nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-23 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 33. § (7) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdés g) pontjában, a 60. § (3)-(4) bekezdéseiben, a 62. § (2) bekezdésében, a 90. § (3) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: I. FEJEZET


Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya

  

1. § (1) E rendelet területi hatálya Mesztegnyő Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.


(2)[1] A rendelet személyi hatálya a Mesztegnyő község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében

a) étkeztetés: Mesztegnyő községre terjed ki,

b) házi segítségnyújtás: Mesztegnyő, Tapsony és Gadány községekben ellátást igénylőkre és igénybe vevőkre terjed ki,

c) családsegítés: Mesztegnyő, Tapsony, Gadány, Csömend és Hosszúvíz községekben ellátást igénylőkre és igénybe vevőkre terjed ki,

d) gyermekek nappali étkeztetése: a Mesztegnyői Óvodában és a Ladi János Általános Iskolában ellátást igénybe vevőkre terjed ki,

e) gyermekjóléti szolgáltatás: Mesztegnyő, Tapsony, Gadány, Csömend és Hosszúvíz községekben ellátást igénylőkre és igénybe vevőkre.


 (4) E rendelet tárgyi hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki:

     a)[2] [3] [4]pénzbeli és természetbeni ellátások: 

aa) települési támogatás,

ab) köztemetés,

ac) születési támogatás,

ad) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat,

ae) tanévkezdési támogatás,

af) karácsonyi támogatás,

ag)a hely általános iskolába való beíratást ösztönző támogatás,

ah) hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás,

ai) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatására vonatkozó támogatás,

aj) idősek szociális támogatása.

           b) szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások:

ba) étkeztetés,

bb) házi segítségnyújtás,

bc) családsegítés,

bd) gyermekek ellátásával kapcsolatban gyermekjóléti szolgáltatás,

be) gyermekek nappali ellátása, 

bf) bölcsődei ellátás.


(5)[5] Az e rendeletben szabályozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a Mesztegnyő községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki.


(6)[6] Az e rendelet 1. § (4) bekezdés b) pontjának ba), bb), bc) és bd) pontjaiban felsorolt ellátásokat a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása által fenntartott Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, a be) pontban foglalt ellátást az önkormányzati fenntartású Mesztegnyői Családi Bölcsőde, a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása által fenntartott Mesztegnyői Óvoda, és az állami fenntartású Ladi János Általános Iskola biztosítja. A bf) pontba foglalt ellátást az önkormányzat által fenntartott Mesztegnyői Családi Bölcsőde biztosítja.2. Értelmező rendelkezések


2. §[7]3. §[8]3. Általános eljárási rendelkezések


4. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani.


(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása keretében fenntartott intézmény (Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) útján történik, akkor az alapszolgáltatás igénybevétele  iránti kérelmet a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjéhez lehet írásban előterjeszteni.


(3)[9] A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van. A lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.


(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családtagjai jövedelemviszonyairól szóló igazolásokat, melynek irányadó időszakára az Sztv. 10. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell figyelembe venni.


(5) A jövedelem igazolható:

a) Munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással. Amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni.

b) Munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással.

c) Nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével.

d) Őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve az Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással.

e) Vállalkozásból származó jövedelem esetén az Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával.

f)[10]

g) Tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy a teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával.

h) Ösztöndíjról a felsőfokú oktatási intézmény igazolásával.

i) A munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül.

j) Az a)-j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

k) Amennyiben a c), d) és i) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható.5. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

a) az ellátást igénylő személynek az Sztv. 18. §-ának a), c) és h) pontjában szereplő adatait, valamint az egységes szociális nyilvántartásról szóló törvényben szereplő adatokat,

b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.


(2) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.


(3) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja.


(4) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.


(5) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető. 6. § A képviselőtestület és a polgármester a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátás esetén, a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra is. 7. § A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a házipénztárból, folyószámlával rendelkezőnél átutalással történik. A döntést követően a házipénztárból való azonnali kifizetés a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.8. § A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletese szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.II. FEJEZET


Szociális rászorultságtól függő ellátások


 4. Szociális célú tüzelőanyag juttatása


9. §[11]5. Települési támogatás


10. § (1)[12] Egyszeri települési támogatásban részesülhet az:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át,

b) egyedülálló vagy egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át.


