nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2014 (VIII.29..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-17 - 2019-03-31
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2014 (VIII.29..) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/2014. (VIII.29.) számú önkormányzati rendelete


a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról


Pusztamonostor Község Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott származtatott jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


A rendelet célja


1. §


(1) E rendelet célja a szociális szolgáltatások iránti igények érvényesülése érdekében Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott szociális alapszolgáltatások szabályozása.


(2) Az alapszolgáltatások megszervezésével az Önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásában.


(3) A személyes gondoskodás biztosítása érdekében a szociális szolgáltató együttműködik az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, oktatási szolgáltatókkal, intézményekkel és civil szervezetekkel.


(4) A (3) bekezdésben megfogalmazott együttműködés keretében az ellátási területen működő szolgáltatók, szervek kötelesek kezdeményezni a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását a szociális szolgáltatást biztosítónál.


A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Pusztamonostor Község közigazgatási területén:

a) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó magyar állampolgárokra,

b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,

c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

d) magyar hatóság által menekültként elismert személyre,

e) illetékességi területen tartózkodó hajléktalan személyre,


(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében e rendelet hatálya az kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, valamint a Sztv. 3. § (3) bekezdésében foglalt jogosultakra is.

Hatásköri rendelkezések


3. §


(1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő szociális szolgáltatások ellátási kötelezettsége Pusztamonostor községre terjed ki.


(2) A Képviselő- testület a szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.


Személyes gondoskodást biztosító szociális alapszolgáltatások


4. §


(1) Az Önkormányzat az alapszolgáltatás keretén belül az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások fenntartásáról gondoskodik:    

            - étkeztetés,

            - házi segítségnyújtás,

            - családsegítés.


(2) Az Egyesített Szociális Intézménnyel együttműködésben biztosítja:

            - jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

            - támogató szolgáltatást.


5.§


(1) Az Önkormányzat az étkeztetés keretén belül napi egyszeri meleg étel biztosításával gondoskodik azon szociálisan rászorultakról, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.


(2) Az étkeztetés igénybevételének jogosultsági feltételei:

            a) életkor tekintetében 65. életév betöltése,

            b) igénylő egészségügyi állapotára tekintettel a háziorvos igazolása,

            c) fogyatékosságot igazoló dokumentumok megléte,

            d) szenvedély-, pszichiátriai betegség esetén erre vonatkozó szakorvosi igazolás,

            e) hajléktalanság esetén személyes okmányos, népesség- nyilvántartás igazolása.


6.§


(1) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az erre megbízott gondozó elvégzi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, majd ennek megfelelően megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.


(2) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.


(3) Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt a házi gondozó tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.  Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.


7. §


(1) Az Önkormányzat a családsegítés biztosításával segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő, illetve egyéb krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak.


(2) A családsegítés igénybe vétele térítésmentes.


8. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelmet – a családsegítés kivételével – formanyomtatványon, szükséges mellékleteivel együtt a polgármesterhez kell benyújtani. (1. melléklet)


(2) A kérelem nyomtatvány mellékletei a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. melléklete szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és Jövedelemnyilatkozat. (2. melléklet)


(3) A kérelem döntésre történő előkészítése a házi gondozónő és a Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltsége (a továbbiakban: Kirendeltség) szociális ügyintézőjének a feladata, elbírálása pedig a polgármester hatáskörébe tartozik.


(4) A polgármester a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt az ellátás igénybevételéről, és erről írásban értesíti a kérelmezőt.


(5) A döntés felülvizsgálatáért – az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül – a Képviselő- testülethez lehet fordulni, amely határozattal dönt az ellátás nyújtásáról, illetve igénybevehetőségéről.


(6) A gondozónő külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyeztetné.


9. §


(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről a polgármester és az ellátott, vagy annak törvényes képviselője írásbeli megállapodást köt. Az aláírásra került megállapodás 1 példányát az ellátott, vagy annak törvényes képviselőjének rendelkezésére kell bocsátani. A megállapodás a 3. melléklet tartalmazza.


