nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község képviselő testületének 13/2014 (X.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-10 - 2016-02-19
Újcsanálos község képviselő testületének 13/2014 (X.18.) önkormányzati rendelete
Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Újcsanálos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el :


                                                                               I. fejezet

Általános rendelkezések


1.§ (1) Az önkormányzat megnevezése:

Újcsanálos Község Önkormányzata

Székhelye: 3716 Újcsanálos, Hősök tere 1.


(2) A település jellege: község


(3) Az önkormányzatnak önálló címere és zászlaja van.


(4) Az önkormányzatnak kizárólag a település történelméhez kapcsolódó ünnepe nincs.


2.§ 2  (1) A Képviselő-testület választott tagjainak száma a polgármesterrel együtt: 5 fő


(2) Az önkormányzat szervei: a polgármester, a tisztségviselők, a bizottság és az önkormányzat hivatala.


(3) A Képviselő-testület tagjainak névsorát a rendelet 1. függeléke tartalmazza.


(4) A Képviselő-testület bizottságának feladat és hatáskörét, valamint a bizottság tagjainak számát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(5) A Képviselő-testület bizottsága tagjainak névsorát a rendelet 2. függeléke tartalmazza.II. fejezet


Képviselő-testületre vonatkozó szabályok


3.§ 3 Az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.Program - munkaterv


4.§ (1) A testület a választási ciklusra - esetleg több ciklusra - irányadó gazdasági program, valamint éves munkaterv alapján tevékenykedik.


(2) A gazdasági programjavaslatot a választási kampányban elhangzottak figyelembevételével a polgármester az alakuló, vagy az alakuló ülést követő 6 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.


(3) Az éves munkatervet - a napirendek előadóinak feltüntetésével - a testület a megelőző év utolsó, legkésőbb a tárgyév első ülésén maga alakítja ki.


(4) A munkatervi javaslatban a közmeghallgatás során felmerült, továbbá, a bizottságok által felvetett, testületi döntés igénylő kérdéseket külön, e jellegük feltüntetésével kell szerepeltetni.5.§  (1) A munkatervbe, illetőleg a testület napirendjére felvett tárgykörök közül


a) „előterjesztés"-ként kell megjelölni azokat, ahol a képviselő-testület kifejezett döntésére van szükség,

b) „tájékoztató"-ként kell szerepeltetni azokat, ahol a napirend célja elsődlegesen a testület ismereteinek bővítése.


(2) A napirendek anyaga írásban, vagy szóban egyaránt előterjeszthető, illetőleg ismertethető.


(3) A szóbeli ismertetés esetén is a meghívóval együtt, írásban kell a testületi tagok rendelkezésére bocsátani az „előterjesztés"-ekhez kapcsolódó döntési javaslatot (javaslatokat), valamint azok rövid, összefoglaló indoklását. Ez esetben a napirend tárgyalása az „előterjesztés" részletes szóbeli ismertetésével kezdődik.


(4) Az önkormányzati rendelettervezet (ek) szövegét írásban kell a testületi tagok rendelkezésére bocsátani.


(5) A munkatervbe felvett napirenden felüli napirend megtárgyalására a polgármester, a bizottság és bármelyik képviselő tehet javaslatot, mely felett a testület a napirend elfogadása során vita nélkül határoz.


(6) Költségvetést érintő támogatási igényt szóban nem lehet előterjeszteni.


(7) A napirendi anyag tartalmi követelménye, hogy az térjen ki:


a) a testület esetleges korábbi állásfoglalására,


b) a község lakosságát érintő összefüggésekre,


c) a kérdés időszerűségére,


d) az anyag összeállítása során felmerült egyéb lényeges kérdésekre, ill.


e) az esetleges döntési változatokra.


(8) A testület leveheti napirendjéről annak az anyagnak a tárgyalását, amely a (7) bekezdésben írt követelményeknek nem felel meg, vagy egyéb okból nem alkalmas érdemi tárgyalásra.

Ez estben a képviselő-testület meghatározza az anyag átdolgozásnak irányelveit.


(9) A képviselő a képviselő-testület ülését megelőző 14. napig írásban kezdeményezheti önkormányzati rendelet vagy határozat meghozatalát a jegyzőnél a rendelet-tervezet vagy határozati javaslat benyújtásával. A jegyző a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából történő felülvizsgálatot követően, írásbeli véleményének hozzáfűzésével továbbítja a polgármester részére, aki a következő ülés napirendjére felveszi a javaslatot.