(2)[13] [14] Az (1) bekezdésben megjelölt egyszeri települési támogatás összege – rászorultsághoz igazodva – legalább 5.000 Ft, maximum 30.000 Ft lehet.


(2a)[15] A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerint egy lakcímen élő kérelmezők részére – függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától – egyszeri települési támogatás egy naptári évben legfeljebb 3 alkalommal állapítható meg.


(3) Az e §-ban megállapított egyszeri települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható, de nem nyújtható kölcsön formájában.


(4) Az egyszeri települési támogatással kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja.11. § (1)[16] A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt gyermek nevelését elősegítő települési támogatás akkor állapítható meg, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő, vagy egyedülálló esetén 300 %-át nem haladja meg.


(2)[17] A gyermek nevelését elősegítő települési támogatás egyszeri mértéke a 20.000 Ft-ot nem haladhatja meg, éves mértéke nem lehet több a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-nál. A gyermeknevelés céljából juttatott települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható, de nem nyújtható kölcsön formájában.

(3) A gyermek nevelését elősegítő települési támogatással kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja.12. § (1) A képviselőtestület rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a személyt, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elsősorban azokat a személyeket részesíti az önkormányzat ilyen jellegű támogatásban, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, stb. – miatt anyagi segítségre szorulnak.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatás az egy főre számított jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható.


(3) A rendkívüli települési támogatás mértéke az 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás kamatmentes kölcsön formájában is megállapítható. A kölcsön visszafizetésére 12 hónapnál hosszabb időt megállapítani nem lehet. 


(5) A visszafizetés határidejét és a részleteket úgy kell megállapítani, hogy az a visszafizetésre kötelezett és vele együtt élő családja létfenntartását ne veszélyeztesse.


(6) A kamatmentes kölcsön igénybevételének visszafizetési feltételeiről megállapodást kell kötni. Ebben a megállapodásban a kérelmező, és az együtt élő családtagokat egyetemleges adóstársként kell feltüntetni.


(7) Ha a kölcsön összegét a kérelmező bizonyíthatóan nem a kérelemben feltüntetett célra használta fel, úgy az ellátást jogtalanul igénybevettnek kell tekinteni és egy összegben 30 napon belül vissza kell fizetni.

  


13. § (1) Az önkormányzat a temetési költségek csökkentését elősegítő települési támogatást nyújt, jövedelemtől függetlenül, annak a településen lakóhellyel rendelkező temetésre kötelezett személynek, illetve annak a településen lakóhellyel rendelkező temettetést végzőnek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik.


(2)[18] Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege 30.000 Ft.


(3) Nem állapítható meg a temetési költségek csökkentését elősegítő települési támogatás, ha:

a) az igénylő a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részül,

             b) köztemetés esetén.


(4) A temetési költségek csökkentését elősegítő települési támogatás iránti kérelmet a temetést követő 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(5) A kérelemhez csatolni kell:

             a) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát,

b)[19] a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakóhelyen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla fénymásolatát.


(6) A temetési költségek csökkentését elősegítő települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.14. § (1)[20] Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás kérelemre, egyedi elbírálás alapján annak a személynek állapítható meg, akinek a gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt a létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, és

a)[21] akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át,

b)[22] egyedülálló vagy egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át.


(2) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás további feltétele, hogy a kérelmező havi, rendszeres gyógyszerköltsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át.


(3)[23] Nem állapítható meg gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás annak a kérelmezőnek, aki az Sztv. 50. § (1)-(2) bekezdései alapján közgyógyellátásban részesül.


(4)[24] A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra való jogosultság megállapításának céljából a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozói jövedelmét igazoló iratokat, a háziorvos igazolását, melynek tartalmaznia kell a kérelmező részére rendelt gyógyszerek megnevezését és havonta szükséges mennyiségét, valamint a háziorvosi igazolás alapján kiállított gyógyszertári igazolást a kérelmező által fizetendő gyógyszerköltség összegéről.  


(5)[25] A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás alkalmankénti összege

a) ha a havi gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 30 %-át, de nem éri el annak 50%-át, 20.000 Ft,

b) ha a havi gyógyszerköltség meghaladja, az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 50%-át, 35.000 Ft.


(6) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás negyedévente igényelhető.


