nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 20/2014 (XI.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-07 -tól
Dunavecse Város Képviselő-testületének 20/2014 (XI.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) A rendelet hatálya Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint állandó bizottságának tagjaira terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

(3) A képviselő, bizottsági elnök és elnökhelyettese és tagja e minőségében megbízatása keletkezése napjától annak megszűnéséig, e rendelet szerint jogosult tiszteletdíjra.


2. §

(1) A képviselő tiszteletdíja, aki egyben bizottsági tag: 65.250,- Ft/fő/hó.

(2) A képviselő tiszteletdíja, aki egyben állandó bizottság elnöke is: 85.500,- Ft/fő/hó.

(3) A képviselő tiszteletdíja, aki egyben az állandó bizottság elnökhelyettese is: 75.250,-Ft/fő/hó.

(4) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő 10. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző bankszámlára történő utalással gondoskodik.

(5) A képviselő, bizottsági tag tiszteletdíjáról írásban lemondhat.3. §

(1) E a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a 2014. október 12. napján mandátumot szerzett képviselőkre, és az azt követően e választási ciklusban mandátumot szerző önkormányzati képviselőkre, valamint a megválasztott bizottsági tagokra kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 21/2010. (X.28.) rendelet.

            Vörös Sándor                                                                    Nagy Erzsébet

            polgármester                                                                          jegyzőZáradék:


A fenti szöveget a képviselő-testület 2014. november 5-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2014. november 6-án.
                                                                                              Nagy Erzsébet

                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!