nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 -tól
Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól

Kiscsősz Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, a 37.§ (1) bekezdés d) pontjában, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45.§ (1) és (5) bekezdésében, és az 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.A rendelet célja, hatálya


1.§


E rendelet célja, hogy meghatározza Kiscsősz Község Képviselő-testülete által biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit, igénybevételük feltételeit és rendjét, az egyes ellátások mértékét.


2.§


(1) A rendelet hatálya Kiscsősz község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező:

       a)magyar állampolgárokra,

       b)bevándoroltakra és letelepedettekre,

 c)hontalanokra,

 d)a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre terjed ki.


(2) A Képviselő-testület tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló  életét, testi épségét veszélyezteti.


(3) A rendelet  hatálya a (2) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében az (1) bek.  a)-

b)-c)-d) pontjaiban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.


(4) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
3.§


E rendelet alkalmazásában a Szt. 4.§-ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.Hatásköri rendelkezések

4. §


(1) Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket a (3) bekezdés kivételével a Képviselő-testület gyakorolja.


(2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntésekhez kapcsolódó előterjesztéseket a jegyző terjeszti be a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére.


(3)[1]


Eljárási rendelkezések

5. §

(1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások, a természetben nyújtott szociális ellátások, továbbá a szociális szolgáltatások iránti kérelmet – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Iszkázi Kirendeltségén  [a továbbiakban: Kirendeltség] kell benyújtani.


(2) A szociális ellátások megállapítása kérelemre indul.


(3) A kérelmező köteles kérelmében a saját, valamint családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. § a) és g) pontjában szereplő adatokat. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és vele közös háztartásban élők jövedelmi és vagyoni viszonyairól szóló nyilatkozatot és az azokról szóló igazolásokat a központi jogszabályok, illetve a Kirendeltség által rendszeresített formanyomtatványok felhasználásával.


(4) A családsegítés iránti kérelmet a Devecseri Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójánál kell előterjeszteni.(5) Az Szt. 25. §-a szerinti felülvizsgálatokhoz a szükséges nyomtatványokat a Kirendeltség a támogatásban részesülő személynek eljuttatja. A támogatásban részesülő köteles a felülvizsgálathoz szükséges nyomtatványokat kitöltve, a szükséges igazolásokkal ellátva a Kirendeltséghez eljuttatni.


Folyósítás szabályai

6. §[2]Ellátások formái

7. §

Szociális rászorultság esetén a jogosult részére e rendelet alapján megállapítható ellátások formái:

           a)-b)[3]

              c) Szociális szolgáltatások: az étkeztetés, a falugondnoki szolgáltatás, a házi segítségnyújtás és a családsegítés.

8. § - 12. §[4]SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK


Étkeztetés

13. §


(1) Az önkormányzat az étkeztetésről egyéb főzőhely keretében, vásárolt kész ebéd biztosításával gondoskodik munkanapokon.


(2) Az ebédet az önkormányzati irodától lehet elvinni. Az ebédet szükség esetén az ellátott lakására a falugondnok szállítja ki.


(3) Az Szt. 62. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott személyek közül szociálisan rászorultnak azt a személyt kell tekinteni aki:


      a)  kora alapján: aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte;

b) egészségi állapota miatt: rokkantnyugdíjas, rokkantságára tekintettel rendszeres szociális segélyben részesül, vagy akinek egészségi állapota időlegesen indokolja az ellátást és ezt igazolja.


Házi segítségnyújtás

14. §

(1) Az önkormányzat az Szt. 63. § (4) bekezdésében meghatározott személyeknek biztosítja a házi segítségnyújtást. A házi segítségnyújtás módját, formáját, gyakoriságát a gondozó határozza meg.


(2) A házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat társulási megállapodás alapján a Devecseri Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói végzik. A gondozási körzet azonos az önkormányzat illetékességi területével.


(3) Nem részesíthető házi segítségnyújtásban az a személy, akire tekintettel ápolási díjat folyósít az Önkormányzat.


Családsegítés

15. §

Az Önkormányzat társulási megállapodás alapján gondoskodik a családsegítés biztosításáról.


Falugondnoki szolgáltatás

16.§

Az önkormányzat a falugondnoki szolgáltatást önállóan biztosítja. A szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, az ennek keretében ellátott feladatokról az önkormányzat külön rendeletet alkot.


A szociális szolgáltatások térítési díja

17. §

(1) A szociális szolgáltatásokért – a családsegítés és falugondnoki szolgáltatás kivételével – térítési díjat kell fizetni.


(2) A térítésköteles szociális szolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente – február 15. napjáig – állapítja meg külön önkormányzati rendeletben.


18. §

(1) A személyi térítési díj azonos az intézményi térítési díjjal.


(2) A személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díjról szóló rendelet hatálybalépésétől számított 20 napon belül kell felülvizsgálni és megváltoztatni.


(3) Az Szt. 115. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben a jogosult kérelmének benyújtását, illetőleg a tudomásra jutást követően beszerzett jövedelemigazolás becsatolását követő 15 napon belül kell a személyi térítési díjat felülvizsgálni.


(4) Az új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hónap 1. napjától kell megfizetni.
Átmeneti, vegyes és záró rendelkezések

19. §


(1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetése napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

       (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kiscsősz Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének „a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól „  szóló 3/2006. (II.15.) 

 önk. rendelete.[1]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1. napjától.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1. napjától.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1. napjától.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!