nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyim Község Önkormányzata képviselő testületének 1/2015 (II.6..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-28 - 2017-03-01
Nyim Község Önkormányzata képviselő testületének 1/2015 (II.6..) önkormányzati rendelete
Nyim Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. §[1] A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 68 572 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1)[2] Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) önkormányzatok működési támogatása                                    14 049 ezer forint

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   

                                                                                                 33 697 ezer forint

amelyből:

ba) működési célú támogatások                                                   23 762 ezer forint

bb) felhalmozási célú támogatások                                               9 674 ezer forint

c) közhatalmi bevételek                                                               5 700 ezer forint

amelyből:

ca) működési bevételek                                                               4 820 ezer forint

cb) felhalmozási bevételek                                                           880 ezer forint

d) működési bevételek                                                                 5 434 ezer forint

f) működési célú átvett pénzeszközök                                           0 ezer forint

g) finanszírozási bevételek, amelyből                                            9692 ezer forint

ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                9692 ezer forint

(pénzmaradvány)                                                               

gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                0 ezer forint

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  0 ezer forint


(2)[3] Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                   14 049 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                           54 523 ezer forint

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                0 ezer forint.


(3)[4] Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek                                                                 58 018 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek                                                             10 554 ezer forint.


(4) Az Önkormányzat 2015. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. valamint 3. melléklete tartalmazza.


(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló törvény 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


4. § (1)[5] Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés                                                                57 517 ezer forint

      aa) személyi juttatások                                                             25 515 ezer forint

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 000 ezer forint

      ac) dologi kiadások                                                                   16 647 ezer forint

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  2 760 ezer forint

      ae) egyéb működési célú kiadások                                              7 595 ezer forint

      af) tartalék                                                                                 0 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés                                                             10 554 ezer forint

      bb) felújítások                                                                             7 124 ezer forint

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 3 430 ezer forint

c) finanszírozási kiadások, amelyből                                                  501 ezer forint

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                0 ezer forint

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                0 ezer forint

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  501 ezer forint

      

(2)[6] Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                         14 049 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                 54 523 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                      0 ezer forint.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként: 2014. évről áthúzódó pályázatok beruházási kiadásai, 2015. évi start minta programok beruházási kiadásai.

b) felújítási kiadások felújításonként: a vis-maior támogatás keretei között a pályázati feltételek szerinti utak, hidak, épületek felújítása.


(2) Az Önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 30 ezer forint,

b) lakhatással kapcsolatos ellátások 30 ezer forint,

c) települési támogatás 1328 ezer forint.


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: Nyim Község Önkormányzata 2015. évben kötelezettséget vállalt a „Nyimi Faluszépítő Egyesület” által felvett hitel összegére és vállalta a felvett hitel kamatának kiegyenlítését. Ez az összeg a 2015. évi költségvetésbe "egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre" jogcímen került betervezésre 400 ezer forint értékben. Részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


6. § (1) A költségvetési egyenleg működési cél szerint 174 ezer forint tartalékkal került betervezésre.


(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 6 356 ezer forint, amelyből

a) működési célú 6 356 ezer forint,

b) felhalmozási célú 0 forint.


7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 fő.


(3) Az Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzatát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


8. § Az Önkormányzat 2015. évi kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


9. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat 2015. évi gördülő költségvetését 2015-2018 évre vonatkozóan a rendelet 9. melléklete tartalmazza.3. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezhet. A módosítás és az átcsoportosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettségek teljesítését és az önkormányzati feladatellátást.


(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 700 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.


(5) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(6) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


12. § (1) Az önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) Az önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.


14. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az intézmények költségvetésének elfogadásakor együttes testületi ülésen a fenntartók a 2015. évi költségvetésbe bevonták.


4. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.


(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel. 


(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.


(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.


5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.


(5)  Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.


(6) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak –közfoglalkoztatottak kivételével- részére 2015. évben havonta 1 000 forint összegben bankszámla hozzájárulást ad, mely a munkabér fizetés napján kerül utalásra a dolgozó számlájára.


6. A támogatások, intézményfinanszírozások,

folyósításának és elszámolásának rendje


17. § (1) A költségvetési szerv az intézményfinanszírozását a képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.


(2) A társulásnak átadandó támogatást az Önkormányzat finanszírozási terv szerint biztosítja.


(3) Az egyéb szervek részére nyújtott támogatás a támogatási szerződés alapján kerül kiutalásra.


(4) A képviselő-testület a fiatalok életkezdési támogatásához a benyújtott kérelmek alapján 30 000 forint egyszeri támogatást állapíthat meg a szociális keret terhére.


18. § A nettó 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


19. § A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.


7. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása


20. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen:

  1. ha az önkormányzat adóbevételei az első félévben a tervezetthez viszonyítva 40% alatt folynak be,
  2. ha az önkormányzattal szerződő fél (bérlet, értékesítés, szolgáltatási díj vállalása) a szerződési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül nem teljesíti, továbbá mindezen összegek meghaladják az 1 000 ezer forintot.


(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(4) A (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 000 ezer forintig a képviselő-testület a polgármester határkörébe utalhatja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként. dönt.


8. Záró rendelkezések


21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.


Nyim, 2014. február 05.


    Pistár Péter s. k.                                                                   Koltai Bernadett s. k.

     polgármester                                                                                  aljegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. február 06. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2015. február 06.


                                                                                                     

                                                                                                 Koltai Bernadett s. k.

                                                                                                          aljegyző[1]

Módosította a 9/2015. (IX. 23.), 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.05.28-től.

[2]

Módosította a 9/2015. (IX. 23.), 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.05.28-től.

[3]

Módosította a 9/2015. (IX. 23.), 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.05.28-től.


[4]

Módosította a 9/2015. (IX. 23.), 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.05.28-től.

[5]

Módosította a 9/2015. (IX. 23.), 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.05.28-től.

[6]

Módosította a 9/2015. (IX. 23.), 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.05.28-től.Csatolmányok

Megnevezés méret
Nyim_1_2015_2015költvet_mellékletek_20160528
397.18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!