nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-03-01 - 2012-03-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50.§ (3) bekezdésében és 132. § (4) f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


Az Egyes Szociális Ellátásokról szóló 24/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet 7/B. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„7/B. § (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – a 37.§-ban foglaltak szerinti kivétellel -, és e rendeletben megállapított feltételeket teljesíti foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.”


2.§


Az Egyes Szociális Ellátásokról szóló 24/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet 15.§ (1) a.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

’15.§ (1) a.) A szociálisan rászoruló személy részére az egészségügyi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére a jegyző egy év időtartamra közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg a Tv. 50.§-ának (3) bekezdése alapján annak a személynek, akinél

  1. a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, egyedül élő esetében 220 %-át.3.§


A rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!