nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-02 - 2017-11-16
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairól

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairólLovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az e rendeletben alkalmazott fogalmakon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

2. §

(1) Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a Szociális, Kulturális és Sportbizottság a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25) BM rendelet alapján természetben nyújtott ellátásként legalább 1m3 tűzifát nyújthat téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez annak, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és az alább felsoroltak közül legalább egy feltételnek megfelel:

a) aktív korúak ellátásában részesül,

b) időskorúak járadékában részesül,

c) lakhatást segítő támogatásban részesül,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) egyedül élő nyugdíjas,

g) fogyatékossági támogatásban részesül.

(2) A támogatás megítélésekor az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezőket előnyben kell részesíteni.

(3) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult a támogatásra, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem igényelhető.


3. §

(1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8878 Lovászi, Kútfej u. 112.) kell benyújtani e rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon.

(2) A kérelmeket 2015. december 15. napjáig lehet benyújtani.

(3) A szociális tűzifa támogatást az Önkormányzat elsősorban a pályázaton elnyert pénzügyi támogatás erejéig tudja biztosítani.

(4) A kérelemhez a jogosultsági feltétel fennállását hitelt érdemlő módon kell igazolni.


4. §

A kérelmező részére megítélt tűzifa házhoz szállításáról az Önkormányzat gondoskodik. Az átvételről e rendelet 2. mellékletében foglalt átvételi elismervényt kell kitölteni.


5. §

E rendelet 2015. december 2-án lép hatályba.


                           Léránt Ferenc                                                     dr. Hercz Judit

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetve 2015. december 1.

                                                                                                      dr. Hercz Judit

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
15.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!