nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-14 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete
Várkesző Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természet-védelmi Főosztály, Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Közegészségügyi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:1.§ Várkesző Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelt (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)Az előírásokat a rendelet 1. mellékletét képező R-2 jelű külterületi szabályozási tervvel, és a rendelet 2. mellékletét képező R-3 jelű belterületi szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.”

2.§ A Rendelet 9.§ (1) b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b.) beépítésre nem szánt területek

ba. közlekedési- és közműterület,

bb. zöldterület,

bc. erdőterület,

bd. mezőgazdasági terület,

be. vízgazdálkodási terület

bf. különleges beépítésre nem szánt terület:

1. bányaterület.”

3.§ A Rendelet az alábbi 22/A.§ szakasszal egészül ki:

"Különleges beépítésre nem szánt terület


22/A.§.

(1) Különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználási kategóriájú területek:

KkB övezeti jelű bányaterület

(2) A különleges beépítésre nem szánt területen az övezetek rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.

(3) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:

a.)előkert mértéke minimum 10,0 méter,

b.)oldalkert mértéke minimum 10,0 méter,

c.)a hátsókert mértéke minimum 10,0 méter.

(4) A különleges beépítésre nem szánt terület övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni:

KkB. jelű bánya terület

a.)Beépítési mód: szabadon álló

b.)Kialakítható telek legkisebb területe: 10.000 m2

c.)Megengedett legnagyobb beépítettség: 2 %

d.)Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m

e.)Megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %

f.)Az építmények a technológiai igényeknek megfelelő kialakítással helyezhetők el.

g.)Az övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb építmény is létesíthető, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi.

h.)A bánya felhagyását követően rekultiválását el kell végezni."4.§ E rendelet 1. mellékletét képező M-1 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett terület normatartalma lép a Rendelet 1. mellékletét képező R-2 jelű szabályozási tervlap azonos területének normatartalma helyébe.

5.§ E rendelet a mellékletével együtt érvényes. A Rendelet melléklete jelen módosítás átvezetése után, a módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztve lesz érvényes.

6.§ Hatályát veszti Várkesző község Önkormányzat 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendeletének 1.§, 30.§ (3) – (6), 31.§ (3), 32.§ (2) – (7) rendelkezése.

7.§ (1) Jelen rendelet az elfogadást követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. Az I. fokú határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben abban az esetben kell alkalmazni, ha az kedvezőbb az ügyfél részére.Ferencz Dezső Hegyiné Böröcz Adél

polgármester jegyző


Kihirdetés időpontja: 2017.02.14.Hegyiné Böröcz Adél

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
HÉSZ.r.1.sz.melléklet
386.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!