6.§ (1) A polgármester tevékenységét főállású polgármesterként látja el.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(3) A polgármester feladatait a Mötv. 67. § tartalmazza.


(4) Két testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan településüzemeltetési, környezet-egészségügyi, lakás- és helyiség gazdálkodási, honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi helyi közfoglalkoztatási ügyekben dönthet a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.


(5) 47.§  (1) A képviselő-testület a választási ciklus időtartamára:


Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelési Bizottságot hoz létre.

                       

(2) A képviselő-testület - határozattal - az (1) bekezdésben írt önkormányzati bizottságnak nem minősülő tanácsadó, előkészítő, véleményező testületet hozhat létre.


(3) A képviselő-testület a helyi lakosság tájékoztatása érdekében időszakos kiadványt jelentethet meg, melynek a felelős kiadója a polgármester.


8.§ (1) A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést tart.

(2) A Képviselő-testület évente legalább hat rendes ülést tart.

(3) A Képviselő-testület szükség szerint rendkívüli ülést tarthat.


  (4) A képviselő-testület üléseit a polgármester hívja össze és vezeti.A képviselő-testület összehívása9.§ (1) A képviselő-testületet az ülés –az alakuló ülés kivételével- tervezett időpontja előtt legalább öt nappal írásban kell a napirend megjelölésévével összehívni.


(2) 5 A Képviselő-testületet a polgármester távollétében az alpolgármester, annak akadályoztatása, a tisztség egyidejű betöltetlensége esetén az Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelési Bizottság elnöke jogosult összehívni és az ülést vezetni.


 (3) A meghívót a képviselő-testület tagjai, továbbá a tanácskozási joggal résztvevő személyeknek úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte utólag is ellenőrizhető legyen.


 (4) Meghívottként (tanácskozási joggal) részt vesz a testületi ülésen:


a) az önkormányzat jegyzője,


b) a napirenddel érintett bizottság nem képviselő-testületi tagja,


c) gazdasági vezető


d) akiket a polgármester ilyen jelleggel meghív.


(5) Az írásbeli anyagot az érintetteknek a meghívóval egyidejűleg ki kell kézbesíteni.


(6) Indokolt esetben sor kerülhet az írásos anyag közvetlenül az ülést megelőző kézbesítésére („kiosztására") is.


(7) A képviselő-testület zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben.


(8) A képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére a Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben.


(9) A képviselő-testület minősített többséggel zárt ülést rendelhet el a Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben.


(10) A közérdekű adat, és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét ilyen esetben is biztosítani kell.


 (11)Zárt ülésen tárgyalandó napirend anyagát e tény feltüntetése mellett külön borítékban kell az érintettek részére kézbesíteni.


(12) 6


A testületi anyag nyilvánossága


10.§ A zárt ülésről készült (külön) jegyzőkönyvet a nem zárt ülésről készült jegyzőkönyvvel együtt, de jellegéhez igazodó megkülönböztetéssel kell kezelni.


A szavazásra vonatkozó szabályok


11.§ 7 (1) A szavazás nyílt, kézfelemeléssel történik.

     (2) Titkos szavazást kell tartani az Mötv. 46. § (2) bekezdésben szabályozott zárt ülésen eldöntendő vagy  eldönthető kérdésekben.

     (3) Titkos szavazás esetén hitelesített szavazólap és zárt urna kerül alkalmazásra. A titkos szavazást az  Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelési Bizottság vezeti le. A szavazás eredményét a Bizottság elnöke hirdeti ki.

     (4) Név szerinti szavazást kell tartani az önkormányzati képviselők legalább egynegyedének indítványára illetőleg a jogszabály által meghatározott esetekben.

     (5) Név szerinti szavazás esetében az önkormányzati képviselők és a polgármester az eldöntendő kérdésre alfabetikus sorrendben adják le szavazatukat és a szavazatok leadása így kerül a jegyzőkönyvben rögzítésre.
A tanácskozás rendje


12.§ (1) Az elfogadott napirendeknek megfelelő sorrendben kell a napirendre tűzött tárgyköröket megtárgyalni.


 (2) A hozzászólások sorrendjét az ülés vezetője határozza meg, aki ennek során köteles biztosítani valamennyi vélemény összefüggő módon való elhangzását.