(7) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át.15. § (1) Ápolási célú települési támogatást állapíthat meg a képviselőtestület annak a nagykorú közeli hozzátartozónak

a) aki a településen lakóhellyel rendelkező, tartósan beteg személy ápolását-gondozását végzi és

b) a kérelmező családjában az egy főre számító havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át.


(2) Az ápolási célú települési támogatás folyósításának feltétele, hogy az ápolt személy egészségi állapotára vonatkozó igazolást a kérelmező a támogatás igénylésével egyidejűleg benyújtsa.


(3) Az ápolási célú települési támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, aki a rendszeres és megélhetését biztosító jövedelemmel járó keresőfoglalkozását az ápolás miatt nem tudja folytatni.


(4) Nem állapítható meg ápolási célú települési támogatás annak a személynek, aki Sztv. 41. § (1) bekezdése alapján az illetékes Járási Hivatal által megállapított ápolási díjban részesül.


(5) Ápolási célú települési támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.


(6) Az ápolási célú települési támogatás legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg.


(7) Meg kell szüntetni az ápolási célú települési támogatás folyósítását annak a hónapnak az utolsó napján, amely hónapban

             a) az ápolt személy meghal,

             b) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

             c)[26] az ápolt személy vagy az ápoló személy lakóhelye megváltozik,

d) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

             e) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

f) az ápolást végző személy saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, korhatár előtti ellátásban, rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül.


(8) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre.6. Mentesülés a köztemetés költségeinek megtérítése alól


16. § (1) Ha az eltemettetésre kötelezett helyett az önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről, akkor az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól akkor mentesül:

a) ha a családban az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, valamint vagyonnal nem rendelkezik, és a hagyaték csak hagyatéki teherből áll,

b) egyedülálló esetén az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, valamint vagyonnal nem rendelkezik, és a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.


(2) A megtérítési kötelezettség alóli mentesítésre vonatkozó hatáskört a polgármester gyakorolja.7. Születési támogatás


17. § (1)[27] Az önkormányzat születési támogatásban részesíti annak az újszülöttnek a szüleit (édesanya), akiknek az állandó lakóhelye legalább másfél éve Mesztegnyő községben van.


(2) Nem nyújtható szülési támogatás annak, aki nem Mesztegnyőn él életvitelszerűen.18. § (1) A képviselőtestület a születési támogatást egyszeri támogatásként nyújtja.


(2)[28] A támogatás mértéke gyermekenként 30.000 Ft, mely természetbeni juttatásként is megállapítható.


(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás pénzbeni vagy természetbeni formában való megállapítása a védőnő által tett írásbeli javaslat alapján történik.19. § (1) A születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a gyermek (gyermekek) születési anyakönyvi kivonatát, illetve annak másolatát.


(2) A kérelmet a szülést követően számított 90 napon belül lehet benyújtani.


(3) A születési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. A születési támogatás megállapításáról a polgármester határozattal dönt. A támogatást a határozat jogerőre emelkedését követően kell kifizetni a jogosultnak.8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatás


20. § (1) A képviselőtestület a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, valamint a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevők számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében támogatást biztosít.


(2) Az ösztöndíj támogatás feltétele a hallgatói jogviszony igazolása.


(3) Az ösztöndíj támogatás annak a hallgatónak adható, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a támogatott az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik, úgy a támogatás az elköltözést követő tanulmányi félévtől megszűnik. Ugyancsak megszűnik a folyósítás, azon időszakra, amíg felfüggeszti a tanulmányait, vagy évet ismétel.


(4) Az ösztöndíj támogatás összege egyedi mérlegelés alapján havi 1.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedhet.


(5) Az ösztöndíj támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.9. Tanévkezdési támogatás


21. § (1) A képviselőtestület minden tanévet megelőzően – a költségvetési keretétől függően – a felsőfokú oktatási intézményben tanulók és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kivételével – tanévkezdési támogatást állapíthat meg, amely egyszeri pénzbeli támogatás lehet. A támogatás mértékét a képviselőtestület állapítja meg.


(2) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyon helyzettől független.9/A. Karácsonyi támogatás[29]


21/A. § (1) A képviselőtestület minden év decemberében – a költségvetési keretétől függően – karácsonyi támogatást állapíthat meg a Mesztegnyőn állandó, bejelentett lakcímmel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő magánszemélyek részére.


