nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
8/2015 (IX.24..)
Hatályos:2015-09-24 -tól
8/2015 (IX.24..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §  A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§ (1) Vérteskethely Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetésének:


         a) tárgyévi  bevételi főösszegét:                                                44.597 E Ft-ban

         b) tárgyévi  kiadási főösszegét:                                                 44.597 E Ft-ban


állapítja meg.”


2. § A rendelet:


  1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép
  2. 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép
  3. 4. melléklet helyébe a 3. melléklet lép
  4. 5. melléklet helyébe a 4. melléklet lép
  5. 8. melléklet helyébe az 5. melléklet lép


3.§ A rendelet 1.§-a a következő, 13. bekezdéssel egészül ki:

Az önkormányzat fejlesztési céljait a 6. melléklet tartalmazza.


4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

   Tóth János                                                                                 Dr. Cserhalmi Antal

  polgármester                                                                                            jegyző    Rendelet kihirdetve:

Vérteskethely, 2015. szeptember 24.                                                                   Dr. Cserhalmi Antal

                                                                           jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!