(3) A határozati javaslat, valamint annak esetleges kiegészítése, módosítása tárgyában a testület külön is állást foglalhat.


(4) A határozat elfogadott szövegét minden esetben az ülés vezetője hirdeti ki.


(5)8


(6) A vita lezárását követően - a határozat hozatalt megelőzően - a napirend előadója jogosult a vitában elhangzottakra válaszolni és ennek függvényében megelőzőleg elfoglalt álláspontját megerősíteni, vagy azt módosítani.


(7) A jegyzőt a tanácskozás bármely szakaszában megilleti a napirendhez kapcsolódó törvényességi észrevételezés joga.


(8) Azt, aki magatartásával a tanácskozás rendjét zavarja, az ülést levezető         .           elnök


a) a testületi tagot figyelmezteti, ismételt vagy súlyosabb esetben rendre utasíthatja,


b) tanácskozási joggal jelenlévő személytől - ezen túlmenően - a szót megvonhatja, illetve


c) a nyílt ülésen jelenlévő érdeklődőt a terem elhagyására kötelezheti.


(9) A testületi ülést vezető elnök - a testület egyetértésével - szünetet rendelhet el, ha a napirend érdemi megvitatását váratlan akadály nehezíti és alapos okkal feltételezhető, hogy az akadály a szünet időtartama alatt elhárítható.


(10) A képviselő-testület ülését vezető elnök vagy bármely képviselő kezdeményezésére a testület az ülését felfüggeszti, ha az határozatképtelenné vált.


(11) A képviselő-testületi ülés napirendjére felvett napirend megtárgyalását vagy az érdemi döntés meghozatalát a képviselő-testület minősített többséggel elnapolhatja, ha az állapítható meg, hogy annak tárgyában megalapozott érdemi döntés nem hozható.


(12) A (9) bekezdés és a (11) bekezdés esetében a testület vita nélkül határoz.


Határozathozatal


13.§ (1) A képviselő-testület döntést csak határozatképesség esetén hozhat, melynek a határozathozatal időpontjában kell fennállnia.


   (2) A határozatképességet, a döntéshozatalban résztvevők számát, a szavazatok számszerű eredményét az ülésről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.


   (3)9


   (4) A már elfogadott testületi döntés


a) ismételt tárgyalására, visszavonására, vagy módosítására csak akkor kerülhet sor, ha ezzel egyidejűleg a kezdeményező ismerteti annak társadalompolitikai, gazdasági, vagy egyéb indokait, illetve következményeit.


b) újratárgyalása elől nem zárkózhat el a képviselő-testület, ha a kezdeményezést a testületi tagok minősített többsége támogatja, vagy az ismételt tárgyalás szükségessége közmeghallgatáson vetődött fel.(5) Nyílt és titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni; a képviselő-testület döntése szerint:

            - szükség szerinti a folyó testületi ülésen, vagy

            - a következő ülésén újból határozhat. Az eldöntendő kérdés ismételt napirendre tűzését mind az önkormányzati képviselő, mind a polgármester kezdeményezheti.


A jegyzőkönyv


14.§ (1)10


 (2) A szerkesztett jegyzőkönyv tartalmi elemeit a Mötv. 52. § (1) bekezdése határozza meg.


  (3)11


 (4) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, az ülés folyamatosságának feltüntetésével.


 (5) A jegyzőkönyvben az önkormányzati rendeletet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdése szerint kell megjelölni. A jegyzőkönyvben az önkormányzati határozatokat a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 13. § szerint kell megjelölni.


 (6) A jegyzőkönyv eredeti példányának mellékletei:


a) a meghívó,


b) a jelenléti ív,


c) írásbeli előterjesztések,


d) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet, valamint az egységes szerkezetű rendelet hiteles szövege,


e) a képviselő írásban benyújtott hozzászólása.


 (7) A jegyzőkönyv közérdekű adattartalmáról bármely állampolgár jogosult tájékoztatását, illetve a közérdekű adatokról - térítési díj mellett - másolat kiadását kérni.


 (8)12


Képviselő-testületi tagok jogai és kötelezettségei15.§ (1)13 Bármely képviselő-testületi tag a község érdekeit érintően bármely kérdésben jogosult tájékozódni az önkormányzat hivatala bármely ügyintézőjétől a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett.


   (2) A képviselő-testületi tag által a testületi ülésen feltett kérdésre a polgármester vagy a jegyző ad választ. A válasz el nem fogadását indokolni kell.


