nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2017 (IX.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-09-28 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2017 (IX.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Gyöngyösoroszi Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Gyöngyösoroszi Község közigazgatási területén minden olyan közcsatornára rá nem kötött, vezetékes ivóvízellátással rendelkező ingatlan tulajdonosra, ingatlanhasználóra, akinek az ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlan használatával keletkezett háztartási szennyvíz begyűjtésére, rendszeres elszállítására, az ezekre vonatkozó közszolgáltatás ellátására,  valamint a közszolgáltatás díjának meghatározására.


2.§ (1)  A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon a Terra-vita Környezetgazdálkodási Kft. 3300 Eger, Grónay u. 10.  (továbbiakban: Szolgáltató) látja el a szippantott szennyvíz begyűjtésével, szállításával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A szippantott szennyvíz elhelyezésére a Gyöngyös Város Önkormányzatának tulajdonában lévő külterületi ingatlanon elhelyezett szennyvíztisztító telepet, (hrsz: 0263/2) (továbbiakban: Befogadó) kell használni.


3. § A közszolgáltatási szerződésre a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodás közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet 4. §-ban foglaltak az irányadók.


4.§ (1)  A Szolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabály által meghatározott műszaki, közegészségügyi követelményeknek megfelelően köteles ellátni.

(2) A települési folyékony hulladék elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(3) A szállításra használt eszközökön a Szolgáltató nevét, címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.

(4) Amennyiben a települési folyékony hulladék szállítása közben szennyeződés keletkezne, a Szolgáltatónak a szennyezett terület, fertőtlenítésre alkalmas anyaggal fertőtlenítenie kell.


5.§ (1) A Szolgáltató a megrendeléstől számított 7 napon belül köteles elvégezni a munkát. Vis maior miatt bekövetkező megrendelés esetén a szolgáltató kapacitásának erejéig legfeljebb 24 órán belül.

(2) A Befogadó a vízellátási adatok alapján nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt fogyasztói helyekről beszállított szennyvíz mennyiségéről.

6.§ (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, bérlője, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) köteles gondoskodni az ingatlanán álló építménye használata során keletkező szennyvizek szakszerű elhelyezéséről.

(2) A tulajdonos a vízzáró szennyvízgyűjtőben összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a Szolgáltatóval köteles elszállítani.

(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti díjat megfizetni.

(4) A tulajdonos a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál jogosult panaszt tenni. Amennyiben a Szolgáltató a panasz alapjául szolgáló körülmény, cselekményt, vagy gyakorlatot nem tudja megváltoztatni, köteles a beadványt 8 napon belül a Jegyzőhöz továbbítani.


7. § (1)  A Közszolgáltató a közszolgáltatás díját az 1. mellékletben meghatározott díjak figyelembe vételével állapítja meg.

(2) A Közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal számla alapján jogosult beszedni.


8. § (1)  A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggően a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) személyes adat kezelésére jogosult.

(2) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult azonosítására, a közszolgáltatás teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, használhatja fel.

(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.


9. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
12.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!