nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 9/2017(V.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-31 -tól
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 9/2017(V.30..) önkormányzati rendelete
Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetési gazdálkodás zárszámadásáról, valamint az önkormányzatot az elmúlt évben megillető normatív állami hozzájárulások elszámolásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §  (1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított 1/2016.(II.15.) önkormányzat rendelet teljesítését

                        765.288.319,- Ft         bevételi főösszeggel, illetőleg

                        657.176.111,- Ft         kiadási főösszeggel jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi zárszámadás működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


2. §  (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(2) A 2016. évi működési bevételek összege 686.474.126,- Ft-ra teljesült, amelyből az önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévben elért működési bevételeinek összege 43.561.683,- Ft.


(3) A 2016. évi felhalmozási bevételek összege 78.814.193,- Ft-ra teljesült.


(4) Az önkormányzat 2016. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 3. számú melléklete mutatja be.


(5) A folyószámlák kamataiból és a lekötött betétből származó bevétel
229.868,- Ft összegben realizálódott.


(6) Az önkormányzat által bevezetett helyi adók, továbbá a gépjárműadó alakulását, a 2016. évre elszámolt értékvesztéssel együtt e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A képviselő-testület a mérleg szerinti adóhátralék összegét 5.793.422,- Ft-ban állapítja meg.


(7) Az önkormányzat szociális juttatásainak alakulását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


3. §  (1) Az önkormányzatot 2016. évben megillető általános és ágazati támogatások elszámolását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzatot az (1) bekezdésben foglaltak alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva az egyes jogcímeken igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján összesen 235.959,- Ft illeti meg.


(3) Az önkormányzatot 2016. évben megillető kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat a (3) bekezdésben foglaltak alapján a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások jogcímén igénybe vett és a ténylegesen felhasznált támogatások elszámolása különbözetét, összesen 24.212,- Ft-ot a központi költségvetésbe befizetni köteles.


4. §  (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évben teljesített kiadásait jogcímenként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


 (2) A 2016. évi működési kiadások összege 600.966.886,- Ft-ra teljesült, amelyből 184.873.297,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 47.000.295,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(3) A 2016. évi felhalmozási kiadások összege 56.209.225,- Ft-ra teljesült, ebből az önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak összege 48.723.225,- Ft, amelynek felhasználását e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2016. évi programok teljesítését e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzat által 2016. évre a helyi kezdeményezések támogatásának teljesítését e rendelet 10. számú melléklete mutatja be.


5. §  (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését e rendelet
11. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait e rendelet 12. számú melléklete mutatja be.


(3) Az önkormányzat 2016. évi lekötött betét fogalmát e rendelet 13. számú melléklete mutatja be.


(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi követeléseit és kötelezettségeit e rendelet 14. számú melléklete részletezi.6. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 15. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 2.942.398.728,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A 2016. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza önkormányzat és költségvetési intézményenként.


(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2016. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását e rendelet 18. számú melléklete mutatja be.7. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2016. évi mérleg szerinti eredményét 1.036.405,- Ft összegben, e rendelet 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2016. évi maradványát 108.112.210,- Ft összegben, e rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá.8. §.  (1) A képviselő-testület Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítését

                        525.394.278,- Ft         bevételi összeggel, illetőleg

                        418.666.883,- Ft         kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2016. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 21. számú melléklete részletezi.


(3) A 2016. évi működési bevételek összege 451.471.783,- Ft-ra teljesült.


(4) A 2016. évi felhalmozási bevételek összege 73.922.495,- Ft-ra teljesült.


(5) A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege
3.061.474,- Ft, a finanszírozási bevételek összege 94.109.687,- Ft, melyből 83.719.000,- Ft előző évi pénzmaradvány.


(6) A 2016. évi működési kiadások összege 367.349.356,- Ft-ra teljesült, amelyből 52.661.124,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 10.995.063,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(7) A 2016. évi felhalmozási kiadások összege 51.317.527,- Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület a Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 22. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 2.603.669.848,- Ft-ban állapítja meg.


(9) A 2016. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 23. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2016. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 24. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény vagyonának részletes bemutatását a 24/1. számú melléklettől a 24/49. számú mellékletekig tartalmazzák.


(11) Az intézmény 2016. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 25. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2016. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 26. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi mérleg szerinti eredményét
11.006.992,- Ft összegben, e rendelet 27. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi maradványát
106.727.397,- Ft összegben, e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.9. §.  (1) A képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítését

                        46.957.604,- Ft           bevételi összeggel, illetőleg

                        46.834.174,- Ft           kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2016. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 29. számú melléklete részletezi.


(3) A 2016. évi működési bevételek összege 46.675.726,- Ft-ra teljesült.


(4) A 2016. évi felhalmozási bevételek összege 281.878,- Ft-ra teljesült.


