nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-12-16 - 2016-02-03
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről


Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdés felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


1. § (1) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása keretében Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a települési folyékony hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) Az Örménykút község közigazgatási területén levő ingatlanok valamennyi tulajdonosa (tulajdonosi közössége), kezelője, illetve használója (a továbbiakban: tulajdonos) - természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék szakszerű elhelyezéséről a gyűjtőtartályos ürítési és szállítási technológiára alapozott közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) A települési folyékony hulladék a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon, meghatározott műszaki és közegészségügyi előírásoknak megfelelő gyűjtéséről és szakszerű elhelyezéséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az alábbiak szerint:

a) a keletkező szennyvíz megfelelő, szivárgásmentes tárolását, rendszeres elszállítását kel biztosítani,

b) a szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba történő bevezetésével.


Fogalom meghatározások


2. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából

a) szolgáltató: a közszolgáltatás végzésére kötött szerződés alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft.;

b) települési folyékony hulladékkal összefüggő tevékenység: települési folyékony hulladék kezelése;

c) kezelés: települési folyékony hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és kijelölt lerakóhelyre való elszállítása;

d) ártalmatlanítás: települési folyékony hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen elhelyezése;

e) ártalmatlanító telep: települési folyékony hulladék leürítésére szolgáló terület, ideértve az itt foglalkoztatott személyek elhelyezésére és kiszolgálására épített létesítmények területét is: Gyomaendrődi Szennyvíztisztító Telep;

f) települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

- a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

- a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből

származik;

g) kommunális szennyvíz: a lakossági ivó és háztartási, valamint a gazdálkodó szervezetek szociális célú (ivó, tisztálkodási, egészségügyi) vízhasználatából keletkező, más eredetű szennyvizekkel nem keveredett szennyvíz;

h) ipari szennyvíz: a gazdálkodó szervezetek működése során keletkező, nem kommunális szennyvíz, valamint a lakosság nem háztartási célú vízhasználatából keletkező szennyvíz.

(2) A nem települési folyékony hulladéknak minősülő folyékony hulladék ártalmatlanításáról a jogszabályi előírások betartásával a tulajdonos köteles intézkedni.


A rendelet hatálya


3. § (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Örménykút község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az ipari szennyvizek azon részére, amelyek összetételük alapján a közcsatorna hálózatba nem vezethetők be,

b) egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására.


A közszolgáltatást ellátóval történő szerződés megkötése


4. § (1) A szolgáltatóval a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére a képviselő-testület megbízásából a polgármester szerződést köt.

(2) A szerződésben rögzíteni kell:

a) a települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstől számított maximális határidejét,

b) a települési folyékony hulladékok gyűjtésének módját,

c) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatási igazolási és ellenőrzési módját,

d) a leeresztőhelyek megnevezését,

e) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,

f) a szolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,

g) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.


Folyékony hulladék kezelése


5. § (1) A keletkezett települési folyékony hulladékot (kommunális) a Békés Megyei Vízművek Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd város tulajdonát képező (hrsz: 02238/3) városi szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni.

(2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybevevő és a szolgáltató között - a PTK közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályok szerint - szerződéses jogviszony jön létre. (PTK 387. 388. §)

6. § (1) Az 1. § (3) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a szolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. A közszolgáltatást igénybevevő köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a szolgáltatást.

(2) A szolgáltatás igénybevételének bejelentése, a folyékony hulladék keletkezése szerinti ingatlan tulajdonosa, vagy bérlője által, települési a szolgáltató telephelyén személyesen, írásban vagy telefonon történik.

(3 A szolgáltató az ipari szennyvizek közül csak azokat szállíthatja el, melyeknek a szennyvíztisztító telepre történő beszállításához az igénylő engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt köteles beszerezni mindazon gazdálkodó szervezet, amely közcsatorna bekötéssel nem rendelkezik és e rendelet által meghatározott szolgáltatást igénybe veszi. Az engedélyt a szennyvíztisztító telepet üzemeltető Békés Megyei Vízművek Zrt. adja ki kérelem és helyszíni ellenőrzés alapján. A kérelemhez szükséges:

a) nyilatkozat, hogy az ingatlanon milyen tevékenységet végeznek és a tevékenység során keletkezik-e ipari szennyvíz,

b) a belső csatornahálózat vázlatos rajza, a tevékenység(ek) technológiai leírása, az ezek során használt segédanyagok megjelölése, melyek a szennyvízbe kerülhetnek.


A szolgáltatást ellátó kötelezettségei


7. § (1) A szolgáltatást végző vállalkozásnak rendelkeznie kell a közszolgáltatási feladat ellátásához szükséges hatósági és környezetvédelmi engedélyekkel.

(2) A szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű járművel végezhető. A jármű teljes mértékben meg kell hogy feleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.

(3) A szolgáltató az általa nyilvántartott és visszaigazolt megrendelést a bejelentést követő 3 munkanapon belül, az igénylővel egyeztetett időpontban teljesíteni köteles.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni (írásban, személyesen, vagy telefonon) és közölni a teljesítés új időpontját.

(5) Az ellátó a szolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg, kivéve az alábbi esetekben:

a) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését,

b) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,

c) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,

d) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés

e) a települési folyékony hulladék veszélyes anyaggal szennyezett.

f) a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.

(6) A szolgáltatást ellátó köteles a szállított szennyvíz eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat két évig megőrizni.

(7) A szolgáltatás ellátójának rendelkeznie kell:

a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel

b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel

(8) A szállításra hasznosított eszközt közterületen tárolni tilos, telephelyen belül a többi járműtől el kell különíteni. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra elkülönített helyen tárolható.

(9) A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése szigetelt térburkolattal ellátott nyíltszíni mosótérrel rendelkező területen végezhető oly módon, hogy a lakosságot, hogy a lakosságot zavaró mértékű szaghatás ne alakuljon ki, valamint az elhasznált víz előírásoknak megfelelő elhelyezése biztosított legyen.


A szolgáltatás díja


8. § (1) A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni.

(2) A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor esedékes készpénzfizetési számla ellenében.

(3) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb egységnyi díját a jelen rendelet melléklete tartalmazza.

(4) A szolgáltató az alkalmazott díjtételt megrendeléskor - amennyiben az nem levélben történik - köteles a megrendelő tudomására hozni. Ha a megrendelés és teljesítés közt eltelt időszak alatt árváltozás történik a szolgáltatásban az alkalmazott díjtétel a megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.

(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltatónál illetve megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

(6) A szolgáltató köteles kártérítést fizetni, ha a tulajdonos ingatlanán a szolgáltatás végzése során kárt okozott.

(7) Szolgáltató köteles a szolgáltatás során okozott (keletkezett) szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni.


Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség1


9.§ (1) A rendelet alapján a folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2)Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a szolgáltató felhívására, valamint személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni.

 (3)  A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a szolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 (4) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a szolgáltató köteles

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

b) gondoskodni az adatok biztonságáról,

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi  szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

10.§ (1)  Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(3)A szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a település Jegyzőjének kivételével - harmadik félnek nem adhatja ki.


Záró rendelkezések

11. § E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 7/2003. (IV.8) önkormányzati rendelet a hatályát veszti.

                                                                                 

melléklet 15/2013. (IX.30.)  önkormányzati rendelethez


A szolgáltatás díjtételei 2013. október 1-től

Folyékony kommunális hulladékszállítás lakosság részére:
1-3 m3    2744 Ft/m3
4-8 m3   2564 Ft/m3

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!