nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2015 (VI.04.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-05 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2015 (VI.04.) önkormányzati rendelete
Csibrák Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról

Csibrák Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Csibrák  Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló, gazdálkodásának zárszámadása tárgyában a következőket rendeli el:

1. §

I. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat  2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét:                                                              61.707 e Ft,

aa) működési költségvetési bevételét:                                                         48.993 e Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét:                                                    12.714 e Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadását:                                                               57.129 e Ft,

ba) működési költségvetési kiadását:                                                          42.328 e Ft,

- Személyi jellegű kiadások:                                                                         20.865 e Ft,

- Munkaadókat terhelő járulékok:                                                                   3.699 e Ft,

- Dologi jellegű kiadások(-felhalmozási kamat)                                            11.016 e Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                        6.264 e Ft

   - ezen belül a lakástámogatás összegé t:                                                   1.323 e Ft

-működésre átadott pénzeszköz                                                                       484 e Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                       14.801 e Ft,

 - beruházások előirányzat telj:                                                                    14.801  e Ft,

- felújítások előirányzata:                                                                                     0 e Ft,

- egyéb kiadások, támogatások előirányzata(fejlesztési hitel kamata)                0 e Ft

  - ezen belül kiemelt előirányzatként:

      - intézményi beruházások összegét:                                                              0  e Ft,

      - a lakásépítés összegét:                                                                                0 e Ft,

      - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás        

         előirányzatait: (Fejlesztésre átadott)                                                            0  e Ft

         összegben állapítja meg.

c) költségvetési hiány kezelésére éven belüli  hitelfelvételt:                          12.664 e Ft,

ca)  éven belüli működési költségvetési hitelét:                                                      0  e Ft,

cb)  éven belüli felhalmozási költségvetési hitelfelvételét:                                      0  e Ft,

d) előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát:                                      0 e Ft,

da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló

       pénzmaradványát:                                                                                    4362 e Ft,

db) d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló

       pénzmaradványát:                                                                                          0 e Ft,

e) a finanszírozási célú műveletek bevételét:                                               12.664 e Ft,

ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú

műveletek  bevételét:                                                                                            0 e Ft,

eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

      bevételét:                                                                                                  12.664 e Ft,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását:                                                               0 e Ft,

   fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek                                          

         kiadását:                                                                                                          0 e Ft,

   fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló

műveletek kiadását                                                                                                  0 e Ft

 összegben állapítja meg.  

2. §.

(1) Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, részletezését a 1.  melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2014 évi működési és felhalmozási kiadásainak  előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2014 évi működési bevételeinek és kiadásainak   mérleg szerinti  kimutatását a  3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2014 évi fejlesztési  bevételeinek és kiadásainak   mérleg szerinti  kimutatását a  4. melléklet szerint hagyja jóvá.

 3. §.

A működési és felhalmozási kiadások teljesülése

(1) Az önkormányzat 2014 évi felhalmozási kiadásainak és átadott pénzeszközeinek  teljesítését  az 5. melléklet  szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású előirányzatok elszámolását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2014 évi kormányzati funkció szerinti  kiadásainak  teljesítését  a 7. melléklet  szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2014 évi szakfeladatonkénti költségeinek   teljesítését  a 8. melléklet  szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által folyósított  szociális ellátások  2014 évi teljesítését 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§.

Az önkormányzat eredmény kimutatása

Az önkormányzat  vállalkozási tevékenységet nem folytat, 2014. évi egyszerűsített eredményét a 10. melléklet szerint  hagyja jóvá.

5. §.

A pénzmaradvány

 Az önkormányzat a 2014 évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált és   pénzmaradványát  11. melléklet  szerint hagyja jóvá.

6.§.

Az önkormányzat összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Az önkormányzat, és költségvetési szerve egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének  előirányzatát –   a 12.melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§.

Az önkormányzati vagyonleltár

Az önkormányzat tulajdonában levő 2014.12.31-i állapot szerinti vagyonleltár  kimutatását  13. számú melléklet szerint fogadja el.

8.§.

 A költségvetési kiadások és bevételek éven belüli és túli hatásai

(1)  Az önkormányzatnak  többéves kihatással járó kötelezettségeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

 (2) A     2014 évi közvetett támogatása 6 e Ft.

(3 Az önkormányzat    készfizető kezességvállalását  a 15. melléklet  szerint hagyja jóvá.

IV. A költségvetési létszámkeret

       9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tényleges létszám keretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Kinevezett dolgozók  átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő.

Közmunkát végző dolgozók létszáma: 17 fő

Átlagos statisztikai létszám: 17 fő

10. §.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést     követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

        Kardos  János                                           Horváthné Tóth Valéria

Polgármester                                                         jegyző

A rendelet kihírdetése megtörtént.

2015. június 04.

Horváthné Tóth Valéria

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1
28.5 KB
2
26 KB
3
31.5 KB
4
97 KB
5
44 KB
6
52.5 KB
7
143 KB
8
40 KB
9
35 KB
10
42 KB
11
37 KB
12
29.5 KB
13
41.5 KB
14
29.5 KB
15
24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!