nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-01 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Tapsony Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.


2. §


(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 97.331 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 95.561 ezer Ft-ban állapítja meg.


Ezen belül:

-működési célú bevétel                                     97.331 eFt

-működési célú kiadás                                      92.074 eFt

-felhalmozási célú bevétel                                         0 eFt

-felhalmozási célú kiadás                                    3.487 eFt


(2)A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadáson belül:

-személyi juttatásokat                                       28.336 eFt

-munkaadót terhelő járulékok                             6.182 eFt

-dologi kiadásokat                                            29.261 eFt

-támogatásértékű működési kiadás                  13.287 eFt

-társ. és szoc. pol. juttatás                                 13.738 eFt

-működési célú pénz eszk. átadás                       1.797 eFt

-működési hitel visszafizetése                               000 eFt

-függő, átfutó kiadások                                        -527 eFt

-finanszírozási kiadások                                            0 eFt


(3)Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a jogcímenkénti bevételeket és kiadásokat, valamint a felhalmozási- beruházási kiadásokat, továbbá a létszámkeret alakulását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.3. §


(1) A 2013. évi gazdálkodás során létrejött bevételi többletet a képviselő-testület az év során felmerült kiadásokra fordította.


4. §


(1)A képviselő-testület 2013. évben 26.574 eFt pénzeszközátadást biztosított a következő feladatok ellátásához:


-Közös Hivatal működtetése                            11.182 eFt

-Költségvetési szervekek                                       440 eFt

-Szociális és Gyermekjóléti társulás                      966 eFt

-Tapsony Óvoda                                               11.490 eFt

-Oktatási társulás                                                   699 eFt

-Egyéb társulások, támogatások:

-   fogászat                                                           475 eFt

-   non.profit szervezetek                                      466 eFt

-   civil egyesületek                                               856 eFt


(2)A képviselő-testület 2013. évben tartalékot nem képezett.


(3)Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználását a 2. számú melléklet mutatja be.


5. §


(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 3. számú mellékletében foglalt mérlegadatok alapján 496.858 eFt eszköz és forrás összegben határozza meg.

(2)Az önkormányzat vagyonának felsorolását a 4/2013. (IV. 30.) rendelet tartalmazza. A helyi rendelet a Tapsony Község Önkormányzat Hivatalában.


6. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4. számú melléklete szerint a Tapsony Község Önkormányzatának 4.398 e Ft-tal, a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájának 35 e Ft.-tal elfogadja.


7. §


A képviselő-testület 2013. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott. Adóelengedés nem történ. Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó hitelállománya nincs.


Hatályba léptető rendelkezés


8. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon  lép hatályba.                           Fábos István                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                            polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2014. április  30.                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                      jegyző                                                                                 

                                                                                                                      Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
17.78 KB
2. melléklet
12.91 KB
3. melléklet
14.63 KB
4. melléklet
12.16 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!