nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község képviselő testületének 11/2014 (IX.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-01 -tól
Újcsanálos község képviselő testületének 11/2014 (IX.30..) önkormányzati rendelete
A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról

Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testület

11/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet

a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról


Újcsanálos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (5) bekezdése és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A közterület elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok


1.§

(1) Minden belterület közterületet el kell nevezni.

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) Közterületet olyan természetes személyről lehet elnevezni,

  1. akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend;
  2. aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, mely miatt emléke megőrzésre méltó;  
  3. akinek Újcsanálos község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve öregbítéséhez.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.


2.§

(1) A közterület elnevezésekor törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, és közérthető és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.

(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(3) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más nevet kell adni.

(4) A közterület megszűnésével külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.


3.§

(1) A közterület elnevezését, illetve elnevezésének megváltoztatását bárki kezdeményezheti a polgármesterhez írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslattal.

(2) A közterület elnevezéséről a Képviselő-testület dönt. A döntés előtt a Képviselő-testület az érintett terület lakosságát társadalmi egyeztetésre hívhatja.

(3) A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a lakosságot, a helyben szokásos módon közzétett hirdetmények útján és az érintett ingatlan tulajdonosokat értesítéssel az illetékes járási hivatalt, az illetékes postai és ingatlan-nyilvántartó szerveket, a rendőrség, a katasztrófavédelem, az országos mentőszolgálat illetékes szerveit, valamint az illetékes közműszolgáltatókat.  


2. A házszámozás

4.§

(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.

(2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel az abc kisbetűje.

(3) A vonalszerű közterületek esetében, a számozás irányába haladva a bal oldalon a páros számokból, a jobb oldalon a páratlan számokból kell megszakítás nélkül a házszámot képezni. Az ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni.

(4) A számozás a páratlan oldalon egyes számtól, a páros oldalon a kettes számtól kezdődően történik.

(5) A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített területek folyamatos számozást kapnak.

(6) Amennyiben a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése miatt a közterület, közterületszakasz jelentős részének átszámozására lenne szükség, - az átszámozás elkerülése érdekében – az érintett házszámot a latin „ábécé” kisbetűivel írt alátöréssel kell megkülönböztetni.

(7) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonást követően is biztosítani kell.
5.§

 (1) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást.

(2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(3) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. A változtatáskor arra kell törekedni, hogy a házszám-változtatás minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.


6.§

(1) Az 5.§ rendelkezései az önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontjában nyilvántartott házszámozásra nem vonatkoznak.  

(2) Az ingatlanok házszámának megállapítására vonatkozó hatáskörét a Képviselő-testület a jegyző hatáskörébe utalja.


3. Utcanév-táblák és házszámtáblák elhelyezése

7.§

(1) A közterületek elnevezését tartalmazó, a tájékozódást segítő táblákat (a továbbiakban: utcanév-tábla) jól látható módon kell elhelyezni.

(2) Az utcanév- táblát elsősorban épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanév-tábla kihelyezését és az ezzel járó munkálatokat tűrni köteles.

(4) Az utcanév-táblának az utcajegyzékben szereplő elnevezéssel meg kell egyeznie.

(5) Az új közterület elnevezését tartalmazó utcanév-táblát, valamint a közterület elnevezésének megváltoztatása után az új utcanév-táblát az ingatlan-nyilvántartásba való átvezetést követően kell kihelyezni.  

(6) A közterületek elnevezésének megváltozását követően a régi utcanév táblát piros színű, átlós áthúzással kell jelölni. A régi elnevezést tartalmazó utcanév táblát a megszűnését követő egy év elteltével lehet eltávolítani.
8.§

A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyeznie.


9.§

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, és pótlásáról az  ingatlan tulajdonosa gondoskodik.4. Záró rendelkezések

10.§10.§ Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Perge István sk.                                                                     dr. Szabó Zoltán. sk.

                        polgármester                                                                                 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!