nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 51/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 51/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének51/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendeletea talajterhelési díjrólSárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 26. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményezési hatáskörrel felruházott szervvel egyetértésben az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed azon környezethasználóra, aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (továbbiakban: kibocsátó), illetve azokra a környezetterhelő anyagokra, amelyek a környzetbe kerülve körynezetterhelést eredményeznek, és amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány, anyagmérleg, műszaki számítás segítségével meghatározható. A kibocsátó a talajba jutatott környezetterhelő anyagok minden egysége után környezetterhelési díjat köteles fizetni.

Eljárási és adatszolgáltatási szabályok

2. § (1) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségről önadózással évente, a tárgyévet követő március 31.       napjáig, illetve a közcsatornára kötéstől számított 90 napon belül Sárbogárd Város     Jegyzőjéhez, mint Önkormányzati Adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyző) tesz bevallást, az        erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely a rendelet 1. melléklete. A talajterhelési   díjat a tárgyévet követő március 31-ig, vagy a közcsatornára kötéstől számított 90 napon         belül kell megfizetni a rendelet 2. § (4) bekezdése alapján. Sárbogárd Város Önkormányzat    Képviselő-testülete az eljárási cselekmények elektronikus úton történő végzését nem       biztosítja.

(2) A jegyző részére a Fejérvíz Zrt. 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. szám alatti            vállalkozás, mint a települési szennyvíz csatornamű üzemeltetője (a továbbiakban:           szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról,     korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték    meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b) minden negyedévet követő hó 10. napjáig a kibocsátók megelőző havi változásáról.

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére      vonatkozó kedvezményben részesülő személyekről a Jegyző nyilvántartást vezet.

  1. A Ktd. 18 §-a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla /11500092-11026266/ javára kell befizetni, illetve átutalni. Az önkormányzat      talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig      a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.

(5)[1] A kibocsátót terhelő talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó       jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi             ellenőrzésére, valamint végrehajtására e rendelet, és a környezetterhelési díjról szóló 2003.             évi LXXXIX. törvény (továbbiakban:Ktd.), az ott nem szabályozott kérdésekben az             adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A talajterhelési díj mértéke és számítási módja

3. § (1) A talajterhelési díj mértékét és számítási módját a Ktd. 12. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak      határozzák meg.

(2)[2] Sárbogárd közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó mértéke 1,5.

Díjkedvezmények, mentességek

4. § [3](1) [4]Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek kizárólag kerti csapról, illetve        közkútról van vízvételi lehetősége, illetve lakásában a vízvételi lehetőség adott, de fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett        szennyvízszikkasztóhoz vagy zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik.

(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó, ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a közszolgáltató igazolja.

(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló           közcsatornára 300.000 Ft bruttó összeget meghaladó kivitelezési + tervezési költséggel       tudná a bekötő szennyvíz vezetéket kiépíttetni. A közcsatornára történő rákötés bekerülési            költségéről az igazolást a Fejérvíz Zrt (7000 Sárbogárd, Tinódy út 146.-148.) állítja ki.

(4)[5] A talajterhelési díj megfizetésénél 50% kedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a    műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt – a rákötés évében.

(5) Bevallás alapján tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól az a magánszemély kibocsátó, akinek:

a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori         öregségi nyugdíjminimum 130%-át

b) egyedül élő és a nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi             nyugdíjminimum 200%-át

c) az a 70. életévet betöltött egyedül élő személy – az életkor betöltésének évétől – akinek a nettó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 400%-át

d) azok a házastársként vagy élettársként közös háztartásban élő személyek, ahol     legalább az egyik fél a tárgyévben a 70. életévét betöltötte és az egy főre számított            nettó jövedelmük nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át.

A díjmentesség feltételeit lakcímkártya másolatával, személyi igazolvány másolatával, házassági anyakönyvi kivonat másolatával, élettársi kapcsolat esetén közjegyző által kiadott igazolással vagy anyakönyvi kivonat másolatával, illetve a tárgyév december 31. napi állapot szerinti jövedelmükre vonatkozó igazolással kell igazolni.


5. § A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a Szolgáltató által számlákkal igazolt    mennyiséggel, melyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított személlyel             szállíttat el, amely a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz     (továbbiakban:szennyvíz) külön jogszabályban meghatározott előírások szerinti elhelyezését    igazolja. Sárbogárd Város közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésére és szállítására             jogosult kezelő Killer Mihály egyéni vállalkozó (7000 Sárbogárd, Árpád u. 60.)   mint     közszolgáltató.

Értelmező rendelkezések

6. § (1) Kibocsátó: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2. §      (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy   és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló   közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó     szennyvízelhelyezést alkalmaz, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is.

(2) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az ingatlant határoló közterületen található   szennyvízelvezető törzshálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése gravitációsan,           kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelő vagy vákumszelep      közbeiktatásával biztosítható.

Záró rendelkezések

7. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi        LXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(2) Ezen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével a talajterhelési díjról szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati   rendelet hatályát veszti.Sárbogárd, 2015. december 11.

                   dr. Sükösd Tamás                                           Demeterné dr. Venicz Anita

                      polgármester                                                                jegyzőKihirdetve: Sárbogárd, 2015. december 15.

                                                                                          Demeterné dr. Venicz Anita

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
177 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!