(3) Ha az Mötv. 32. § (2) i) pontjában meghatározott kötelezettségét megszegi és három egymást követő testületi ülésen nem vesz részt a képviselő, akkor a Képviselő-testület egy havi tiszteletdíját megvonja. Amennyiben a képviselő előzetesen bejelenti a távolmaradását és méltánylandó okkal kimenti, a Képviselő-testület eltekint a megvonástól.


(4)14 A képviselővel kapcsolatos összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása az Összeférhetetlenségi Vagyonnyilatkozat-kezelési Bizottság feladata. A bizottságnak a Képviselő-testület részére javaslattételi hatásköre van.


(5)15Ha a Mötv. 38. § (1) bekezdésében foglalt méltatlansági feltételt a képviselő bejelenti, vagy a Képviselő-testület egyéb módon tudomást szerez róla, akkor az Mötv. 38.§ (5) bekezdésében foglalt eljárás lefolytatása az Összeférhetetlenségi Vagyonnyilatkozat-kezelési Bizottság feladata. Az ezzel kapcsolatos döntés a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.


(6) A Képviselő-testület tagjait terhelő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség nyilvántartása, ellenőrzése és az ezzel összefüggő kezdeményezések vizsgálata a jogi-, ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottság feladata.


Lakossági kapcsolatok


16.§ (1) A képviselő-testület évente - a költségvetéshez igazodva - előre meghirdetett időpontban, köteles közmeghallgatást tartani.


(2) A képviselő-testület eljárása során a közmeghallgatás során kifejezésre jutott többségi véleményt figyelembe véve dönt.


(3) A közmeghallgatást - a képviselő-testület tagjainak részvétele és közreműködése mellett - a polgármester vezeti.


(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mindenben a képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályok vonatkoznak rá.


(5) Közmeghallgatást kell tartani - a népszavazásra vonatkozó törvényi korlátok között - mindazon, képviselő-testületi állásfoglalást igénylő kérdésben, ahol a testületi döntés következményeként a község lakosságának legalább felére - akár önkéntes alapon is - anyagi kötelezettség hárul.


(6) Közmeghallgatást lehet tartani a képviselő-testület állásfoglalását igénylő olyan kérdésekben, ahol a testületi döntés következtében a lakosság kötelezettségei növekednek.


(7) Az (5) bekezdés szerinti közmeghallgatás meghirdetésével egyidejűleg a lakosságot írásban is tájékoztatni kell a testület által javasolt állásfoglalásról és annak a lakosságot érintő kihatásairól.17.§ (1) A képviselő-testület a település közvéleményét foglalkoztató kérdésekről és a képviselő-testület munkájáról falugyűlés keretében számolhat be.(2) A falugyűlésről az elhangzottak lényegét, valamint a megjelentek megközelítő számát tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a levezető elnök és két - a helyszínen szótöbbséggel megválasztott - jegyzőkönyv hitelesítő ír alá.


(3) A falugyűlésről felvett jegyzőkönyvet az irattárban kell megőrizni.


Bizottság


18.§  (1) A képviselő-testületi bizottság elsődleges feladata a testületi tevékenység eredményességének elősegítése, a szakmai kérdésekben való előzetes állásfoglalás, illetve a testület által megjelölt feladatkörben a döntési javaslat kidolgozása vagy ellenőrzés tartása.


(2) A bizottság látja el az önkormányzati törvényben foglaltakon túlmenően a jogszabály szerint az önkormányzati bizottság feladatkörébe tartozó teendőket is.


(3)16


(4) Ideiglenes bizottság létrehozására a képviselő-testület jogosult, a testület által egyidejűleg egyértelműen meghatározott, időszakos vagy eseti jelleggel jelentkező feladatok végrehajtására.


(5)17


(6) A bizottsági ülést a tárgyalandó napirendi pontok egyidejű ismertetésével a bizottság elnöke hívja össze.


(7) A bizottsági ülést olyan időpontra kell összehívni, hogy a napirendben döntést hozó képviselő-testületi ülésig legyen mód a bizottság álláspontját írásba foglalni. A bizottság állásfoglalását az elnök ismerteti.


