nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-05 - 2020-11-29
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelete
lakhatást segítő támogatás nyújtásáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1. § Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek enyhítésére Mór város közigazgatási területén bérlakásban élők szociális biztonságának megőrzése érdekében lakhatást segítő támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt.


2. A rendelet hatálya


2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Mór város közigazgatási területén élő, bérlakásban érvényes lakcímmel rendelkező személyekre.


3. Értelmező rendelkezések


3. § E rendelet alkalmazásában:


a) lakcím: bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely címe,


b) lakbér költség: lakásbérleti szerződéssel igazolt havi lakhatási költség,


c) rezsiköltség: víz- és csatornahasználat, villanyáram- és gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, szemétszállítás díja, közös költség és egyéb fűtésköltség,


d) veszélyhelyzet: 2020. március 11. napjától 2020. június 17. napjáig terjedő időszak.


II. Fejezet


Általános eljárási szabályok


4. § (1) A támogatással kapcsolatos eljárás kérelemre indul.


(2) A támogatás iránti kérelmeket 2020. augusztus 31. napjáig a Móri Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon, mely elérhető a hivatal ügyfélszolgálati irodáján és Mór Város honlapján.


(3) A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.


(4) A kérelmező a kérelem benyújtásakor minden esetben köteles csatolni:

a) a veszélyhelyzet alatt már fennálló lakásbérleti szerződést,

b) a c) - e) pontokban meghatározott hátrányos anyagi körülményekkel érintett hónapokra vonatkozó lakbér költségről és rezsiköltségről szóló igazolásokat,

c) munkahelynek a veszélyhelyzet időtartama alatt történő elvesztése esetén a munkaviszony megszűnését igazoló dokumentumot, valamint az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya által kiállított hatósági bizonyítványt a regisztrációról, vagy határozatot az álláskeresési ellátásról,

d) munkáltatói igazolást fennálló munkaviszony esetén a veszélyhelyzet alatt megállapított fizetés nélküli szabadságról, csökkentett munkaidőről és csökkentett nettó munkabérről a kérelem benyújtásáig terjedő időszakra vonatkozóan, valamint az ezen munkáltatói intézkedéseket közvetlenül megelőző hónap nettó munkabéréről,

e) az egyéni vállalkozó a vállalkozása szüneteltetését vagy megszüntetését igazoló dokumentumokat, vállalkozás megszüntetése esetén az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya által kiállított hatósági bizonyítványt a regisztrációról, vagy határozatot az álláskeresési ellátásról, továbbá a szüneteltetést vagy megszüntetést megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolást,

f) kérelmező és a lakásban együtt élők lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata.


(5) Amennyiben a (4) bekezdés c) – e) pontja szerinti igazolásokból nem állapítható meg az, hogy a jövedelem csökkenésére a veszélyhelyzet miatt került sor, abban az esetben a kérelmező köteles büntetőjogi felelőssége tudatában erről nyilatkozni.


(6) Az e rendeletben szabályozott támogatásra való jogosultság és a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


III. Fejezet


Lakhatást segítő támogatás megállapítása


5. § (1) A támogatásra jogosult az a Mór város közigazgatási területén élő, bérlakásban érvényes lakcímmel rendelkező személy, akinek jövedelme jelentősen csökkent az alábbi okokból:

a) a munkahelyét a veszélyhelyzet időtartama alatt és a veszélyhelyzet miatt elvesztette,  vagy

b) munkáltatója a veszélyhelyzet alatt és a veszélyhelyzet miatt fizetés nélküli szabadságot, vagy csökkentett munkaidőt és csökkentett munkabért állapított meg, vagy

c) az egyéni vállalkozó, aki vállalkozását a veszélyhelyzet időtartama alatt és a veszélyhelyzet miatt szüneteltette, vagy

d) az egyéni vállalkozó, aki vállalkozását a veszélyhelyzet időtartama alatt és a veszélyhelyzet miatt megszüntette.


(2) Az (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározottak alapján abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kérelmező regisztrált vagy ellátásban részesülő álláskereső.


6. § (1) A kérelem elbírálása a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.


(2) A Bizottság a kérelem elbírálása során mérlegelhet, különösen az alábbi szempontok alapján:

a) a bérlakásban élők száma, ezen belül az eltartott gyermekek száma,

b) a 4. § (4) bekezdés c) – e) pontjaiban meghatározott helyzet fennállásának időtartama;

c) a 4. § (4) bekezdés c) – e) pontjaiban meghatározott helyzettel érintettek száma;

d) a jövedelem csökkenés mértéke.


7. § (1) A támogatás maximális összege a 4. § (4) bekezdés b) pontja szerint benyújtott, az ott meghatározott időszakra vonatkozó lakbér- és rezsiköltség együttes összege lehet.


(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás egyszeri, vissza nem térítendő.


(3) A támogatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg.


(4) A Móri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája a megállapított támogatást a döntést követő 5 napon belül, de legkorábban 2020. szeptember 16-án utalja kérelmező részére.


(5) A támogatás megállapítása a rendelkezésre álló keret mértékéig történik. E keret kimerülését követően a Szociális és Egészségügyi Bizottság a kérelmeket elutasítja.


IV. Fejezet


Adatkezelés


8. § (1) A Móri Polgármesteri Hivatal e feladattal megbízott dolgozói a támogatásra jogosultság megállapítása és folyósítása érdekében a kérelem nyomtatványon szereplő adatokat, a becsatolt dokumentumokban szereplő adatokat és a hatósági eljárás során keletkezett egyéb adatokat, valamint a támogatás kifizetéséhez szükséges adatokat és a kapcsolódó dokumentumokat a kifizetést követő 8 évig kezelik.


(2) Az adatok megismerésére a Móri Polgármesteri Hivatal e feladattal megbízott dolgozói, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai és jogorvoslat esetén a Képviselő-testület tagjai, továbbá a bíróság jogosultak.


V. Fejezet

Záró rendelkezések


9. § (1) E rendelet 2020. augusztus 5. napján lép hatályba.


(2) E rendelet 2020. november 30. napján hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás
14.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!