(2) A karácsonyi támogatás egyszeri pénzbeli, vagy természetbeni juttatásként állapítható meg.


(3) A támogatás mértékét a képviselőtestület határozza meg.


(4) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyoni helyzettől független.9/B. A hely általános iskolába való beíratást ösztönző támogatás[30]


21/B. § (1)[31] A képviselőtestület helyi általános iskolába való beíratást ösztönző támogatásban részesíti az 1.§-ban meghatározottakon túl, azt a szülőt/törvényes képviselőt, aki gyermekét a mesztegnyői Ladi János Általános Iskola első osztályába íratja be.


(2) A támogatás iránti kérelmeket minden év szeptember 15. napjáig kell benyújtani a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban. A kérelemhez csatolni kell az iskola igazolását a tanulói jogviszonyról.


(3) A helyi általános iskolába való beíratást ösztönző támogatás egyszeri pénzbeli juttatásként állapítható meg, melynek kifizetésére minden év szeptember 30. napjáig kerül sor.


(4)[32] A támogatás mértéke gyermekenként 100.000 Ft.


(5) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyoni helyzettől független.


(6) A helyi általános iskolába való beíratást ösztönző támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.9/C. A hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás[33]


21/C. §[34] (1) A képviselőtestület minden évben – a költségvetési keretétől függően – hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatást állapíthat meg a Mesztegnyőn bejelentett lakcímmel és ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek részére.


(2) A hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás egyszeri pénzbeli, vagy természetbeni juttatásként állapítható meg.


(3) A támogatás mértékét és a támogatás megítélésének feltételeit a képviselőtestület határozza meg.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek meglétének ellenőrzésével, és a támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.


(5) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyoni helyzettől független.9/D. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatására vonatkozó támogatás[35]


21/D. § (1) A képviselőtestület minden évben – a költségvetési keretétől függően – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatására vonatkozó támogatást állapíthat meg a Mesztegnyőn bejelentett lakcímmel és ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek részére.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatására vonatkozó támogatás egyszeri pénzbeli, vagy természetbeni juttatásként állapítható meg.


(3) A támogatás mértékét és a támogatás megítélésének feltételeit a képviselőtestület határozza meg.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek meglétének ellenőrzésével, és a támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.


(5) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyoni helyzettől független.9/E. Idősek szociális támogatása[36]


21/E. § (1) A képviselőtestület a minden évben megrendezésre kerülő Idősek napján – a költségvetési keretétől függően – az általa meghatározott életévet betöltött, Mesztegnyőn állandó, bejelentett lakcímmel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő, magánszemélyek részére egyszeri pénzbeli, vagy természetbeni támogatást állapíthat meg.


(2) A támogatás mértékét a képviselőtestület állapítja meg.


(3) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyon helyzettől független.10. Jogosulatlan igénybevett ellátás megtérítése és az adatkezelés


22. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Sztv. 17. § - 24. §-ai az irányadóak.11. Aktív korúak ellátásához kapcsolódó rendelkezés


23. § (1) Az aktív korúak ellátására az a személy jogosult, aki gondoskodik

a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartásáról,

b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról.


(2) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző tájékoztatja a járási hivatalt a kötelezettség megszegéséről.


(3) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a járási hivatal felszólítása ellenére sem tesz eleget, a jegyző e tényről tájékoztatja a járási hivatalt.III. FEJEZET


Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások


24. § (1) Az Sztv. értelmében szociális alapszolgáltatás:

a) étkeztetés.


(2) Az alábbi ellátásokat az önkormányzat a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása által fenntartott Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézményen keresztül biztosítja:

             a) házi segítségnyújtás,

b) családsegítés,

c) gyermekjóléti szolgáltatás.


(3)[37] Az alábbi ellátást az önkormányzat saját maga biztosítja:

a) bölcsődei ellátás, önálló családi bölcsőde.


(4) A (2) bekezdésben szereplő ellátások esetén, a Mesztegnyő Környéki Önkormányzat Társulásának társulási megállapodásában, az Sztv. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján a társult önkormányzatok rögzítették, hogy a rendeleti szabályozás megalkotására Mesztegnyői Községi Önkormányzat jogosult.

