nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-18 - 2019-10-09
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege


1.§[1] Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi önkormányzati költségvetés


a) bevételi fő összegét                                                                           29.651.817 forintban

              b) kiadási fő összegét                                                                          29.651.817 forintban

állapítja meg.


2.§ (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi fő összeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási fő összeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.


(4) A kötelező feladatokat a 3a. melléklet tartalmazza.


(5) Az önként vállalt feladatokat a 3b. melléklet tartalmazza.


(6) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.


(7) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.


(8) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.


3. § (1)[2] A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit                                                 23.004.504 forintban,

     b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit                                               6.647.313 forintban,

     c) az önkormányzat működési célú kiadásait                                              27.519.142 forintban,

     ebből:

     ca) a személyi juttatásokat                                                                       7.839.027 forintban,

     bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó összegét                                                                1.391.777 forintban,

     bc) a dologi kiadásokat                                                                           12.162.943 forintban,

    cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                          2.081.000 forintban,

    ce) az egyéb működési célú kiadásokat                                                    4.702.895 forintban,

    cf) a beruházási kiadásokat                                                                          571.500 forintban,

            d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait                                        902.675 forintban

állapítja meg.


(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 6.166.564, - Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.


(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.


(4) Apácatorna Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2019. évi költségvetésében nem tervez.


(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2019. évben tervezett összege 300.000,- Ft.


4.§ (1) Az önkormányzat 2019. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.


(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.


(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.


II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai


5.§ (1) A 3. § (1) bekezdés bg) pontja szerinti működési célú általános tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.


(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.


III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál


6.§ (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemeltelőirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.


7.§ (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.


(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.IV. Fejezet


A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás,

az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása8.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi 100.000, - forint támogatást biztosít.


(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.


(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.9.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.


(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.


(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 12.700,- forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.


(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.


(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.


(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.


(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.


(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.


(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.


(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

                                                                                                                                                                                                          10.§ (1)  Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.


(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.


(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.


(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.


(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása


11.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek,együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.


(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.


(3) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás” -t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.


(4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.


VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések


12.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.


13.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.


VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok


14.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet- tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.


(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.


15.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:


a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,

b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,

c)az intézményi kihasználtság elemzését.


16.§ (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.


(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.


IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok


17.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


X. fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések18.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2019. január 1. napján nincs.


(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2019. január 1. napján nincs.


19.§. A képviselő testület a képviselő részére 2019. január 1. napjától – 2019. évre – havi bruttó 19.000, -Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.


20.§. A képviselő testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380, -Ft-ban állapítja meg.


21.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


22.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1.napjától kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.[1]

Módosította a 6/2019. (VII.17.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2019. július 18. napjától

[2]

Módosította a 6/2019. (VII.17.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2019. július 18. napjától


Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
584.54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!