(5) A finanszírozási bevételek összege 45.315.868,- Ft, melyből 382.000,- Ft előző évi pénzmaradvány.


 (6) A 2016. évi működési kiadások összege 46.552.296,- Ft-ra teljesült, amelyből 29.317.924,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 8.061.891,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(7) A 2016. évi felhalmozási kiadások összege 281.878,- Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 30. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 10.753.747,- Ft-ban állapítja meg.


(9) A 2016. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 31. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2016. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 32. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény vagyonának részletes bemutatását a 32/1 számú melléklettől a 32/8 számú mellékletig tartalmazzák.


(11) Az intézmény 2016. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 33. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2016. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 34. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi mérleg szerinti eredményét
-1.394.230,- Ft összegben, e rendelet 35. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi maradványát
123.430,- Ft összegben, e rendelet 36. számú melléklete szerint hagyja jóvá.10. §. (1) A képviselő-testület az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ 2016. évi költségvetésének teljesítését

                        74.413.950,- Ft           bevételi összeggel, illetőleg

                        73.666.481,- Ft           kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2016. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 37. számú melléklete részletezi.


(3) A 2016. évi működési bevételek összege 73.058.091,- Ft-ra teljesült.


(4) A 2016. évi felhalmozási bevételek összege 1.355.859,- Ft.


(5) A finanszírozási bevételek összege 55.487.332,- Ft, melyből 156.000,- Ft előző évi pénzmaradvány.


 (6) A 2016. évi működési kiadások összege 72.310.622,- Ft-ra teljesült, amelyből 35.819.091,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 9.749.651,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(7) A 2016. évi felhalmozási kiadások összege 1.355.859,- Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 38. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 110.087.596,- Ft-ban állapítja meg.


(9) A 2016. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 39. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2016. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 40. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény vagyonának részletes bemutatását a 40/1 számú melléklettől a 40/13 számú mellékletig tartalmazzák.(11) Az intézmény 2016. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 41. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2016. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 42. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi mérleg szerinti eredményét
-3.333.828,- Ft összegben, e rendelet 43. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi maradványát
747.469,- összegben, e rendelet 44. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
11. §. (1) A képviselő-testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 2016. évi költségvetésének teljesítését

                        20.603.290,- Ft           bevételi összeggel, illetőleg

                        20.242.134,- Ft           kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2016. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 45. számú melléklete részletezi.


(3) A 2016. évi működési bevételek összege 19.635.168,- Ft-ra teljesült.


(4) A 2016. évi felhalmozási bevételek összege 968.122,- Ft.


(5) A finanszírozási bevételek összege 12.603.391,- Ft, melyből 313.000,- Ft előző évi pénzmaradvány.


 (6) A 2016. évi működési kiadások összege 19.274.012,- Ft-ra teljesült, amelyből 6.862.275,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 1.854.961,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(7) A 2016. évi felhalmozási kiadások összege 968.122,- Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 46. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 126.582.934,- Ft-ban állapítja meg.


(9) A 2016. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 47. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2016. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 48. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény vagyonának részletes bemutatását a 48/1. számú melléklettől a 48/12. számú mellékletig tartalmazzák.


(11) Az intézmény 2016. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 49. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2016. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 50. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi mérleg szerinti eredményét
-2.918.908,- Ft összegben, e rendelet 51. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi maradványát
361.156,- Ft összegben, e rendelet 52. számú melléklete szerint hagyja jóvá.12. §.   (1) A képviselő-testület az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének teljesítését

                        97.919.197,- Ft           bevételi összeggel, illetőleg

                        97.766.439,- Ft           kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2016. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 53. számú melléklete részletezi.


(3) A 2016. évi működési bevételek összege 95.633.358,- Ft-ra teljesült.


(4) A felhalmozási célú bevételek összege 2.285.839,- Ft.


(5) A finanszírozási bevételek összege 96.185.580,- Ft, melyből 129.000,- Ft előző évi pénzmaradvány.


 (6) A 2016. évi működési kiadások összege 95.480.600,- Ft-ra teljesült, amelyből 60.212.883,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 16.338.729,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(7) A 2016. évi felhalmozási kiadások összege 2.285.839,- Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 54. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 91.304.603,- Ft-ban állapítja meg.


(9) A 2016. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 55. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2016. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 56. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény vagyonának részletes bemutatását az 56/1. számú melléklettől az 56/9 számú mellékletig tartalmazzák.


(11) Az intézmény 2016. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 57. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2016. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 58. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi mérleg szerinti eredményét
-2.323.621,- Ft összegben, e rendelet 59. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi maradványát
152.758,- Ft összegben, e rendelet 60. számú melléklete szerint hagyja jóvá.13. §  (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet1
5.86 MB
melléklet2
6.07 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!