Az Sztv. 92. § (1) bekezdés b) pontján alapuló szociális rendeletalkotás az Sztv. 92. § (2) bekezdésben szereplő szabályozási tárgykörökre terjed ki, a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása által fenntartott Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított és a társulási megállapodásban meghatározott szolgáltatásokra.

A társulási megállapodás szerint, a gyermekjóléti szolgáltatások és a gyermekétkeztetés feladatkörben a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulásának társulási megállapodása és a Gyvt. 29. § (3) bekezdése alapján, a társulás által közösen ellátott és a társulás által fenntartott Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény tekintetében az önkormányzati rendeletet Mesztegnyő Községi Önkormányzat alkot. Mesztegnyő község önkormányzati rendeleti felhatalmazása, a rendeletalkotás során annak szabályozási tárgyköre kiterjed a Gyvt. 29. § (2) bekezdésben szabályozott tárgykörökre, a társulás által ellátott feladatok vonatkozásában.


(5)[38] A (3) bekezdésben foglalt ellátásra vonatkozó szabályozásról Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete külön rendeletben rendelkezik.12. Az ellátások igénybevétele


25. § (1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások esetében, az ellátást biztosító intézménybe történő felvételt, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon. A gyermekek szülei, törvényes képviselői az étkezetési igényt az oktatási intézmény szervezeti szabályzata szerinti rendben nyújtják be az oktatási intézményben.


(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője, egyes esetekben annak hatáskörrel rendelkező munkatársa dönt.


(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.


(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.


(5) Étkeztetés és házi segítségnyújtás csak jövedelemvizsgálat alapján nyújtható. Térítésmentesen kell biztosítani: népkonyhán történő étkeztetés, családsegítés.13. Szociális étkeztetés


26. §[39] (1) A szociális rászorultaknak napi egyszeri meleg étkeztetést kell biztosítani.


(2) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

a) életkor miatt azt a személyt, aki személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen gondoskodni nem tud,

c) fogyatékossága miatt azt a személyt, aki súlyos fogyatékosságát az Sztv. 65. § (6) bekezdése szerint igazolja,

d) pszichiátriai- vagy szenvedélybetegsége miatt azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja,

e) hajléktalansága miatt azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.


(3) Az ellátás iránti kérelmet a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani.


(4) A (1) bekezdésben foglalt ellátás megszűnik és a jogosultságot meg kell szüntetni:

a) a jogosult halálával,

b) a jogosult kezdeményezésére,

c) ha a jogosult két hónapot meghaladóan nem veszi igénybe a szolgáltatást,

d) az Sztv. 102. §-ában meghatározott esetben.


(5) Az (1) bekezdésben foglalt ellátás megállapításáról, illetve annak megszüntetéséről a polgármester dönt.


(6) A térítési díjak számításának módját és mértékét külön rendelet tartalmazza.14. Házi segítségnyújtás


27. § (1) A házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Sztv. 63. §-ban foglaltak az irányadók.


(2) Az ellátás iránti kérelmet a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani.


(3) Az ellátás iránti kérelemről a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője, vagy annak SZMSZ-ében meghatározott esetekben, a hatáskörrel rendelkező munkatársa dönt.


(4) A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.


(5) A gondozási díj mértékét külön rendelet tartalmazza.28. § Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének intézkedése alapján, az Sztv. 93. § - 94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.15. Családsegítés


29. § Az Sztv. 64. §-ában szabályozott szolgáltatást az önkormányzat a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása által fenntartott Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény útján biztosítja.

  


16. Gyermekjóléti szolgáltatás


30. § A Gyvt. 40. §-ába foglalt ellátást, szolgáltatást az önkormányzat a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása által fenntartott Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény útján biztosítja.31. § A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.17. Gyermekek nappali ellátása


32. §[40] A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat az önkormányzati fenntartású Mesztegnyői Családi Bölcsőben, a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása által fenntartott Mesztegnyői Óvodában, valamint az állami fenntartású Ladi János Általános Iskolában biztosítja.17/A. Tanyagondnoki szolgáltatás[41]


32/A. § A tanyagondnoki szolgáltatás szabályai vonatkozásában az Sztv. 60. §-ában foglaltak, valamint a képviselő-testület e tárgyú önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.IV. FEJEZET


A fizetendő személyi térítési díj, és annak csökkentésének, elengedésének esetei, módjai


33. § (1) Ha az Sztv. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni.


