nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 - 2016-09-14
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Szepetnek Községi Önkormányzat közművelődési feladatairól

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések


1. §


(1) Szepetnek Községi Önkormányzat (Törzsszám: 734433, Adószám: 15734439-2-20, 8861 Szepetnek, Petőfi u. 70. - továbbiakban: Önkormányzat) a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja.


(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatokat a Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ Szepetnek (Törzsszám: 666886, Adószám: 16900772-2-20, 8861 Szepetnek, Petőfi u. 61. - továbbiakban: ÁMK) és az Önkormányzat által fenntartott Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) működtetésével látja el.2. §


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, a feladatellátásban részt vevő közművelődési ÁMK-ra, valamint a közművelődési tevékenységben részt vevőkre.A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei


3. §


(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatait elsősorban az ÁMK és az IKSZT tevékenységével látja el.


(2) Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatai ellátásában igénybe veszi intézményei, nemzetiségi önkormányzatai, a Szepetneki Települési Értéktár Bizottság, helyi civil szervezetek, természetes személyek, kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését.


(3) Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyisséggel nem rendelkező szervezet és ezek közösségének joga, hogy:

a) műveltségét, készségeit gyarapítsa, így igénybe vegye az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, lehetőségeket

b) közösségi művelődési jogait érvényesítse,

c) művelődésének céljának megvalósítása érdekében az önkormányzat közművelődési intézményétől színteret, szakmai segítséget kapjon.A helyi közművelődési feladatok meghatározása


4. §


(1) Az Önkormányzat támogatja az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezését, a mentális kultúrát és az önismeretet növelő, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségeket biztosító feladatok ellátását.


(2) Az Önkormányzat támogatja Szepetnek község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások, hagyományok gondozását, gazdagítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését, a meglévő kapcsolatok fenntartását. Ennek érdekében:

a.) Támogatja a helyismereti és községtörténeti kezdeményezéseket.

b.) Gondoskodik a helyi szellemi, művészeti értékek, dokumentumok gyűjtéséről.

c.) Megőrzi a község kulturális értékeit, gondoskodik az idegenforgalmi láthatóságukról.


(3) Az Önkormányzat támogatja az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását.

a) Biztosítja az egyetemes és nemzeti ünnepek méltó ünneplését, a közművelődés eszközeivel növeli azok élményszerűségét.

b) Folyamatosan szervezi a testvérközséggel történő kapcsolattartást, nemzetközi találkozókat szervez bevonva a község civil szervezeteit, nemzetiségi önkormányzatait és lakosságát, biztosítva a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását.


(4) Az Önkormányzat támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, és művelődő közösségek tevékenységét, melynek érdekében:

a) művészeti csoportokat támogat,

b) alkotásokból kiállításokat, bemutatókat szervez,

c) támogatja a kiemelkedő tehetségű szepetneki alkotók bemutatását és szakmai fejlődését,

d) támogatja az egészséges életmód kialakítását és egészség megőrzését elősegítő programokat,

e) előadásokat, filmklubot, könyvbemutatókat szervez.


(5) Az Önkormányzat támogatja a szabadidő kulturális célú eltöltését, a szórakozási és egyéb szabadidős közösségi igények kielégítését szolgáló tevékenységeket a közművelődési intézményben.

a.) Kulturális programokat szervez (falunap, Mikulás napi rendezvény, pünkösdi királyválasztás, stb.)

b.) Szervezi a kiemelt ünnepekről való megemlékezést (II. világháborús hősökről, március 15-i ünnepség, augusztus 20-i ünnepség, stb.)

c.) Biztosítja a szabadidős sportolási lehetőségeket

d.) Biztosítja a lakosság számára a könyvtári szolgáltatásokat.

e.) Segíti a civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjait, segítséget nyújt pályázataik megírásához, működésükhöz szükséges jogi és gazdasági feladataik ellátásában, rendezvényeik szervezésében.

f.) Informatikai hozzáférést biztosít az IKSZT-ben.

g.) Helyi községi honlapot, falutévét működtet, helyi újságot ad ki.

h.) Tanfolyamokat szervez, bonyolít, és helyet biztosít ezeknek.


(6) Az Önkormányzat a helyi sajtó és elektronikus médián keresztül tájékoztatja a lakosságot a közművelődési lehetőségekről, plakátokon, szórólapon teszi közzé programjait.


(7) Szepetnek Község Programterve tartalmazza az intézmények, a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházközségek tervezett éves programjait.Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei


5. §


Az Önkormányzat közművelődési feladatait az ÁMK és az IKSZT fenntartásával látja el.


6. §


Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a.) a község nevelési-oktatási intézményeivel,

b.) közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

c.) a Települési Értéktár Bizottsággal,

d.) az egyházakkal,

e.) kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal,

f.) közművelődési feladatok ellátását segítő magánszemélyekkel,

g.) nemzetiségi önkormányzatokkal,

h.) kulturális szakfeladatokat ellátó, országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal,

i.) a Nemzeti Művelődési Intézettel.A közművelődési tevékenység irányítása


7. §


(1) Az Önkormányzat Közművelődési és Településfejlesztési Bizottság útján gondoskodik a község közművelődési feladatainak koordinálásában.A közművelődés finanszírozásának alapelvei


8. §


Az Önkormányzat a közművelődési feladatait a költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetési normatív támogatás, saját bevétel, valamint az érdekeltségnövelő pályázati és egyéb pályázati pénzeszközök.
A helyi közművelődés szakember igénye


9. §


E rendeletben meghatározott közművelődési feladatok szakszerű ellátását az Önkormányzat által fenntartott ÁMK-ban és IKSZT-ben a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény által meghatározott képzettségű munkatársak alkalmazásával kell biztosítani.Záró rendelkezések


10. §


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Szepetnek Községi Önkormányzat a helyi közművelődésről szóló 14/1999. (XI. 10.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Szepetnek, 2015. szeptember 29.
Vlasicsné Fischl Timea

polgármester


Szalai-Gaál Mónika

jegyző

Záradék:


A rendeletet kihirdetésre került: 2015. szeptember 30.

Szalai-Gaál Mónika


jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!