nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 24/2017 (XII.4..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2019-02-04
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 24/2017 (XII.4..) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Balatonszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    24/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról


Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed Balatonszabadi község közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: háztartási szennyvíz) gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.


  1. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


2.§ (1) A háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el.

(2) Balatonszabadi község közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét az Dunántúli Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) jogosult és köteles ellátni, a Balatonszabadi Község Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(3) A Közszolgáltató által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által Siófokon üzemeltetett városi szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyába kell elhelyezni.


  1. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


3.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezett, háztartási szennyvíz jogszabályi előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.

(2)  Ahol a háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező háztartási szennyvíz megfelelő összegyűjtését, rendszeres elszállítását a közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

4.§ A 3. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.


  1. A közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségei


5.§ (1) A Közszolgáltató a háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, a megrendeléstől számított 48 órán belül köteles begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 2. § (3) bekezdésben meghatározott szennyvíztelepre szállítani.

(2) A megrendeléskor a Közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját megjelölni.

6.§ (1) A közszolgáltató a háztartási szennyvizet kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródásmentes, bűz- és szaghatást kizáró gépjárművel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezheti.

(2) A közszolgáltatást ellátó a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg.

7.§ (1) Ahol a háztartási szennyvíz szennyvízcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályoknak megfelelő tárolását, rendszeres elszállíttatását a ingatlantulajdonosnak kell biztosítani,

(2) Az ingatlantulajdonos a köteles közműpótló műtárgy megtelése esetén, illetve évente legalább egyszer igénybe venni a közszolgáltatást, és a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét, biztosítani.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás megrendelésével a közszolgáltatás díját megfizetni és a kiegyenlítéséhez szükséges adatokat közölni.


  1. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


8.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésétre vonatkozó szerződésben meg kell határozni:

a) szerződést kötő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) közszolgáltatás tárgyát, hatályát,

c) a begyűjtés gyakoriságát,

d) szerződő felek jogait és kötelezettségeit,

e) közszolgáltatási díj összegét és alkalmazásának feltételeit, esetleges többletszolgáltatás díját, megfizetésének módját,

f) szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

g) adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatás szabályait,

h) az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet.


  1. A háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


9.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben összegyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan agyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek élet és testi épségét, egészségét valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.

(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató megtagadhatja annak elszállítását, a jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett.

(4) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását a (3) bekezdésben foglalt esetekben és abban az esetben tagadhatja meg, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.
  1. A közszolgáltatási díj


10.§ (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért a rendelet 1. mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A közszolgáltatás kéttényezős díját a Közszolgáltató díjkalkulációja alapján az Önkormányzat állapítja meg.

(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató számlát állít ki.                                 A közszolgáltatási díj kiegyenlítésének határidejét és módját a megküldött számla tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a közszolgáltatási díjat érintő kedvezményeket nem állapít meg.


  1. Az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályok


11.§ Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán vízfelhasználás nem történik, ezáltal háztartási  szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A mentesítés időtartama megegyezik az ingatlantulajdonos bejelentésében szereplő időtartammal.


  1. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


12.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok valamint a lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez szükséges ideig és terjedelemben kezelheti és tarthatja nyilván, a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által kezelt személyes adatokban bekövetkezett változásokat a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni.


  1. Záró rendelkezések


13.§ (1) A rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet.Balatonszabadi, 2017. december  04.   

dr. Töpler Eszter                                                      Király Kálmán

          jegyző                                                                polgármester


                                                                                                                                                       

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. december 04. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

                                                                                              

dr. Töpler Eszter

        jegyző


1. melléklet a 24/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelethez


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díjai:


Közszolgáltatás számított díja*    Alapdíj    Ürítési díj
Természetes személyek (lakossági) felhasználók esetén    6.444.- Ft/forduló + ÁFA    521.- Ft/m3 + ÁFA
Nem természetes személyek (közületi) felhasználók esetén    18.559.- Ft/forduló + ÁFA    938.- Ft/m3 + ÁFA
*A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV Zrt. mindenkor érvényes vízterhelési díja.Csatolmányok

Megnevezés méret
24/2017.(XII.4.) R a nem közművel összegyűjtött szennyvíz...
1.49 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!