nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő - testülete
Hatályos:2014-08-19 - 2016-11-16
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő - testülete
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő - testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről


Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (1) bekezdés b.) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK


1. §


(1) E rendelet hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre, jogi  személyiség nélküli szervezetekre terjed ki, akik Rábakecöl község közigazgatási területén a  közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsítanak.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a  jegyző gyakorolja.


(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a  tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a  tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott  eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók.


(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag  hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi  együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi  személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.


(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással a Rábakecöl Község Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.


(8) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható, az ilyen személy ellen indult eljárást meg kell szüntetni.


(9) Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.


2. §


(1) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.


(2) Az igazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság  elvét.


(3) A bírság kiszabásánál súlyosbító körülményként kell értékelni, ha a sértő magatartást tanúsító személyt korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendeletben meghatározott magatartások elkövetése miatt sújtották.


3. §


Pénzbírság kiszabása helyett a jegyző felhívhatja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a  jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére, amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú.MÁSODIK RÉSZ


A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ

MAGATARTÁSOK


Köztisztasággal és települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos rendelkezések


4. §


Aki a köztisztasággal és a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggésben az alábbi magatartási szabályokat megszegi a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el:


a) az általa használt vagy tulajdonát képező ingatlant felszólítás után sem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg;

b) az ingatlana, az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, hóeltakarításáról, síkosságmentesítéséről, továbbá a kül- és belterületi árokpart (az út koronaéléig) fűnyírásáról, kaszálásáról és tisztántartásáról nem gondoskodik;

c) az ingatlan előtti árkot, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, a csapadék elvezető árkot feltölti, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja;

d) beépített vagy beépítetlen belterületi ingatlan előtt a kinyúló ágak, bokrok nyeséséről nem gondoskodik;

e) szennyvizet, trágyalevet, vagy más eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvezető árokba vezet, önt;

f) szemetet felhalmoz, rothadó, bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről nem gondoskodik;

g) szelektív hulladékgyűjtőkbe nem a jelölésnek megfelelő vagy megengedett hulladékot helyez el.


A közterületek tisztántartása és a kerti hulladék kezelése


5. §


Aki a közterületek tisztántartására és a kerti hulladék kezelésére vonatkozó alábbi rendelkezéseket megszegi a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el:


a) szilárd hulladékot eléget, a keletkezett avar és kerti hulladékot nyílt téren nem a      képviselő-testület 14/2009.(IX.17.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint égeti el.

b) a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt engedélytől eltérően használja, és e tevékenységével felhívás ellenére sem hagy fel;

           c) közterület használati engedély nélkül épületet, építményt elhelyez;

d) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik;

e) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodásához szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol;

f) mezőgazdasági és sétáló út mentén 10 méteres védősávban bármilyen eszközt elhelyez, vagy azt tárolásra használja.Állattartás szabályai


6. §


Ha az ebtartó a tulajdonában lévő ingatlanon 3 db 6 hónaposnál idősebb ebet tart a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.

  Tuba Erik                                                                                                      Dr. Gál László

polgármester                                                                                                             jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!