nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-24 -tól
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(IV.26.) önkormányzati rendelete
KAMUT KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Kamut Község Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a 253/1997. (XII. 20.) (továbbiakban: OTÉK) Korm. rendelet alapján a településrendezési terv megvalósítása érdekében a következőket rendeli el, az 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján.


I. fejezet


ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK


1.§


(1) E rendelet hatálya Kamut Község teljes igazgatási területére, valamint a területen végzett 1. §. (3) bekezdésében részletezett tevékenységre terjed ki.


      (2) Jelen rendeletet együtt alkalmazandó a belterületre készített szabályozási tervvel kivéve a Rákóczi utcától D-re eső       területre készített szabályozási terv területét, valamint a Kossuth utcától D-re eső területre készített szabályozási terv       területét, ahol azt kell alkalmazni, a külterületre készített szabályozási tervvel, kivéve a Petőfi, Bakucz és Kovács             valamint a Berczi és Vihar majorok területeit, valamint az M44-es gyorsforgalmi út környezetét, ahol azokra készített           szabályozási tervet kell alkalmazni. A szabályozási terveket az 3-10. mellékletek tartalmazzák.


(3) A területen területet felhasználni, telket alakítani, beépíteni utat és egyéb közlekedési létesítményt, közműhálózatot és bármely más épületet, létesítményt létesíteni, bővíteni, lebontani szabályozási tervnek és jelen önkormányzati rendeletnek megfelelően szabad.


2.§


(1)  Kamut község önkormányzata területén a közterület alakításáról e rendelet 21.§, 22.§, 23.§, és a 24.§ rendelkezik.

(2)  Kamut község önkormányzatának veszélyelhárítási terve alapján a település 2-es katasztrófavédelmi besorolási osztályba tartozik.


II. fejezet


A TERÜLET FELHASZNÁLÁSA


3. §


(1) Építési használat szerint az igazgatási terület:


       a) beépítésre szánt területet és

       b) beépítésre nem szánt területet foglal magában.


(2) A beépítésre szánt területek lehetnek:


       - falusias lakóterületek,

       - településközpont vegyes terület,

       - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület,

       - ipari gazdasági terület,

       - különleges terület.


(3) A beépítésre nem szánt területek lehetnek:


       - közlekedési és közműterület,

       - zöldterület,

       - erdőterület,

       - általános mezőgazdasági terület,

       - kertes mezőgazdasági terület,

       - vízgazdálkodási terület.Falusias lakóterület


4.§


(1) A lakóterületen elhelyezhetők az OTÉK 14. §-a szerinti létesítmények,

kivéve a sportépítmény és az üzemanyagtöltő.

(2) Állattartó épület csak e rendeletben meghatározott védőtávolságok figyelembevételével lehet elhelyezni.


5. §


Lf-1 jelű építési övezet


(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja zártsorú.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 20 %.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 6.0 méter.

(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület a legkisebb mértéke 40 % lehet.

(8) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem

létesíthetők.

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 10.0 méter.


6. §


Lf-2 jelű építési övezet


(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1200 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 3,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

A telek meghatározó épület homlokzati vonalának és tetőgerinc irányának a

két szomszédos épület valamelyikével meg kell egyeznie.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30 %.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 40 % lehet.

(8) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyes nem építhető.

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 18,0 méter.


7. §


Lf-3 jelű építési övezet


(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- hátsókert mérete 3,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30 %.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(7) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem

létesíthetők.

(8) A zöldterület legkisebb mértéke 40 %.

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.


8. §


LF-4 jelű építési övezet


(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

                            a) előkert mérete 5,0 méter,

                            b) oldalkert mérete 6,0 méter,

                            c) hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30 %.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(6) Fő rendeltetésű épület az építési hely utca felőli határára kell, hogy kerüljön. 

(7) A zöldterület a legkisebb mértéke 40 % lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16.0 méter.

(9) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem

        létesíthetők.

(10) Épület csak annak 5 méteres környezetében történő előzetes terepfeltöltés után létesíthető. A terepfeltöltést 87,00 mBf szintig kell legalább elvégezni.