(2) Az ellátást biztosító és ellátott között létrejövő megállapodás az alábbi tartalmi elemeket foglalja magába:

            a) az ellátás megkezdésének időpontját és időtartamát,

            b) az ellátás biztosításának módját,

            c) térítési díj fizetési kötelezettség – kivéve családsegítés esetében - teljesítésének

módját, idejét,

            d) az ellátásra való jogosultság megszűnésének, megszüntetésének eseteit,

            e) a bejelentési, tájékoztatási kötelezettségeket,

            f) a panaszjogok gyakorlásnak módját.


10. §


(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni

a) az ellátást igénylő saját kérelmére azonnal,

b) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

c) az igénybevevő halálát követően,

d) ha az ellátott 2 havi személyi térítési díj fizetési kötelezettségének – önhibájából –

nem tesz eleget, és ha  felszólításra 8 napon belül sem teljesíti,

e) ha az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, vagy akadályozza.


(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást szüneteltetni lehet az igénylő kérésére, betegség vagy bármilyen ok fennállása esetén.


(3) Az ellátás megszüntetéséről, ill. szüneteltetésről az ellátást biztosító írásban értesíti az igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét.


11. §


(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért – kivéve családsegítés esetében - térítési díjat kell fizetni.


(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) az önkormányzat úgy állapítja meg, hogy az a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete legyen.


(3) Az ellátást igénybe vevőt a megállapodás megkötésekor írásban értesíteni kell a megállapított, fizetendő térítési díj összegéről (a továbbiakban: személyi térítési díj). A megállapított személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.


(4) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő- testülethez fordulhat.


(5) A személyi térítési díj összegét - a megállapítás időpontjától függetlenül – az önkormányzat évente két alkalommal felülvizsgálhatja, megváltoztathatja, kivéve, ha az ellátott jövedelme

a) olyan mértékben csökken, hogy az e rendeletben meghatározott térítési díj fizetési

kötelezettségének nem tud eleget tenni,

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó

mértékben növekedett.


(6) A fizetendő személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.


(7) A fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az (6) bekezdés szerinti jövedelem

a) 30%-át étkeztetés,

b) 25%-át házi segítségnyújtás esetén,

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is igénybe vesznek.


(8) Az ellátást igénybe vevőnek a térítési díjat utólag, minden hó 20. napjáig a házi gondozónál kell megfizetnie. 


(9) Az ellátásért fizetendő havi térítési díjösszeg számításának alapja a házi gondozónő által vezetett nyilvántartások.


12. §


(1) Az önkormányzat az étkeztetés személyi térítési díjainak mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) jövedelemmel nem rendelkező igénybevevő esetén az ellátás térítésmentes,

            b) 28.500,-Ft/hó jövedelemhatárig 100,-Ft/adag,

            c) 42.750,-Ft/hó jövedelemhatárig 335,-Ft/adag,

            d) 42.751,-Ft/hó jövedelemhatártól 445,-Ft/adag.


(2) Ha azt a kérelmező egészségi, mentális állapota indokolja, az étkeztetés házhoz szállítással is igénybe vehető. Az ebéd házhoz szállításának díja 105,-Ft/nap.


(3) Házi segítségnyújtás esetén a fizetendő térítési díj összege:

            a) 57.000,-Ft/hó jövedelemhatárig az ellátás térítésmenetes,

            b) 85.500,-Ft/hó jövedelemhatárig 393,-Ft/gondozási óra,

            c) 85.501,-Ft/hó jövedelemhatártól 785,-Ft/gondozási óra.Záró rendelkezése


13. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztamonostor község Önkormányzata Képviselő- testületének a személyes gondoskodást biztosító alapellátások személyi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2014. (III.27.) számú rendelete.


