nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2017 (XII.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-12-05 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2017 (XII.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 6 /2009. ( IX.30.) önkormányzati rendeletmódosításáról

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ A települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 6 /2009. (IX.30.)                

      önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:


„4. § (3) [5]Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat a kötelező hulladékgazdálkodási közfeladatot a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláson keresztül látja el. Gyöngyösoroszi közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő közszolgáltató az NHSZ Észak-Kom Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár utca 19.).”


2.§ (1) A települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 6 /2009. (IX.30.)                            

      önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„10. § (1) c) A zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási területen valamennyi ingatlanhasználó részére biztosítani kell, ahol a vegyes hulladékgyűjtés és szállítás rendelkezésre áll, illetve aki a közszolgáltatási díjat megfizeti. A zöldhulladékot a közszolgáltató az Országos Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Tervben vagy más, a zöldhulladék gyűjtésére és kezelésére irányadó magasabb szintű jogszabályban meghatározottak szerinti gyakorisággal, a hulladéknaptárban meghatározott időpontban köteles begyűjteni. A zöldhulladék gyűjtésének időpontjáról és a gyűjtés feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználókat és az önkormányzatot köteles előzetesen értesíteni. A Közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtéshez szükséges edényzetet, lebomló zsákot igény esetén – értékesítés, vagy bérlet formájában - rendelkezésre bocsájtja. A zöldhulladék gyűjtésének és szállításának díját a közszolgáltatási díj tartalmazza.”


       (2) A települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 6 /2009. (IX.30.)                            

        önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:


        „10. § (1) d) Zöldhulladék zöldhulladék-gyűjtő edényben, lebomló zsákban vagy legalább 

         egy ponton összekötve, kötegelve, kizárólag a hulladéknaptárban megjelölt szállítási napon  

         helyezhető ki a közterületre. Tilos ömlesztett zöldhulladékot közterületre kihelyezni.”


3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!