nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2015. (X.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-01-02
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2015. (X.8.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 10/2015. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § A képviselőtestület a helyi adókról szóló 10/2015. (IX.16.) önkormányzati rendelet 10. § bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:


(1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, aki a Htv. 12. §-ában előírt nem lakás céljára szolgáló adótárgy tulajdonjogával rendelkezik.


(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, a Htv. 17. §-ában előírt telek adótárgy.2. § (1) Ez a rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba, és 2016. január 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2015. október 07.
                         Fábos István                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                        polgármester                                                                             jegyző
Záradék:
A rendelet 2015. október 08. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2015. október 08.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!