eszter

            polgármester                                                                                   jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. március 31. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.


                                                                                  


                                                                                  

                                                                                               dr. Töpler Eszter                                                                                                              jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
5/2017.(III.31.) rendelet
1.15 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!