nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 5/2016 (IV.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-01 - 2018-12-31
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 5/2016 (IV.8.) önkormányzati rendelete
a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról

(Egységes szerkezetben a 16/2017.(XI.30.), a 13/2017.(X.05.), a 8/2017.(IV.25.),

a 3/2017.(III.14.) és a 10/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelettel)


Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva Balatonszárszó Központi Strandjának rendjéről és a strand jegyárairól a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1.§


(1) A rendelet területi hatálya a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában és kezelésében levő, Balatonszárszó 710. hrszú. (8624 Balatonszárszó, Mikszáth K. u.2. sz.) Központi Strand (a továbbiakban: Strand) területére terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya a strandi szolgáltatásokat igénybevevőkre, a Strand üzemeltetésével és működtetésével megbízott szolgáltatóra, valamint a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatást biztosító jogi és nem jogi személyekre, továbbá alkalmazottaikra terjed ki.


A Strand nyitva tartása

2. §


(1)[1] A Strandon a fürdési idény évente június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszak. A fürdési idény alatt a Strand belépőjegy fizetése ellenében látogatható. A strandra 19.00 óra után a belépés ingyenes.


(2) A strand napi nyitva tartási ideje 9.00 órától 20.00 óráig tart. Fürdésre alkalmatlan időben a pénztár zárva tart.


(3) A Strand a hivatalos bejáraton keresztül vehető igénybe. Nem minősül hivatalos bejáratnak a kereskedelmi és vendéglátó egységek bejáratai, azt kizárólag a kereskedők és alkalmazottaik használhatják bejárás és árufeltöltés céljára.


(4) A kereskedelmi és vendéglátó egységek bejáratát az azok használatára jogosultak kötelesek folyamatosan zárva tartani és megakadályozni, hogy azon keresztül a Strandra érkező, illetve onnan távozó fürdőzők átjárhassanak. Az ebből eredő szabályszegésért a kereskedelmi egység üzemeltetője felel.


3.§


Május 1-től május 31-ig, valamint szeptember l-től szeptember 15-ig a Strand szabad strandként üzemel, a szolgáltatások igénybevételének lehetősége nélkül.


A strandi szolgáltatások díjai

4.§


(1) A Strand területére a fürdési idény alatti nyitva tartási időben belépőjegy váltásával, személyazonosító okmány felmutatásával, vagy Szárszó kártya felmutatásával lehet belépni.
(3) A gyermekjegy a 4. életévet betöltött és a 18. életévet be nem töltött személyekre vonatkozik. A gyermekjegyre való jogosultságot személyi igazolvány, vagy bármely személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával lehet igazolni.


(4) A napijegy az érvényessége napján többszöri belépésre jogosít. Ismételt belépés során – a napi nyitva tartási idő alatt – az első belépés alkalmával a pénztárnál kapott karszalagot kell viselni és az újabb belépés során felmutatni.


(5) A megváltott, de fel nem használt jegy vissza nem váltható.


5.§


(1)A strandot díjfizetés nélkül vehetik igénybe, illetőleg díjfizetési kötelezettség nélkül léphetnek a strand területére:

a) a 4 éven aluli gyermekek,

b) Balatonszárszón állandó lakcímmel rendelkező lakosok (személyazonosító igazolvány és lakcímkártya felmutatásával),

c) az Önkormányzat dolgozói,

d) a strandi büfék bérlői, alkalmazottaik,

e) a Strandra munkavégzés céljából belépők.


(2) Amennyiben a strandi belépő ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a fürdőző karszalaggal nem rendelkezik, belépési jogosultságát érvényes belépőjeggyel, igazolvánnyal, vagy Szárszó Kártyával igazolni nem tudja, úgy a napi belépőjegy háromszoros mértékével egyenlő pótdíj megfizetésére köteles a jegypénztárnál.

6.§


A szolgáltatások díjairól az Önkormányzat internetes honlapján, valamint a Strand bejáratánál jól látható helyen elhelyezett árjegyzék kihelyezésével tájékoztatja az igénybevevőket. Az árjegyzéket magyar, német és angol nyelven kell közzétenni.Szárszó kártya alkalmazása

7.§


(1)[2] Minden vendég, aki Balatonszárszó közigazgatási területén legalább egy éjszakát magán- vagy kereskedelmi szálláshelyen tölt és a szálláshelyén kifizette az idegenforgalmi adót, kedvezményes strandbelépésre jogosult Szárszó Kártya alkalmazásával.

A kedvezményes felnőtt jegy díja: 400,- Ft.