(3) Hatálybalépését követően rendelkezéseit - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.Kelt: Pusztamonostor, 2014. augusztus 28.Sári Ferenc                                         dr. Voller Erika

polgármester                                                   jegyző
Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Pusztamonostor, 2014. augusztus 29.
1. melléklet

KÉRELEM

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez


1. Az ellátást kérelmező adatai:

Név:……………………………………………………………………………………………………….

Születési név:……………………………………………………………………………………………

Anyja neve:……………………………………………………………………………………………….

Születési helye, időpontja:………………………………………………………………………………..

Lakóhelye:………………………………………………………………………………………………..

Tartózkodási helye:……………………………………………………………………………………….

Állampolgársága:…………………………………………………………………………………………

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, szabad mozgás és tartózkodás joga: ……..……………………………………………………………………………………………..

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……………………………………


Az ellátást kérelmező cselekvőképes:                    igen                 nem


Amennyiben nem, úgy

törvényes képviselőjének:

a) neve:…………………………………………………………………………………………….

b) lakóhelye:………………………………………………………………………………………

c) telefonszáma:……………………………………………………………………………………

a tartására kötelezett személy:

a) neve:…………………………………………………………………………………………….

b) lakóhelye:………………………………………………………………………………………

c) telefonszáma:……………………………………………………………………………………


Legközelebbi hozzátartozójának:

a) neve:…………………………………………………………………………………………….

b) lakóhelye:………………………………………………………………………………………

c) telefonszáma:……………………………………………………………………………………


2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:


Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását (hónap, nap): ………………………………………

Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: ……………………………………..


Az étkeztetés módja: (megfelelő részt szíveskedjen jelölni)

a)  elvitellel                       □

b)  kiszállítással                  □


Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását (hónap, nap): ………………………………………

Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: ……………………………………..

Igényelt segítség: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….


3. Kérelmemhez mellékelten csatolom a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.


Dátum:…………………………

     ………………………………………………

az ellátást kérelmező (törvényes képviselő) aláírása

2. melléklet

I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS

(a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)


Név (születési név): .........................................................................................................................

Születési hely, idő: ...........................................................................................................................

Lakóhely: ........................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ................................................................................................

 1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás (idős, fogyatékos, demens személyek részére) igénybevétele esetén
(házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni):

 1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:

 önellátásra képes □

 részben képes □

 segítséggel képes □

 1.2. szenved-e krónikus betegségben:

 1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:


 1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:

 1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges-e: □


 1.6. szenvedett-e fertőző betegségben 6 hónapon belül: □

 1.7. egyéb megjegyzések:


 2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi állapota alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása

 indokolt

 nem indokolt

 3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén

 3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan): 3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):


 3.3. prognózis (várható állapotváltozás):


 3.4. ápolási-gondozási igények:


 3.5. speciális diétára szorul-e:

 3.6. szenvedélybetegségben szenved-e:

 3.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:

 3.8. fogyatékosságban szenved-e (típusa, mértéke):


 3.9. idősotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e:

 3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre:


 4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:


 Dátum:

 Orvos aláírása:

 P. H.


 (szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT


Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:

Név: ..........................................................................................................................................

Születési név: .............................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................

Születési hely, idő: ......................................................................................................................

Lakóhely: ...................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ......................................................................................................................

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Telefonszám (nem kötelező megadni): .........................................................................................


Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni,

nem


Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

 A jövedelem típusa

 Nettó összege

 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó


 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó


 Táppénz, gyermekgondozási támogatások


 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások


 Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások


 Egyéb jövedelem


 Összes jövedelemKiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

 A család létszáma: ................ fő

 Munka-
viszonyból
és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó

 Társas és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
szellemi és
más önálló
tevékeny-
ségből
származó

 Táppénz,
gyermek-
gondozási
támogatások

 Önkormányzat
és munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások

 Nyugellátás
és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális
ellátások

 Egyéb
jöve-
delem


 Az ellátást igénybe vevő kiskorú
 A közeli
hozzátartozók neve,
születési ideje

 Rokoni
kapcsolat
 1)

 2)

 3)

 4)

 5)

 ÖSSZESEN:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................