9. §


LF-5 jelű építési övezet(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

               a) előkert mérete 5,0 méter,

               b) oldalkert mérete 3,0 méter,

               c) hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 20 %.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(6) Főrendeltetésű épület az építési hely utca felőli határára kell hogy kerüljön.

(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni, annak megvalósulásáig

új lakóépület nem építhető.

(8) A zöldterület a legkisebb mértéke 50 % lehet.

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16.0 méter.

(10) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem

létesíthetők.

(11) Épület csak annak 5 méteres környezetében történő előzetes terepfeltöltés

után létesíthető. A terepfeltöltést 87,00 mBf szintig kell legalább elvégezni.


Településközpont vegyes terület


10. §


(1)  A területen elhelyezhető az OTÉK 16. §-a szerinti létesítmény.

(2) Jelen rendelet 10. § (1) bekezdése alá tartozó létesítmény csak abban az esetben helyezhető el, ha üzemszerű működése kapcsán egyetlen környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt határértékeket.

(3) A területen az épületeket magas tetővel kell ellátni.

(4) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem létesíthetők. 


11. §


Vt-1 jelű építési övezet


(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.

(2) ​A telek beépítési módja szabadon álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

              - előkert mérete 5,0 méter, kivéve tervezett községháza,

              - oldalkert mérete 3,0 méter,

              - hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30 %.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.

(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület a legkisebb mértéke 30 % lehet.

(8) A területen gazdasági építmény nem létesíthető.


12. §


Vt-2 jelű építési övezet


(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

              - előkert mérete 3,0 méter, egyben kötelező építési vonal is,

              - oldalkert mérete 6,0 méter,

              - hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30 %.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,0 méter.

(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület a legkisebb mértéke 30 % lehet.

(8) A területen építési engedélyhez kötött állattartó építmény nem létesíthető.

(9)A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16.0 méter. 


13. §


Vt-3 jelű építési övezet


(1) A kialakítható legkisebb telekméret 400 m2.

(2) A telek beépítési módja zártsorú.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30 %.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.

(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület a legkisebb mértéke 30 % .

(8) A főépület utca felőli homlokzata legtávolabb 10 méterre kerülhet az

utcafronttól.

(9)A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 10.0 méter.


III. fejezet


Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület


14. §


Gksz jelű építési övezet


(1) A területen az OTÉK 19. §-a szerint elhelyezhető épületek közül az alábbiak

nem helyezhetők el:

- parkolóház,

- egyházi, egészségügyi épület.

(2) Csak olyan létesítmények helyezhetők el a területen, melynek

környezetterhelési, kibocsátási paraméterük nem haladhatja meg a környező

lakóterületek határán a lakóterületekre előírt határértékeket.

(3) A kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2.

(4) A telek beépítési módja szabadon álló.

(5) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 5,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(6) A telek beépíthetősége 30 %.

(7) Az épületek építmény magassága maximum 6,5 méter.

(8) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(9) A zöldterület legkisebb mértéke 20 %.

(10) Terepszint alatti építmény létesíthető.14/A. §


Gksz2 jelű építési övezet


(1) A területen az OTÉK 19. §-a szerinti épületek elhelyezhetőek.

A kialakítható legkisebb telekméret 5000 m2.

(2) A telek építési módja szabadon álló.

Az építési hely lehatárolása a következő:

        - előkert mérete 5,0 méter,

        - oldalkert 6,0 méter,

        - hátsókert mérete 6,0 méter.

Külterületen az állami közút tengelyétől 25 méteren belül épület nem helyezhető el,

25 és 50 méter között a közút kezelőjével egyeztetett módon helyezhető el.

(3) Az általános mezőgazdasági területek mentén 10 méteren belül épület nem helyezhető el. A sávban kettős fasor beültetését kell az új épületek mellett a használatbavételi naptári évében teljesíteni. A szabályozási terven jelzett beültetési kötelezettségű területen háromszintes növény állományú zöldfelületet kell kialakítani.​

(4) A telek beépíthetősége 60 %, a zöldfelület minimum 20 %, a területet

részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(5) Az épületek lefedésére lapos tető nem alkalmazható, az épületek

építménymagassága maximum 7,5 méter, ez alól kivétel, ha a funkcióhoz

tartozó technológia feltétlenül szükségessé teszi a nagyobb

építménymagasságot.

