nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018(XII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-04 - 2019-02-28
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018(XII.3.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában,  a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Szociális célú tűzifa-támogatásban részesíthető a(z)

  1. aktív korúak ellátására,
  2. időskorúak járadékára,
  3. települési (lakhatási) támogatásra jogosult,
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelő család.

e)  a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan    

létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át, egyedül élő esetében a   

360 %-át nem haladja meg.

  

2. § (1) Az ellátás iránti kérelmet a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatalba 2019. január 2. napjától 2019. január 16. napjáig lehet benyújtani.

      (2) A kérelem benyújtása a melléklet szerinti formanyomtatványon történik.

      (3) Egy jogcímen egyszer lehet támogatást benyújtani, valamint egy helyrajzi számú lakásra 

            csak egy jogosultnak állapítható meg a támogatás. 

      (4) A támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

      (5) A támogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben Geszteréd Község Polgármestere        

határozattal dönt. A jogosultság alapjául szolgáló adatokat az 1 §. (1) bekezdés a) - d) pontjában meghatározott kérelmező esetén a jegyző által vezetett nyilvántartásból ismeri meg. Az 1 §. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kérelmező esetében a kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és a vele közös háztartásban élők, kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló igazolást, határozatot.   

      (6) A kérelmező részére megítélt tűzifa házhoz szállításáról Geszteréd Község területén az

      önkormányzat gondoskodik saját költségén.   

      

3. §  Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. február 28. napján hatályát veszti.


                     

                                   Szabó József  sk.                                     Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                     polgármester                                                   jegyző    
A rendeletet kihirdettem:

2018. december 3. napján

                                                        Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
101.13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!