................................................................
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

3. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

szociális alapellátás – házi segítségnyújtás - biztosítására


amely létrejött egyrészről Pusztamonostor Község Önkormányzata

5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.

képviselője: Sári Ferenc polgármester       mint ellátást biztosító

másrészről

Név: …………………………………............................................... mint ellátást igénybe vevő

születési név:………………………………….. .....................................................................

születési hely, idő:……………………………………...…………………………………….

anyja neve:…………………………………….......................................................................

szig.szám:…………………………………... TAJ szám: ........................................................

 lakcím:…………………………………………………………………………………………


Név: ...………………………………........... mint ellátást igénybe vevő törvényes képviselője

születési név:………………………………….. .....................................................................

születési hely, idő:……………………………………...…………………………………….

anyja neve:…………………………………….......................................................................

szig.szám:…………………………………... TAJ szám: ........................................................

 lakcím:…………………………………………………………………………………………

szám alatti lakos között a mai napon az alábbi feltételek szerint:


1./ Szolgáltatást nyújtó személye

 Az ellátást biztosító Lengyelné Sándor Rozália gondozó alkalmazásával a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jelen megállapodásban szabályozott módon házi segítségnyújtást biztosít.


2./ Szolgáltatások biztosítása

 A szolgáltatást biztosító a házi segítségnyújtás keretében az igénybevevő kérelme alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: (A kért szolgáltatást/szolgáltatásokat aláhúzással kell jelölni.)

 - Az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.

- Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása.

- Gyógyszer felíratása, és annak kiváltása a gyógyszertárban.

- Gyógyszerek rendeltetésszerű adagolásában, beszedésében való segítségnyújtás.

- Segítségnyújtás a személyi higiénia megtartásában.

- Segítségnyújtás az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében (pld. bevásárlás, takarítás, mosás, mosogatás stb.)

- Segítségnyújtás az ellátást igénybevevőnek a környezetével való kapcsolattartásban.

- Segítségnyújtás az ellátást igénybevevőt érintő vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárításában.

- Az ellátást igénybevevő segítése a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.

- Igény esetén a szociális intézménybe való beköltözés segítése.

- Szociális étkezés igénybevétele esetén az ebéd házhozszállítása.

- Egyéb ellátási feladatok (igény szerint):

….......................................................................................................................................

3./ A házi segítségnyújtás szolgáltatásának időtartama (A megfelelő sor aláhúzandó és a rovatok kitöltendők.)

Az ellátást biztosító a házi segítségnyújtást

20……év………………………………..hó…………..naptól kezdődően határozatlan időre,

vagy határozott időtartamra

20……év………………………….……hó…………..naptól kezdődően,

20……év ……………………………….hó………….napig terjedő időszakra biztosítja

napi, heti, havi ……….órában munkanapokon 8 órától 16 óráig.


4./ Térítési díj

a) Az igénybevevő a házi segítségnyújtásért térítési díjat köteles fizetni. Házi segítségnyújtás igénylése esetén személyi térítési díjként az ellátást kérő jövedelmének legfeljebb 25 %-a, étkezéssel együtt 30%-a állapítható meg.

b) Térítési díj összege Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselőtestületének ................ Önkormányzati rendelet alapján - ………...- Ft/óra.

c) A térítési díj összegének változása eseten (Képviselőtestületi döntés alapján, ellátott jövedelmének változása vagy az ellátás tartalmának változása esetén) az ellátást biztosító írásban értesíti az ellátottat.

d) Az igénybevevő a térítési díjat a házi gondozónál köteles befizetni utólag minden hó 20. napjáig. Az ellátásért fizetendő havi gondozási díjösszeg számításának alapja a gondozó által vezetett gondozási napló, mely tartalmazza a személyes segítésnyújtás keretében végzett napi tevékenységet és az ellátott igazoló aláírását.

e) A térítési díj beszedése érdekében a gondozó az ellátottat otthonában keresi meg.

f) Amennyiben az ellátást igénybevevő a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz  eleget, úgy a szolgáltatást biztosító intézkedik a térítési díj hátralékának behajtásáról a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény illetve  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályainak megfelelően.