(6) Terepszint alatti építmény létesíthető, de csak a telek beépíthetőségének

mértékéig. 


Egyéb ipari, gazdasági terület


IV. fejezet


15. §


EI jelű építési övezet


(1) A területen elsősorban mezőgazdasági épületek helyezhetők el, ezek lehetnek ipari és üzemi méretű állattartó épületek, mezőgazdasági feldolgozó-, kereskedelmi- és szolgáltató épületek, a tulajdonos, a használó számára szolgáló lakó- és szálláshely szolgáltató épületek. A belterületi határtól 150 méteres távolságon belül csak a belterületen is megengedett befogadóképességű állattartó épület építhető.

A meglévő állattartó épületekről a szükséges védőtávolságot biztosítani kell.

(2) A telek építési módja szabadon álló

      a) Az építési hely lehatárolása a következő

               aa) előkert 5,0 méter

               ab) oldalkert 5,0 méter

               ac) hátsókert 6,0 méter

               ad) az általános mezőgazdasági területeknél 10,0 méter szabadon hagyandó.

     b) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%

     c) A megengedett legkisebb zöldfelület 30%

     d)Az állami közút tengelyétől 25 méteren belül épület nem helyezhető el

     e) A legkisebb telekméret a Vihar majornál 2000 m2, a többi területen 6000 m2.

(3) A beépítésre szánt terület határán legalább az új épület hosszának megfelelő hosszban legalább 2 fasor beültetését kell biztosítani a használatbavétel engedélyezésének évében.

(4) A területet legalább részleges közművesztettséggel kell ellátni.

(5) Az épületeket magas tetővel kell ellátni, az épületek építménymagassága maximum 5,0 méter, ez alól kivétel, ha a funkcióhoz tartozó technológia feltétlenül szükségessé teszi a nagyobb építménymagasságot.

(6) Terepszint alatti építmény létesíthető.


16. §


Gip-2 jelű építési övezet


(1) A területen alapvetően mezőgazdasági épületek helyezhetők el, ezek

lehetnek ipari és üzemi méretű állattartó épületek, mezőgazdasági.

feldolgozó- kereskedelmi és szolgáltató épületek.

(2) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 6,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2.

(5) A telek beépíthetősége maximum 30 %.

(6) A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,5 méter.

(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 30 %.

(8) Az ingatlanokat legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(9) Terepszint alatti létesítmények elhelyezhetők.

(10) A keletkező szennyvizek elhelyezésére zárt, vízzáróan kialakított műtárgyat

kell építeni, rendszeres kihordásról gondoskodni.16/A.§


Gip-3 jelű építési övezet


A szabályozása megegyezik a Gip-2 jelű építési övezetével, azzal az eltéréssel, hogy állattartó épület nem létesíthető.


Különleges terület


17. §


K-1 jelű építési övezet


(1)A terület sporttelep elhelyezésére szolgál, csak ehhez a funkcióhoz kapcsolódó épületek helyezhetők el.

(2) A területen szabadon álló magastetős épületek helyezhetőek el.

(3) Megengedett legnagyobb építménymagasság 4,0 méter.

(4) A területet legalább részleges közművesítettséggel (víz, villany) kell ellátni.

(5) A beépítettség legnagyobb mértéke 10 %.

(6) A zöldfelület legkisebb mértéke 80 %.

(7) A kialakítható legkisebb telekméret 10.000 m2.

(8) A telken belül az építési hely lehatárolása a következő:

a) előkert mérete 3,0 méter,

b) oldalkert mérete 3,0 méter,

c) hátsókert mérete 3,0 méter.

(9) Terepszint alatti építmények közül csak közműpótló és úszómedence

helyezhető el.


18. §


K-2 jelű építési övezet


(1) A terület hulladékudvar elhelyezésére szolgál.

