nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 6/2015 (III.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-01 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 6/2015 (III.31..) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója

b) helyi iparűzési adó


I. fejezet


Magánszemélyek kommunális adója


2. §


Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 3.000 forint.


3. §


Mentesül az adó alól:

  1. a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész
  2. a telek
  3. a 80. életévét betöltött személy, az életkor betöltését követő év január 1-től, ha nem egyedül él
  4. a 75. életévét betöltött személy, a életkor betöltését követő év január 1-től, ha egyedül él
  5. a komfort nélküli lakás, melynek alapterülete 50 m2 vagy annál kisebb


II. fejezet


Helyi iparűzési adó


4. §


Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 1,8 %-a.

5. §


Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37.§ (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 2.000 forint.


6. §


  1. E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.
  2. E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 8/2012.(VII.01.) számú, valamint az iparűzési adóról szóló 9/2012.(VII.01.) számú rendelete.Pusztamonostor, 2015. március 30.
Sári Ferenc                                                         dr. Voller Erika

            polgármester                                                               jegyző

Kihirdetési záradék:


E rendelet Pusztamonostor településen a helyben szokásos módon 2015. március 31. napján kihirdetésre került.


dr. Voller Erika

jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!