5./ A házi segítségnyújtásra való jogosultság megszűnése, szüneteltetése

 5.1. Megszűnik: - az ellátást igénylő saját kérelmére azonnal,

- határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

- igénybevevő halálával,

- ha az ellátott 2 havi személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és ha  felszólításra 8 napon belül sem teljesíti,

5.2. Szünetel: az igénylő kérésére, betegség vagy bármilyen ok fennállása esetén.

Az ellátás megszüntetéséről, ill. szüneteltetésről az ellátást biztosító írásban értesíti az igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét.


6./ Bejelentési kötelezettség

Az ellátást igénybevevő köteles a személyes adataiban, jövedelemhelyzetében bekövetkezett változásokat, ill. a jogosultsági feltételeket érintő lényeges tényeket, körülményeket (pl. elutazás, kórházi ápolás stb.) 15 napon belül bejelenteni az ellátást biztosító felé.


7./ Panaszjogok gyakorlásának módja

A „Megállapodás”-t aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. További panasz esetén az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója a fenntartóhoz (Pusztamonostor Község Képviselőtestülete 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.) ill. az ellátott jogi képviselőhöz (Hajdu Lajosné Tel.: 06-20-4899-530, e-mail: hajdu.lajosne@obdk.hu) fordulhat.


Jelen „Megállapodás”-ban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv továbbá a vonatkozó jogszabályok az irányadók.


Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
 Kelt: …………………………………........…

…………………………………                              ………. ……………………………

az ellátást igénybevevő                                                            az ellátást biztosító


A megállapodás 1 példányát átvettem 20………év………………………….hó…….nap


....................................................................

az ellátást igénybevevő

MEGÁLLAPODÁS

szociális alapellátás –étkeztetés - biztosítására


amely létrejött egyrészről Pusztamonostor Község Önkormányzata

5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.

képviselője: Sári Ferenc polgármester       mint ellátást biztosító

másrészről

Név: ………………………………………....................................... mint ellátást igénybe vevő

születési név:………………………………….. .....................................................................

születési hely, idő:……………………………………...…………………………………….

anyja neve:…………………………………….......................................................................

szig.szám:…………………………………... TAJ szám: ........................................................

 lakcím:…………………………………………………………………………………………


Név: ...………………………………........... mint ellátást igénybe vevő törvényes képviselője

születési név:………………………………….. .....................................................................

születési hely, idő:……………………………………...…………………………………….

anyja neve:…………………………………….......................................................................

szig.szám:…………………………………... TAJ szám: ........................................................

 lakcím:…………………………………………………………………………………………

szám alatti lakos között a mai napon az alábbi feltételek szerint:


1./ Szolgáltatások biztosítása

Pusztamonostor Község Önkormányzata alapszolgáltatás keretében étkeztetést biztosít azon személyek részére, akik szociális, egészségi, mentális állapotuk, és a helyi rendeletben szabályozottak alapján rászorulónak tekinthetők, az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása érdekében, szükségleteinek megfelelően.

                                                                                                                      

2./ Az ellátás időtartama (A megfelelő sor aláhúzandó és a rovatok kitöltendők.)

Az ellátást biztosító az étkeztetést

20……év………………………………..hó…………..naptól kezdődően határozatlan időre,

vagy határozott időtartamra

20……év………………………….……hó…………..naptól kezdődően,

20……év ……………………………….hó………….napig terjedő időszakra

munkanapokon napi egy alkalommal biztosítja .


3./ Az ellátás módja

Az étkeztetés keretében főétkezésként munkanapokon egyszeri meleg étel biztosítása:

□ elvitellel - az Óvoda Konyhán átvéve (Pusztamonostor, Szabadság út 26.) munkanapokon 11.45-12.45-ig

□ kiszállítással – gondozónő által az ellátott otthonába, munkanapokon 11.30-12.30 között  

Hétvégén és ünnepnapokon a szolgáltatás nyújtására nincs lehetőség.