(8) A bizottsági ülések jegyzőkönyvének elkészítésében a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője közreműködik. A bizottsági ülésekre és a jegyzőkönyv elkészítésére a Mötv. 60.§ -át kell alkalmazni.Rendeletalkotás


19. § (1) A törvény végrehatására irányuló önkormányzati rendelet alkotását a jegyző köteles kezdeményezni, a magasabb jogforrás által nem szabályozott kérdésekben a kezdeményezés joga bármelyik önkormányzati képviselőt megilleti az e rendelet 5. § (9) bekezdése szerint.


(2)18 Az önkormányzati rendeletet a jegyző a helyben szokásos módon: Újcsanálos Község hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel hirdeti ki, ezzel egyidejűleg a rendeletet közzéteszi a hivatalos honlapon, illetőleg a Nemzeti Jogszabálytárban.
Népszavazás


20.§19 Népszavazás kiírását a választópolgárok 20 %-a írásban, a népszavazás tárgyának megjelölésével kezdeményezheti.III. fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása, vagyona21.§ (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltaknak megfelelően kerülnek besorolásra.


(2) A vagyontárgyak forgalomképtelenségét - egyedi mérlegelés alapján, a törvényi szabályozás keretei között - kizárólag a képviselő-testület oldhatja fel.


(3) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez.


(4) Az önkormányzat vagyonáról az Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.


Záró rendelkezések


25.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

  (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Újcssanálos Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet1Módosította a 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. február 20. napjától.

2,3,5,7,13,14,15,18,19,20,21 Módosította a 16/2015.(XI.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. november 3-tól.

4,6,8,9,10,11,12,16,17,22,23 Hatályon kívül helyezte a 16/2015.(XI.03.) önkormányzati rendelet.

24,25 Megállapította a 16/2015.(XI.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. november 3-tól.  Csáki Lajos s.k.                                                                            dr. Szabó Zoltán s.k.

    polgármester                                                                                           jegyző 1. melléklet 20

Összeférhetetlenségi Vagyonnyilatkozat-kezelési Bizottság

Tagjainak száma: 3 fő

   Feladata:

 1. Véleményezi a szervezeti, működési szabályzat tervezetét, folyamatosan vizsgálja hatályosulását, ciklusonként legalább egyszer felülvizsgálja, javaslatot tesz módosítására, kiegészítésére, értelmezi az egyes rendelkezéseket vita esetén.
 2. Jogi szempontból véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezetét. Javaslatot tesz az önkormányzati rendelet módosítására, hatályon kívül helyezésére.
 3. Titkos szavazás esetén ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatát. Ellátja a képviselőtestület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket.
 4. Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására.
 5. Ellátja a képviselők, bizottsági tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendőket. Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, előterjesztést tesz a képviselő-testületnek.
 6. Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat működését érintő jogszabályokat, önkormányzati ügyekben jogi véleményt nyilvánít.
 7. Méltatlansági eljárás lefolytatása a Képviselő-testület tagjaival szemben.2. melléklet 1, 21011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320    Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350    Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360    Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

013390    Egyéb kiegészítő szolgáltatások

016080    Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

032020    Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041231    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

                                                                     041232    Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

                                                                     041233    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236    Országos közfoglalkoztatási program

                                                                     041237    Közfoglalkoztatási mintaprogram

045150    Egyéb szárazföldi személyszállítás

                                                                     045160    Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

                                                                     047410    Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051070    Használt eszköz bontása

061030    Lakáshoz jutást segítő támogatások

061040    Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

                                                                     062010    Településfejlesztés igazgatása

064010    Közvilágítás

066010    Zöldterület-kezelés

066020    Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111    Háziorvosi alapellátás

072112    Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031    Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032    Ifjúság-egészségügyi gondozás

076062    Település-egészségügyi feladatok

081021    Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása

081030    Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081043    Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

081061    Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

                                                                     082042    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044    Könyvtári szolgáltatások

082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

084020    Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

084070    A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

086020    Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086090    Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

103010    Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

                                                                     105020    Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

106020    Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107080    Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

107090    Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

                                                                     107060    Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
3. melléklet 224. melléklet 23


1. függelék 24


Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai:


 1. Csáki Lajos                           polgármester
 2. Pecsenye Sándor                alpolgármester
 3. Katona János                       képviselő
 4. Lábas István                         képviselő
 5. Vitelki István                          képviselő2. függelék 25Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságának elnöke, tagjai:


Összeférhetetlenségi Vagyonnyilatkozat-kezelési Bizottság

elnök:             Vitelki István            

tagjai:             Katona János

                       Lábas István


           Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!