nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-11 - 2014-02-12
Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szerkesztés...

Sonkád Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete


az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításárólSonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:  1. § Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. alcímet követő 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(2. Hatásköri rendelkezések)


„2. §

A képviselő-testület e rendelet

  1.  6. § (8) bekezdésében szabályozott temetési segély hatáskörét a polgármesterre,
  2. 10. §-ban szabályozott közgyógyellátás hatáskörét a jegyzőre

ruházza át.”  1. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
            Bandics Zsigmond s.k.                                                              Szabó István s.k.

                polgármester                                                                              Jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!