nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-30 - 2017-12-28
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete
az építészeti értékek helyi védetté nyilvánításáról

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az építetett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az építetett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


  1. E rendelet célja Rábapatona településképe és történelme szempontjából meghatározó - a hatályos műemlékvédelmi jogszabályok alapján nem védett - épített értékek védelme, a község építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása, a védett értékek fenntartása és helyreállítása.


2.Rábapatona épített értékei - tulajdonformára való tekintet nélkül - a nemzeti közös kulturális kincs részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.


3.Az (1)-(2) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése és feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület Rábapatona épített értékeit helyi védettség alá helyezheti.


4. A helyi értékvédelem feladata különösen:

a) a különleges oltalmat igénylő, építészeti, építészettörténeti, történeti szempontból védelemre érdemes épületek, épületegyüttesek, épített környezetek (továbbiakban együtt: védett érték) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása és a közvéleménnyel történő megismertetése;


b) a védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás csökkentése vagy megszüntetése.


2. §


1.  E rendelet rendelkezéseit Rábapatona község közigazgatási területén, a helyi védelem alá helyezéssel, valamint annak megszüntetésével kapcsolatos eljárások során, továbbá az e rendeletben szabályozott kérdésekkel kapcsolatban kell alkalmazni.


2.  Nem terjed ki a rendelet hatálya a műemléki védettség alatt álló (műemlék, műemlék jellegű, városképi jelentőségű, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, stb.) értékekre.


3. §


E rendelet alkalmazásában, figyelemmel a 2. § (2) bekezdésében foglaltakra:


a)      Védett épületek, építmények: azok az épületek, épületrészek, műtárgyak, berendezési tárgyak, közterületi létesítmények, amelyek történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari, mérnöki szempontból a hagyományos településkép megőrzése szempontjából jelentős alkotások, ideértve a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső díszítő elemeket, amelyeket a Képviselő-testület rendeletében védetté nyilvánított.


b)      Védett épület, építmény közvetlen környezete: a védett épülethez, építményhez tartozó ingatlanra (park, udvar, kerítés, támfal, melléképítmény stb.) terjed ki.


c)      Védett épület, építmény tágabb környezete: a védett épülettel szomszédos ingatlanokra, közterületekre, a zavartalan érvényesülést biztosító építészeti és tájképi környezetre (parkok, kertek, fasorok, kerti épületek, tereplépcsők stb.) terjed ki.

 

d)      Védett épületegyüttesek: azok a topográfiailag körülhatárolható épületegyüttesek vagy az épített és természetes környezet együtteseként kialakult kultúr tájak, amelyek történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari szempontból jelentősek, településképi szerepük meghatározó, amelyeket a Képviselő-testület rendeletében védetté nyilvánított.


e)      Védett érték károsodása: minden olyan beavatkozás, ami a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, építészeti karakterének részleges vagy teljes előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi.


A helyi védettség keletkezése és megszűnése


4. §


1.  A helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Képviselő-testület rendelettel dönt.


2.  A helyi védettség alá tartozó értékek listája e rendelet mellékletét képezi.


5. §


1. A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki (természetes és jogi személy egyaránt) írásban kezdeményezheti Rábapatona község jegyzőjénél.


2.  A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:


a)      az épületek és építmények esetében:

- a létesítmény megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

- a pontos hely megjelölését (városrész, utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész),

- a létesítmény rövid ismertetését, leírását,

- a kezdeményezés indokolását.


b)      együttesek esetében:

- az együttes megnevezését, körülhatárolását,

- az együttes rövid ismertetését, leírását,

- a kezdeményezés indokolását.


6. §


  1. A kezdeményezések képviselő testületi döntésre történő előkészítéséről a jegyző gondoskodik.


  1. A helyi védettség alá helyezés, illetve annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az érdekelteket értesíteni kell. Az értesítésről a jegyző gondoskodik.


  1. Együttesek esetében az értesítés történhet nem névre szólóan, hanem a helyben szokásos módon is.  1. Érdekeltnek kell tekinteni a következő szerveket, illetve személyeket:

-a javaslattal érintett ingatlan tulajdonosa, illetve képviselője, a tulajdonosi  jogok gyakorlója és az ingatlan használója;

-a megyei főépítész;

-az illetékes műemlékvédelmi hatóság;

-a kezdeményező;


  1. A használók értesítése a tulajdonos útján történik.


  1. Az értesítést az önkormányzat hirdetőtábláján 30 napra közszemlére kell tenni.


  1. A kezdeményezéssel kapcsolatban az  érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.


  1. A helyi védettség kimondását (megszüntetését) kezdeményező előterjesztéseket úgy kell előkészíteni, hogy azokról a Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal dönteni tudjon.

Az érdekeltek - 30 napon belül benyújtott - észrevételeiről - azokat minősítve - a Képviselő-testületet az előterjesztésben tájékoztatni kell.


7. §


1. A helyi védettség kimondásáról (megszüntetéséről) az érdekelteket értesíteni kell, illetve az erről szóló képviselő-testületi rendeletet a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az értesítésről a jegyző gondoskodik.