(2) A személyi térítési díjat a hatályos jogi szabályok alapján az önkormányzatok külön rendeletben állapítják meg.34. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a képviselőtestület évenként maximum két alkalommal vizsgálhatja felül és változtathatja meg. Az intézményi térítési díjakat külön rendelet tartalmazza.


(2) Minden évben a konkrét személyi térítési díj mértékének megállapításánál az igénybevevő jövedelmétől függően normatív személyi térítési díj kedvezményben részesülhet. A személyi térítési díjat az ellátott jövedelmétől függő kedvezmény érvényesítésével kell megállapítani.


(3) A személyi térítési díj megállapítására az Sztv. 116. §-a az irányadó. 18. A személyi térítési díjak megfizetése


35. § (1) A személyi térítési díjat havonként, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni.


(2) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.27.) Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése szerint korrigálni kell.


(3) Az szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének szüneteltetését a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott ellátások esetén az intézményvezetőnek, étkeztetés esetén a gondozónőnek, vagy a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalnál kell bejelenteni írásban, a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban.19. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás


36. § Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor, a polgármester az étkeztetés igénybevételekor írásban megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni az Sztv. 94/C. és 94/D. §-aiban foglaltakon túl az alábbiakra is:

a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára,

b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára,

c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára,

d) az ellátás megkezdésének időpontjára,

e) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl.: betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira,

f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre,

g) a döntések elleni jogorvoslat módjára.20. Az intézményi jogviszony megszűnése

  

37. § Az intézményi ellátás megszűnik az Sztv. 100. § és 101. §-aiban foglalt esetekben és módon. V. FEJEZET 


Átmeneti és záró rendelkezések


38. § (1) E rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet előírásait a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(4) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és e törvény végrehajtására kihirdetett magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


(5) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(6) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Mesztegnyő, 2015. február 25.                Nagy László Péter                                                            Károlyné Csobod Hajnalka

                    polgármester                                                                                 jegyző

Záradék:


A rendelet 2015. február 26. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2015. február 26.


Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2015. március 26.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2015. november 12.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                           aljegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2016. március 30.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2016. szeptember 08.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                            jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2016. november 29.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2018. szeptember 27.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                             jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2018. november 27.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2019. március 28.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2020. április 22.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                            jegyző
[1]

A 10/2016. (IX.08.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. szeptember 09. napjától.

[2]

A 12/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. november 13. napjától.

[3]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[4]

A 15/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. január 01. napjától.

[5]

A 4/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. március 27. napjától.

[6]

A 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. október 01. napjától.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

Hatályos: 2015. március 27. napjától.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

Hatályos: 2015. március 27. napjától.

[9]

A 4/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. március 27. napjától.

[10]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

Hatályos: 2015. március 27. napjától.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 12/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

Hatályos: 2015. november 13. napjától.

[12]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[13]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[14]

A 15/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. január 01. napjától.

[15]

A 15/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be.

Hatályos: 2019. január 01. napjától.

[16]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[17]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[18]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 6. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[19]

A 4/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. március 27. napjától.

[20]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 7. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[21]

A 15/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. január 01. napjától.

[22]

A 15/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. január 01. napjától.

[23]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[24]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 9. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[25]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 10. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[26]

A 4/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. március 27. napjától.

[27]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 11. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[28]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 12. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[29]

A 12/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be.
Hatályos: 2015. november 13. napjától.

[30]

A 3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 13. §-a iktatta be.

Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[31]

A 10/2016. (IX.08.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. szeptember 09. napjától.

[32]

A 2/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2020. április 23. napjától.

[33]

A 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet14. §-a iktatta be.

Hatályos: 2016. március 31. napjától.

[34]

A 15/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelet 6. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. január 01. napjától.

[35]

A 15/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a iktatta be.

Hatályos: 2019. január 01. napjától.

[36]

A 15/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelet 8. §-a iktatta be.

Hatályos: 2019. január 01. napjától.

[37]

A 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. október 01. napjától.

[38]

A 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. október 01. napjától.

[39]

A 12/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. november 30. napjától.

[40]

A 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. október 01. napjától.

[41]

A 6/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be.

Hatályos: 2019. április 01. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!