(2) A kedvezményes belépésre jogosító Szárszó kártyát a vendég a szálláshelyén kapja meg, a kártyát a szállásadó tölti ki, a kártyáért külön nem kell fizetni. A kártya névre szól, családra, vagy együtt nyaralókra együttesen vonatkozik, mivel a létszám – külön az idegenforgalmi adó köteles, és külön a nem idegenforgalmi adó köteles személyek száma – feltüntetésre kerül. A kártya tartalmazza a szálláshely címét, a vendéglátó nevét, a tartózkodási időt. A kártya érvényessége a szálláshelyen való tartózkodás idejére szól.


(3) A Szárszó kártyát minden magán,- és kereskedelmi szálláshely, szolgáltató iroda együttműködési megállapodás keretében előzetesen igényelhet, amivel a szezon végén a kurtaxa ellenőrökkel az utolsó kurtaxa elszámolásnál elszámol. Az együttműködési megállapodás formanyomtatvány a rendelet l. sz. függeléke.


(4) Balatonszárszó közigazgatási területén további szolgáltatások kedvezményes igénybevétele biztosított a Szárszó Kártya felmutatása mellett. A kedvezményes szolgáltatások jegyzékét a rendelet 2. sz. függeléke tartalmazza.


8.§


(1) A kártya sorszámozott, önindigós, a kitöltendő hátoldala három példányos, melynek első példánya a szállásadónál marad, második példányát a kurtaxa ellenőröknek kell átadni, a harmadik példány – amely a kártya elülső oldalára kerül felragasztásra –a vendéget illeti meg. A kártya felmutatása jogosít fel a Strandra történő kedvezményes belépésre.


(2) A Szárszó Kártya át nem ruházható, kizárólag az a személy használhatja fel, akinek nevére kiállították, a kártyán feltüntetett családtagokkal, illetve együtt nyaralókkal közösen.


(2) A felhasznált kártyák másodpéldányát és a fel nem használt kártyákat legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig az Önkormányzat részére vissza kell szolgáltatni. A kártyák jogos használatát a kurtaxa ellenőrök ellenőrzik.


(3) A szállásadó köteles az általa vezetett vendégkönyvben a vendég neve mellett feltüntetni a kártya sorszámát. A kártyát köteles szabályosan kitöltve a vendég részére átadni. A rontott kártyát átírni, megsemmisíteni nem szabad, azt haladéktalanul az Önkormányzat részére vissza kell szolgáltatni, és újat lehet igényelni helyette. A kereskedelmi szálláshelyek maximum 50 db kártyát, a magánszálláshelyek maximum 20 db kártyát, szükség esetén további darabszámot igényelhetnek.


(4) A nem fizető vendéglátással foglalkozó, de idegenforgalmi adó fizetésére kötelezett vendéget fogadók is igényelhetnek kártyát. A kártyákkal történő elszámolás módja megegyezik a fizetős vendéglátással foglalkozók elszámolási módjával.


A strand működtetése

9.§


(1) A Strand fenntartását és általános felügyeletét Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, üzemeltetési feladatait a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. A strand jogszabályszerű, és a strand üzemeltetési szabályzatában foglaltak szerinti üzemeltetéséért a Kft. ügyvezetője felelős.


(2) Az Önkormányzat a Strand nyitvatartási idejében a hivatalos üzemeltetési idő alatt biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemeltetést és a strandi szolgáltatások nyújtását.


(3) Nyitva tartási idő alatt az Önkormányzat a fürdőhely kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben meghatározottak szerint biztosítja a Strand működési feltételeit, így különösen

a) a fürdőzők átöltözésének feltételeit,

b) a veszélytelen fürdőzésre alkalmas vízterületet, melyet bójákkal jelöl ki,

c) a vízbelépéshez megfelelő számú, biztonságos kapaszkodóval ellátott lépcsőt helyez ki,

d) nyitva tartási idő alatt biztosítja az elsősegélynyújtást, a mentés személyi és tárgyi feltételeit,

e) gondoskodik a Strand területe, valamint az illemhelyek és a zuhanyzók, öltözők folyamatos tisztán tartásáról,

f) a viharjelzésről és a vihar veszélyről a fürdőzőket a vízi mentő közreműködésével folyamatosan figyelmezteti,

g) Az üzemeltetési időt követően az Önkormányzat gondoskodik a közegészségügyi szabályoknak megfelelő tisztasági takarításról.


(4) A strand pénztárának működtetését a Kft. végzi pénztáros és jegyellenőr alkalmazásával.