A lakásra szállított és az igénybevevő által szállított étel kiszolgálásához 2 darab, váltó éthordó szükséges.

Az orvos előírása és igazolása alapján diétás étkezés biztosított.4./ Térítési díj

a) Az igénybevevő az étkeztetésért térítési díjat köteles fizetni. Házi segítségnyújtás és étkeztetés együttes igénylése esetén személyi térítési díjként az ellátást kérő jövedelmének 30%-a állapítható meg.

b) Térítési díj összege Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselőtestületének ............ Önkormányzati rendelet alapján - ……….....- Ft/adag, kiszállítás díja .................. – Ft/nap.

c) A térítési díj összegének változása eseten (Képviselőtestületi döntés alapján, ellátott jövedelmének változása vagy az ellátás tartalmának változása esetén) az ellátást biztosító írásban értesíti az ellátottat.

d) Az igénybevevő a térítési díjat a házi gondozónál köteles befizetni utólag, nyugta ellenében, minden hó 20. napjáig. Az ellátásért fizetendő havi gondozási díjösszeg számításának alapja a gondozó által vezetett igénybevételi napló.

e) A térítési díj beszedése érdekében a gondozó az ellátottat otthonában keresi meg.

f) Amennyiben az ellátást igénybevevő a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz  eleget, úgy a szolgáltatást biztosító intézkedik a térítési díj hátralékának behajtásáról a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény illetve  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályainak megfelelően.


5./ Az étkeztetésre való jogosultság megszűnése, szüneteltetése

 5.1. Megszűnik: - az ellátást igénylő saját kérelmére azonnal,

- határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

- igénybevevő halálával,

- ha az ellátott 2 havi személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és ha  felszólításra 8 napon belül sem teljesíti,

5.2. Szünetel: az igénylő kérésére, betegség vagy bármilyen ok fennállása esetén.

Az ellátás megszüntetéséről, ill. szüneteltetésről az ellátást biztosító írásban értesíti az igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét.


6./ Bejelentési kötelezettség

Az ellátást igénybevevő köteles a személyes adataiban, jövedelemhelyzetében bekövetkezett változásokat, ill. a jogosultsági feltételeket érintő lényeges tényeket, körülményeket (pl. elutazás, kórházi ápolás stb.) 15 napon belül bejelenteni az ellátást biztosító felé.

Az ellátást igénybe vevő az étkezés lemondására vonatkozó bejelentését legkésőbb a szolgáltatás iránti igény megszűnésének napját megelőző nap 11 óráig teheti meg az élelmezésvezetőnél (Óvoda Konyha - Pusztamonostor, Szabadság út 26.; Tel.: 57/421-150). A le nem mondott étkezés díját az ellátott köteles megfizetni.


7./ Panaszjogok gyakorlásának módja

A „Megállapodás”-t aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. További panasz esetén az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója a fenntartóhoz (Pusztamonostor Község Képviselőtestülete 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.) ill. az ellátott jogi képviselőhöz (Hajdu Lajosné Tel.: 06-20-4899-530, e-mail: hajdu.lajosne@obdk.hu) fordulhat.


Jelen „Megállapodás”-ban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv továbbá a vonatkozó jogszabályok az irányadók.


Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Kelt: …………………………………........…
…………………………………                              ………. ……………………………

az ellátást igénybevevő                                                            az ellátást biztosító

A megállapodás 1 példányát átvettem 20………év………………………….hó…….nap
....................................................................

az ellátást igénybevevőPusztamonostor Község Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott származtatott jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


A rendelet célja

1. §

(1) E rendelet célja a szociális szolgáltatások iránti igények érvényesülése érdekében Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott szociális alapszolgáltatások szabályozása.


(2) Az alapszolgáltatások megszervezésével az Önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásában.