2.  Érdekeltnek kell tekinteni a 6. § (4) bekezdésében felsoroltakon túlmenően a Győri Járási Hivatal Földhivatali Osztályát is.


3.  A helyi védettség, illetve annak megszüntetése az azt elrendelő képviselőtestületi rendelet hatálybalépésének napjától érvényes.


4. A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni.


5.  A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.


6.  A nyilvántartás tartalmának meghatározásáról és naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik.


8. §


1. A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.


2.  A helyi védettség fennállásának tényét a hivatalos helyszínrajzon fel kell tüntetni az alábbiak szerint:

"Rábapatona Község Képviselő-testületének .../2000. (V. …) önkormányzati rendelete alapján védett települési érték."


3. Az ingatlan-nyilvántartási, illetve a helyszínrajzi bejegyzésről a jegyző gondoskodik.


    A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.


9. §


1 Amennyiben helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a Képviselő-testület a helyi védettséget megszünteti, a műemléki védettségről szóló döntés hatálybalépése után.


2. A helyi védettség megszüntetésének előkészítéséről - a műemléki hatóság értesítése alapján - a jegyző gondoskodik.


Előírások, eljárási szabályok


10. §


1.  A helyi védelem alatt álló értékek használata és fenntartása során biztosítani kell azok megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti.


2.A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében - a hatályos építési jogszabályok keretei között - az illetékes elsőfokú építésügyi hatóság kötelezheti a védelem alatt álló, valamint a védett együttesek területén található épületek, illetve építmények tulajdonosát(ait), illetve használóját(it):


-          a jó karbantartásra, fenntartásra való kötelezettség teljesítésére,

-          az azokat eléktelenítő, idegen részek eltávolítására,

-          a védett értékek jellegének kifejezésére vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló munkálatok elvégzésére.


3. A (2) bekezdésben jelzett munkálatok költségei a tulajdonost (használót) terhelik.


11. §


1.  A védett együttesek területén és a védett épületek, illetve építmények tágabb környezetében az adott környezetbe illeszkedő megoldások alkalmazása érdekében az illetékes építésügyi hatóság

-          megtagadhatja bontási engedély kiadását,

-          előírásokat, kikötéseket tehet.


2. A helyi védelem alatt álló épület, illetve építmény bontására engedély csak a védelem feloldása után adható ki. A védelem feloldásának feltételeként egyes épületrészek vagy tartozékok megőrzése, illetve az új épületbe való beépítésének kötelezettsége előírható.


12. §


1.  Az illetékes építési hatóság a védett értékekkel kapcsolatos intézkedéseinek végrehajtását - az építési hatósági ellenőrzés szabályai szerint - ellenőrizheti.


2. A kötelezett (megbízottja) az ellenőrzést tűrni köteles.


Települési Értékvédelmi Támogatás


13. §


1. Rábapatona Község Önkormányzata az e rendelet hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeit a "Települési Értékvédelmi Támogatás"-ból (továbbiakban: Támogatás) segítheti.


2. A "Támogatás" az Önkormányzat éves költségvetésében szerepel.


14. §


1.  A „támogatás”-t pályázat útján lehet igénybe venni.


2. A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően Rábapatona Község Képviselő-testülete írja ki.


3. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:


-          az elvégzendő építési, (felújítási, átalakítási, karbantartási stb.) munka részletes leírását, elvégzésének indokoltságát

-          az építési engedélyhez kötött munka esetén: a záradékolt építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős engedélyezési határozatot,

-          a megvalósítást szolgáló költségvetést,

-          a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét

-          a megpályázott pénzösszeg megjelölését.


4.  A pályázati kiírás a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően további feltételeket is előírhat.


5. A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. Az elbírálásra a jegyző előterjesztést tesz.


15. §


1. A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.


2.  A támogatást elnyert pályázókkal a polgármester – a vonatkozó képviselő-testületi döntés szerint – megállapodást köt.


3. A megállapodásnak tartalmaznia kell:


-          azt a kikötést, hogy a megítélt támogatást a nyertes pályázó csak az építési munkák elvégzését követően, utólag, s csak az esetben kaphatja meg, ha azt a pályázatában leírt módon végezte el,


-          a megítélt támogatást – képviselő-testület döntése alapján – egyösszegben vagy részletekben, illetve milyen teljesítési határidővel kell a nyertes pályázónak kifizetni.


4. A támogatást elnyert pályázó köteles az építési munka tényleges elkészültét a Polgármesteri Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni.


5. Az építéshatóság ezt követően – előzetes értesítés alapján – a helyszínen meggyőződik a pályázatban leírt építési munka tényleges elkészültéről, szabályosságáról (jogszerűségéről) és a kivitelezés minőségéről; majd az ellenőrzése során tapasztaltakat jegyzőkönyvbe foglalja.


6. Ha az építési munkákat az – építéshatóság jegyzőkönyvében rögzítettek tanulsága szerint – megállapodásban foglaltak szerint valósították meg, a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a támogatás pályázó részére történő kifizetéséről.


Hatályba léptető rendelkezések


16. §


1.  Jelen rendelet a  kihirdetését követő napon lép hatályba.


2.  E rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt önkormányzati rendelettel helyi védelem alá helyezett értékek védettségét.Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
11.08 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!