10. §


Az üzemeltetési feladatokat ellátó feladata különösen:

a) A Strand szezonnyitásra történő felkészítési munkáinak elvégzése, folyamatos, problémamentes üzemelés, működés biztosítása.

b) A szezon, illetve nyitás előtti medervizsgálat elvégzése, adminisztrálása.

c) A strandüzemeltetési jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő üzemeltetés biztosítása.

d) Nyitás előtti területbejáráson való részvétel, annak során feltárt hiányosságok határidőre történő elvégzése.

e) A Strandnak szakhatósági előírásoknak megfelelő felkészítése.

f) Az üzemeltetési szabályzatban előírt munkák, napi feladatok elvégzése.

g) A pénztár nyitva tartásának időszakában mentőövek, mentőfelszerelés, vízi mentő , elsősegélyhely rendelkezésre állásának biztosítása.

h) Strandüzemelési napló naprakész vezetése, annak helyszínen tartása, ellenőrzéskor bemutatása.

i) A fürdőhelyi rendtartás – jól látható helyen - magyar, német, és angol nyelven történő közzététele.

j) A tulajdonos Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester által meghatározott feladatok határidőre történő elvégzése.

k) A Strand nyitva tartási idejének betartása, kapuk nyitása, zárása, kerítés állapotának folyamatos ellenőrzése, közreműködés a rendtartás betartásában.

l) A rendeltetés szerinti üzemeltetést zavaró események polgármester felé történő azonnali jelentése.


A Strand használatának szabályai

11.§


(1) 10 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérettel léphet a Strand területére és tartózkodhat ott.


(2) A Strandot fertőző betegek, valamint ittas személyek nem használhatják.


(3) A Strand területén az üzemeltetési időtartam alatt a napi nyitvatartási időben és azon kívül is tilos a horgászat.


(4) A fürdőző vendégek kötelesek a Strandot mások nyugalmának és biztonságának zavarása nélkül használni, valamint a Strand berendezési tárgyait és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően használni. Ennek alapján különösen tilos:

a) úszni nem tudó személyek részére a mélyvíz használata,

b) fürödni a Strand területén korlátozott látási viszonyok között és éjszaka,

c) törékeny tárgyaknak a Balatonba vitele, dobálása, eldobálása a Strand területén,

d) a bejáratnál, a mentős helyiségben, az öltözőkben, az illemhelyeken, a játszótér területén és 5 méteres körzetében a dohányzás,

e) kutyának, vagy más állatnak – a vakvezető kutya kivételével – a Strand területére történő bevitele, kutyát a Balatonban fürdetni,

f) járművel – kivéve a fogyatékkal élők járművei, segédeszközei – a Strand területére a behajtás,

g) a Strand területének bármilyen módon történő beszennyezése, szemetelése,

h) rádió, magnó másokat zavaró nagy hangerővel történő hallgatása.


(5) A Strand területén tartózkodó személyek kötelesek e rendeletben szabályozottakat betartani. Aki az előírt szabályokat megszegi, attól a strandi szolgáltatás megtagadható, súlyosabb szabályszegés esetén a Strand területéről kiutasítható, e célra rendőri segítség is igénybe vehető.


12.§


(1) A Strand üzemviteléről, az üzemeltetés személyi és tárgyi feltételeiről, egyéb előírásokról a polgármester által kiadott Üzemeltetési Szabályzat rendelkezik.


(2) E rendeletben foglaltak alkalmazásánál tekintettel kell lenni a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008.(IV.3.) Korm. rendeletre, valamint a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001.(XII.27.) BM. rendeletre.


13.§


(1) A fürdőző vendégek Strandra bevitt értékeiért az üzemeltető felelősséget nem vállal.


(2) A Strand területén lévő közhasználatú eszközök és felszerelések rendeltetéstől eltérő használatából eredő balesetekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Ezen eszközök rendeltetéstől eltérő használatával okozott kárért a károkozó felelős.


14. §


(1) A Strandon levő kölcsönző a vízi közlekedési eszközeit csak az erre kijelölt helyen – a strandolók zavarása nélkül – tárolhatja.


(2) A vízi járművek használata a strandolásra kijelölt területen – az elindulás és a visszatérés esetét kivéve – tilos. A vízi járművek használatára vonatkozóan a vízi közlekedés rendjéről szóló hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.


(3) A Strand területén talált, illetve elveszett tárgyakra a talált tárgyak kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


15.§


(1) A Strand előtti parkoló őrzését az Önkormányzat nem biztosítja, így a parkolóban elhelyezett járművekért és az abban hagyott értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.


(2) A strandi kerékpártároló nem őrzött tároló, az abban elhelyezett kerékpárokért, és azokban tárolt értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.Záró rendelkezések

16.§


(1) A rendelet 2016. április 10-én lép hatályba.


(2) A rendelet az Európai Közösség jogszabályaival összeegyeztethető, azokkal összhangban készült szabályozást tartalmaz.


            Dorogi Sándor                                                Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

              polgármester                                                          címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. április hó 8. nap


Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

       címzetes főjegyző


​       [1]

Módosította a 10/2016.(VII.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2016. július 30-tól.

[2]

Módosította a 16/2017.(XI.30.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2017. december 01-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. függelék
13.02 KB
2. sz. függelék
13.3 KB
1. sz. melléklet
14.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!