nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (X.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-28 - 2019-10-31
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (X.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 35. § (1) – (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők, bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól a következőket rendeli el:  


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Kulcs Községi Önkormányzat képviselőire, és a bizottságok nem képviselő tagjaira.


2. § Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, akinek illetményéről és egyéb juttatásairól a képviselő-testület külön határozatban rendelkezik.


3. § Nem terjed ki a rendelet hatálya az alpolgármesterre, akinek tiszteletdíjáról és költségtérítéséről a képviselő-testület külön határozatban rendelkezik.


Díjazás


4. § Az önkormányzati képviselőket munkájukért Bruttó 30.000,- Ft/hó/fő tiszteletdíj illeti meg.


5. § A képviselő tagok a bizottságokban végzett munkájukért külön tiszteletdíjra nem jogosultak.


6. § A bizottságok nem képviselő tagjait a bizottságban végzett munkájukért tiszteletdíj nem illeti meg.


7. § Az önkormányzati képviselőt és a bizottság tagját nem illeti meg a tiszteletdíj, ha a feladatai ellátásában egy hónapon túl saját hibájából nem vesz részt.


8. § A tiszteletdíjat egy hónapra meg kell vonni a képviselőtől, a bizottság tagjától, ha a képviselő-testületi, bizottsági munkáját önhibájából elhanyagolja, két egymást követő testületi illetve bizottsági ülésen előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt.


9. § A tiszteletdíj megvonására vonatkozó előterjesztést a képviselők és a bizottsági elnökök tekintetében a polgármester teszi meg, amelyről a képviselő-testület határozattal dönt.


10. § A bizottságok nem képviselő tagjai esetében a bizottságok elnökeinek a tiszteletdíj megvonására vonatkozó javaslatáról a polgármester dönt, amelyről a képviselő-testületet a következő testületi ülésen tájékoztatja.


11. § A képviselők tiszteletdíját a Polgármesteri Hivatal havonta, a hónapot követő hó 3. napjáig bankszámlára történő átutalással fizeti ki.Költségtérítések


12. § A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai – a testület, a polgármester valamint a bizottságok elnökeinek megbízása alapján – a megbízás teljesítéséhez felmerülő, számlával igazolt szükséges költségek (utazási, étkezési, szállás) elszámolására jogosultak.


13. § A megbízottak az elszámolást kiküldetési rendelvény alapján kötelesek elszámolni, amelyhez a számlákat a pénzügyi szabályok szerint csatolni kell.


14. §  A képviselők részére a testületi munkájuk végzését elősegítő közlönyök, szakfolyóiratok előfizetését – igényük szerint – a polgármester hozzájárulása alapján – a Polgármesteri Hivatal végzi.


15. § A képviselő részére a megbízás teljesítéséhez – kérésre – a polgármester előleget állapíthat meg. Az előleg elszámolására a feladat teljesítését követő 5 napon belül köteles a képviselő.


Záró rendelkezések16.§ (1) Ez a rendelet 2014. október 28.-án lép hatályba, a megállapított tiszteletdíjakat 2014. november 3.-tól kell kifizetni.

       (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (X. 14.) Önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól.


Jobb Gyula                                                                Dr. Árva Helga polgármester                                                                jegyző


Kihirdetési záradék: A rendeletet kihirdettem: 2014. október 27.-én.
Dr. Árva Helga

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!