(2) A területen a szelektív hulladékgyűjtés edényzete is elhelyezhető.

(3) A telek beépíthetősége maximum 10 %.


19. §


K-3 jelű építési övezet


(1) A terület temető elhelyezésére szolgál.

(2) A temető területén csak ravatalozó és kripta épülete helyezhető el, az

ingatlan határától minimum 3 m-es távolság szabadon hagyása mellett.

(3) A temetőt áttört kerítéssel kell körbe venni, az alól csak ott lehet kivételt

tenni, ahol a kerítés egyben urnafal is.


20. §


K-4 jelű építési övezet


(1) A terület homokbánya elhelyezésére szolgál.


(2) A területen csak a bányaműveléshez szükséges épület helyezhető el

szabadon állóan, az ingatlanhatártól minimum 3 méter távolság tartásával.


V. fejezet


20/A. §


K-5 jelű építési övezet


(1) A terület mezőgazdasági üzemi terület, a mezőgazdasági termeléshez és

feldolgozáshoz kapcsolódó mindenfajta épület és a tevékenységhez

kapcsolódó lakó- és melléképület, valamint építmény elhelyezhető.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

Az építési hely lehatárolása a szabályozási terv szerinti, annak hiányában

​                  - előkert mérete 5,0 méter,

              - oldalkert mérete 6,0 méter,

              - általános mezőgazdasági terület mellett 10 méter szabadon hagyandó.

(3) A kialakítható legkisebb telekméret 3000 m2.

A telek beépíthetősége 40 %, a zöldfelület legkisebb mértéke 40 %.

(4) A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,5 méter, ez alól kivétel, ha a technológia ennél nagyobb magasságot igényel, a területen magastetős épületeket helyezhetőek el.

(5) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti

építmény a beépíthetőség mértékéig létesíthető.


Közlekedési és közműterület


21. §


KÖU-1 jelű övezet


(1) A területen az országos közutak, kerékpárutak, gépjármű várakozóhelyek,

járdák és ezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és

hírközlési építmények, valamint fasorok helyezhetők el.

(2) A területen elhelyezhetők:

            a) közlekedési építmények,

            b) maximum 1m2 felületű reklámhordozók,

            c) tömegközlekedési váró helyiségek,

           d) a közúti közlekedést nem zavaró helyen emlékmű, szobor, telefonfülke, díszkút,                 rögzített pad.

(3) Az utcákon a meglévő fasorok megtartandók, ez alól kivétel csak

közlekedési csomópontok területigénye.


21/A. §


Köu-0 jelű övezet


A területen az M44-es gyorsforgalmi úttal kapcsolatos építmények és épületek helyezhetők el.22. §


Köu-2 jelű övezet


(1) A területen csak mezőgazdasági gyűjtő utak, annak vízelvezetési rendszere,

továbbá fasorok helyezhetők el.

(2) Szilárd burkolat megépítésével egyidejűleg a közterület 12 m szélesre

növeléséről gondoskodni kell.


23. §


Köu-3 jelű övezet


(1) A területen a lakó utak, gépjármű várakozóhelyek, járdák és ezek

csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési

építmények és fasorok helyezhetők el.

(2) Az utcákon a meglévő fasorok nem számolhatók fel.

(3) A területen elhelyezhető:

               - maximum 1 m2 felületű reklámhordozók.23/A. §


Köu-4 jelű övezet


(1) A területen csak mezőgazdasági utak, annak vízelvezetési rendszere, továbbá fasor helyezhető el. A kombinált út-és vad átjáróknál egyéb növényzet is elhelyezhető.

(2) Szilárd útburkolat megépítésével egyidejűleg a közterület 8 méter szélesre növeléséről gondoskodni kell.


Zöldterület


24. §


Z jelű övezet


(1) A terület növényzeten kívül elhelyezhető járda, sétaút, szobor, díszkút,

rögzített pad, telefonfülke, 1 m2-nél nem nagyobb reklámhordozó.

(2) A terület intenzív kezelésű zöldterület.

(3) A területen épület nem helyezhető el, meglévő épület felújítható.

