nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-14 -tól
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Szemely Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2018. (II.14.) sz. önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésérőlSzemely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§

A rendelet hatálya  az Önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat  2018. évi költségvetése


2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat  2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 82.220.148 forintban állapítja meg.3.§

Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai                                                 12.106.860- Ft

b) működési  célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével                             ­-.- Ft

c) felhalmozási  célú támogatások ÁHT-n belülről                                                       –- Ft

d) közhatalmi bevétel                                                                                   18.450.000.- Ft

e) működési bevételek                                                                                      560.000.- Ft

f) tulajdonosi bevétel                                                                                         295.772.- Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                               910.000- Ft

h)Működés célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁH. kivülről                    947.200- Ft

i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       -  Ft

Költségvetési bevételek                                                                                33.269.832.- Ft

j) hitel, kölcsön felvétele                                                                                              –   Ft

k) maradvány igénybevétele                                                                       48.950.316.- Ft

Finanszírozási bevételek                                                                              48.950.316.- Ft


4. §

(1) Az önkormányzat  2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz


a) működési költségvetés                                                                            38.341.300.-Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                           5.293.752.-Ft

      ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:                             1.023.991.-Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                   16.859.272.-Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            4.625.820.- Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         2.891.739.- Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                       51.041.300.- Ft

      ba) beruházások                                                                                      38.341.300 - Ft

      bb) felújítások                                                                                        12.700.000 -Ft   

        bc) egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                     0.-Ft       


Költségvetési kiadások                                                                                  81.735.874.- Ft


c) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                                     -  Ft

d) finanszírozási kiadás                                                                                     484.274.- Ft

Finanszírozási kiadások                                                                                    484.274.- Ft


(2) A helyi önkormányzat nevében végzett


a) beruházási kiadás                                                                                      38.341.300.- Ft


   


b) felújítási kiadások                                                                                     12.700.000- Ft(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


a) ellátottak juttatásai                                                                                       4.625.820.-Ft


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek     megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


5. §

     (1) A költségvetés egyenlege  0- Ft többlet.


(2) Az önkormányzat 2018. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                 -  Ft

      aa) működési célú                                                                                            -  Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                       -  Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                                   -  Ft

      ba) működési célú                                                                                           -  Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                       -  Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                                 -  Ft

       ca) működési célú                                                                                           .- Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                                       -  Ft6. §

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  7  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  7 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.7. §

       (1) Az önkormányzat  költségvetésében a tartalék 0.- Ft,


 ebből 0.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

       

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok8. §

 (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


9. §A képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

c)  köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

10. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.


11. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések


21. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.


Egyéb mellékletek:

  1. Az önkormányzat öasszesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
  2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza

22. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.


Szemely, 2018.02.13.P.H.…………………………………….                                       ………………………………

      Kumli József Ferenc                                                                     Kavalecz Anita

          polgármester                                                                                  mb.jegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szemely, 2018.02.14.P.H.

                                                                                                                         


                                                                                                              Kavalecz Anita   

                                                                                                                    mb. jegyző
1. számú melléklet az 1/2018.  (II.14.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek


Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:


Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

érvényesíthetőségi

határideje

kötelezettség

összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:


Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek          - Gépjárműadó

márc15/   szept.15.

       950.000 Ft

         -Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

  17.500.000 Ft

2. Működési bevételek

havonta

       560.000 Ft

Összesen


  19.010.000 Ft
Csatolmányok

Megnevezés méret
2.sz. melléklet
42 KB
3.sz. melléklet
43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!