(3) A személyes gondoskodás biztosítása érdekében a szociális szolgáltató együttműködik az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, oktatási szolgáltatókkal, intézményekkel és civil szervezetekkel.


(4) A (3) bekezdésben megfogalmazott együttműködés keretében az ellátási területen működő szolgáltatók, szervek kötelesek kezdeményezni a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását a szociális szolgáltatást biztosítónál.


A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pusztamonostor Község közigazgatási területén:

a) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó magyar állampolgárokra,

b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,

c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

d) magyar hatóság által menekültként elismert személyre,

e) illetékességi területen tartózkodó hajléktalan személyre,


(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében e rendelet hatálya az kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, valamint a Sztv. 3. § (3) bekezdésében foglalt jogosultakra is.

Hatásköri rendelkezések

3. §

(1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő szociális szolgáltatások ellátási kötelezettsége Pusztamonostor községre terjed ki.


(2) A Képviselő- testület a szociális feladat- és hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.[1]


Személyes gondoskodást biztosító szociális alapszolgáltatások

4. §

(1) Az Önkormányzat az alapszolgáltatás keretén belül az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások fenntartásáról gondoskodik:          

            - étkeztetés,

            - házi segítségnyújtás.[2]


(2) Az Egyesített Szociális Intézménnyel együttműködésben biztosítja:

            - jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

            - támogató szolgáltatást.

5.§

(1) Az Önkormányzat az étkeztetés keretén belül napi egyszeri meleg étel biztosításával gondoskodik azon szociálisan rászorultakról, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.


(2) Az étkeztetés igénybevételének jogosultsági feltételei:

            a) életkor tekintetében 65. életév betöltése,

            b) igénylő egészségügyi állapotára tekintettel a háziorvos igazolása,

            c) fogyatékosságot igazoló dokumentumok megléte,

            d) szenvedély-, pszichiátriai betegség esetén erre vonatkozó szakorvosi igazolás,

            e) hajléktalanság esetén személyes okmányos, népesség- nyilvántartás igazolása.


6.§

(1) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az erre megbízott gondozó elvégzi a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti értékelő adatlapon az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, majd ennek megfelelően megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, valamint, hogy a házi segítségnyújtás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtható.[3]

(2) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.


(3) Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt a házi gondozó tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.  Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

7. §

(1) Az Önkormányzat a családsegítés biztosításával segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő, illetve egyéb krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak.


(2) A családsegítés igénybe vétele térítésmentes.

8. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, szükséges mellékleteivel együtt a polgármesterhez kell benyújtani.[4]

(2) A kérelem nyomtatvány mellékletei a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. melléklete szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és Jövedelemnyilatkozat. (2. melléklet)


(3) A kérelem döntésre történő előkészítése a házi gondozónő és a Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltsége (a továbbiakban: Kirendeltség) szociális ügyintézőjének a feladata, elbírálása pedig a polgármester hatáskörébe tartozik.


(4) A polgármester a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt az ellátás igénybevételéről, és erről írásban értesíti a kérelmezőt.


(5) A döntés felülvizsgálatáért – az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül – a Képviselő- testülethez lehet fordulni, amely határozattal dönt az ellátás nyújtásáról, illetve igénybevehetőségéről.


(6) A gondozónő külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyeztetné.

9. §

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről a polgármester és az ellátott, vagy annak törvényes képviselője írásbeli megállapodást köt. Az aláírásra került megállapodás 1 példányát az ellátott, vagy annak törvényes képviselőjének rendelkezésére kell bocsátani. A megállapodás a 3. melléklet tartalmazza.


(2) Az ellátást biztosító és ellátott között létrejövő megállapodás az alábbi tartalmi elemeket foglalja magába:

            a) az ellátás megkezdésének időpontját és időtartamát,

            b) az ellátás biztosításának módját,

            c) térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésének módját és idejét,[5]

            d) az ellátásra való jogosultság megszűnésének, megszüntetésének eseteit,

            e) a bejelentési, tájékoztatási kötelezettségeket,

            f) a panaszjogok gyakorlásnak módját.