(4) A területen elhelyezhető a tartalék vízmű kutakhoz szükséges építmény.


Erdőterület


25. §


Ev jelű övezet


(1) A területen védőerdő helyezhető el.

(2) A területen semmilyen építmény nem létesíthető. Közművek keresztezése

megengedett.

26. §


Eg jelű övezet


(1) A terület gazdasági erdő céljára szolgál.

(2) A területen semmilyen építmény nem létesíthető.Általános mezőgazdasági terület


27. §


Má-1 jelű övezet


(1) A 720-1500 m2 nagyságú telken elhelyezhető földszintes épület építmény

magassága 3,5 méter lehet.

(2) Az 1500 m2-t meghaladó nagyságú telken elhelyezhető épület építmény

magassága 4 méter lehet.

Az épület 30-45 fokos lejtésű nyeregtetővel kell ellátni, a tetőtér beépíthető,

fedésre cserép vagy nád használható.

(3) 6000 m2-nél nagyobb telekterület esetén építhető lakóépület legnagyobb

építménymagassága 6,5 méter lehet.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés szerint építhető épületek köré legalább két sorban fasor telepítendő az építéssel egy időben.

(5) A (3) bekezdésben szereplő lakóépület építésének feltétele, hogy:

- a telek legalább magánútról megközelíthető,

- a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia és ivóvíz

biztosított,

- a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése vagy

ártalommentes elhelyezése biztosított,

- a használat során keletkező hulladék elszállításának, illetőleg

házilagos komposztálásának lehetősége biztosított legyen.

(6) Az épületeket a telken szabadon állóan kell elhelyezni, minimum 3 méter elő-,

oldal- és hátsókertet szabadon kell hagyni.

(7) A közutak tengelyétől az épületek építésénél minimum az alábbi távolságot

kell betartani:

               - földút mellett 10 méter,

               - burkolt út mellett 25 méter.


28. §


MÁ-2 jelű övezet


(1) Az övezetre az Má-1 jelű övezetre előírtakat kell betartani, azzal az eltéréssel,

hogy új lakóépület nem építhető.


29. §


MÁ-3 jelű övezet


A területen semmilyen épület és a terepből kiálló építmény nem építhető.


29/A. §


MÁ-4 jelű övezet


(1) Szabályozása megegyezik az Má-1-es övezettel, azzal az eltéréssel, hogy lakóépület nem építhető.

(2) Gazdasági épületek közül állattartó épület nem létesíthető.


30. §


Mk jelű övezet


(1) Lakóépület és üdülőépület a területen nem helyezhető el.

(2) A 720 m2-t meghaladó ingatlanon a gazdasági épületet nyeregtetővel kell kialakítani.

(3) Az épület építménymagassága maximum 3,0 méter lehet. ​​


Vízgazdálkodási terület


31. §


V-1 jelű övezet


(1) Ide tartozik a belvízcsatorna medre és partja.

(2) A területen csak vízépítési műtárgy helyezhető el.


32. §


V-2 jelű övezet


(1) Ide tartoznak az öntözőcsatornák medre, partja és szivárgó víz-elvezető rendszere.

(2) A területen csak vízépítési műtárgy helyezhető el.


VI. fejezet


MŰVI ÉRTÉKEK VÉDELME KÖRNYEZET ÉS

TERMÉSZETVÉDELEM


33. §


(1) A régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanokat, örökségvédelmi elemeket a szabályozási terv tartalmazza.

(2) A helyi védettség alatt álló művi és természeti értékeket külön önkormányzati rendelet tartalmazza.


VII. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


34. §


A rendelet 2006. május 1-én lép hatályba.


Kamut, 2006. április 20.Laurinyecz Pál sk.                                                  Hegedűs László sk.

    polgármester                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
SZAB-Külter-A
885.76 KB
SZAB-Külter-B
807.38 KB
SZAB-Belter.
7.25 MB
4. sz. melléklet
1.86 MB
6-7. sz. melléklet
2.89 MB
8. sz. melléklet
177.2 KB
9. sz. melléklet
455.02 KB
10. sz. melléklet
891.47 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!