nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-06 - 2020-08-31
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2020. évi gazdálkodás főbb szabályaira.2. A költségvetés célkitűzései


2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése célul tűzte ki

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

c) a 2020. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,

d) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását, későbbi fejlesztési lehetőségek megalapozását.3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege


3. § (1) Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetését

aa) 38 728 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 39 947 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac)      0 ezer forint működési többlettel,

ad) 1 219 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetését

ba) 0   ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 11 016 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 11 016 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 11 016 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2020. évi

ca) bevételi főösszegét 50 963 ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét 50 963 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget működési és felhalmozási célú belső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

(2) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit az összevont működési és felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására fordítja.


4. A költségvetés részletezése


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat 2020. évben olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé, nem tervez.

(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint részletezi.

(5) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket 2020. évben nem valósít meg.

(6) Az Önkormányzat az összes bevételt és kiadást, az éves létszám előirányzatot a 6. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 10 főben határozza meg, amelyből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben, a választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési létszámkerete a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.

(7)  A Képviselő-testület a kiadások között 5 936 ezer forint tartalékot állapít meg.


4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai


5. § (1) A 2020. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.


5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


6. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet.

7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A polgármester negyedévente köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni.

(3) Az Önkormányzat a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 7. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni

8. § (1) A működési céltartalékok között a „Szociális juttatások önrésze” kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait megállapító, a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletben nevesített ellátások nyújtásához szükséges önkormányzati önrész biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.

(2) A működési céltartalékok között a „Közfoglalkoztatás önrésze” kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a központi szabályozás alapján megvalósított közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges önerő biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.


6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások


9. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a Polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

10. § Az Önkormányzat a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.

A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

11. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a Polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.

12. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.


7. Az önkormányzati biztos kirendelése, működése


13. § Amennyiben az Önkormányzat által fenntartott Intézményeknél önkormányzati biztos kirendelésére már sor került és az önkormányzati biztos megbízásának ideje alatt a helyi önkormányzatnál a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezési eljárást kezdeményeztek akkor az önkormányzati biztos megbízását – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – meg kell szüntetni.


8. Vegyes rendelkezések


14. § A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának 2020. évi összege 46 380 forint.

15. § Az önkormányzat a tárgyi eszközökről, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért a leltározást 2012. évtől számítva kettő évenként hajtja végre.


9. Záró rendelkezések


16. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.                                   Wolf Ferenc sk.                                                 Feketéné Esztergályos Hila sk.

                                    polgármester                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
355 KB
1.2 melléklet
358.15 KB
1.3 melléklet
353.17 KB
2.1 melléklet
227.44 KB
2.2 melléklet
229.87 KB
3 melléklet
235.58 KB
4 melléklet
219.28 KB
5 melléklet
217.35 KB
6 melléklet
351.02 KB
7 melléklet
222.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!