10. §

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni

a) az ellátást igénylő saját kérelmére azonnal,

b) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

c) az igénybevevő halálát követően,

d) ha az ellátott 2 havi személyi térítési díj fizetési kötelezettségének – önhibájából –

nem tesz eleget, és ha  felszólításra 8 napon belül sem teljesíti,

e) ha az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, vagy akadályozza.


(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást szüneteltetni lehet az igénylő kérésére, betegség vagy bármilyen ok fennállása esetén.


(3) Az ellátás megszüntetéséről, ill. szüneteltetésről az ellátást biztosító írásban értesíti az igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét.

11. §

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért térítési díjat kell fizetni.[6]


(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) az önkormányzat úgy állapítja meg, hogy az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.[7]


(3) Az ellátást igénybe vevőt a megállapodás megkötésekor írásban értesíteni kell a megállapított, fizetendő térítési díj összegéről (a továbbiakban: személyi térítési díj). A megállapított személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.


(4) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő- testülethez fordulhat.


(5) A személyi térítési díj összegét - a megállapítás időpontjától függetlenül – az önkormányzat évente két alkalommal felülvizsgálhatja, megváltoztathatja, kivéve, ha az ellátott jövedelme

a) olyan mértékben csökken, hogy az e rendeletben meghatározott térítési díj fizetési

kötelezettségének nem tud eleget tenni,

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó

mértékben növekedett.


(6) A fizetendő személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.


(7) A fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az (6) bekezdés szerinti jövedelem

a) 30%-át étkeztetés,

b) 25%-át házi segítségnyújtás esetén,

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is igénybe vesznek.


(8) Az ellátást igénybe vevőnek a térítési díjat utólag, minden hó 20. napjáig a házi gondozónál kell megfizetnie. 


(9) Az ellátásért fizetendő havi térítési díjösszeg számításának alapja a házi gondozónő által vezetett nyilvántartások.

12. §

(1) Az önkormányzat az étkeztetés személyi térítési díjainak mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) jövedelemmel nem rendelkező igénybevevő esetén az ellátás térítésmentes,

            b) 42.750,- Ft/hó jövedelemhatárig 130,- Ft/adag,

            c) 85.500,- Ft/hó jövedelemhatárig 380,- Ft/adag,

            d) 85.501,- Ft/hó jövedelemhatártól 510,- Ft/adag.

(2) Ha azt a kérelmező egészségi, mentális állapota indokolja, az étkeztetés házhoz szállítással is igénybe vehető. Az ebéd házhoz szállításának díja 120,- Ft/nap.

(3) Házi segítségnyújtás esetén a fizetendő térítési díj összege:

            a) 57.000,- Ft/hó jövedelemhatárig az ellátás térítésmenetes,

            b) 114.000,- Ft/hó jövedelemhatárig 350,- Ft/gondozási óra,

            c) 114.001,- Ft/hó jövedelemhatártól 850,- Ft/gondozási óra.[8]

12/A. §[9]

Az intézményi térítési díj összege:

  1. étkeztetés esetén 543,- Ft/adag,
  2. házi segítségnyújtás esetén 1140,- Ft/ gondozási óra.


Záró rendelkezése

13. §

(1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztamonostor község Önkormányzata Képviselő- testületének a személyes gondoskodást biztosító alapellátások személyi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2014. (III.27.) számú rendelete.(3) Hatálybalépését követően rendelkezéseit - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
[1]

Módosította: 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. február 12-től

[2]

Módosította: 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. február 12-től

[3]

Módosította: 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. február 12-től.

[4]

Módosította: 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. február 12-től.

[5]

Módosította: 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. február 12-től.

[6]

Módosította: 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. február 12-től.

[7]

Módosította: 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. május 1-től.

[8]

Módosította: 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. február 12-től.

[9]

Kiegészítette: 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2016. február 12-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!