nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-28 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatokról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében, 76. § (1)-(2) bekezdésében, 77. §-ában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet célja


A helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján, egységes alapelvek szerint a támogatandó közművelődési tevékenységek körének, ellátásuk módjának, szervezeti formáinak, és finanszírozási alapelveinek meghatározása.


2. §

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat kötelező közművelődési feladatát képező közművelődési tevékenységet folytató és folytatni kívánó természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


3. §

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei


(1) Az önkormányzat a település minden polgárának és közösségének biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) A település minden polgárának és közösségének joga, hogy megismerje a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, valamint a rendelkezésre álló eszközök útján ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze, ezáltal hozzájárulhasson szűkebb vagy tágabb közössége – és egyben önmaga – fejlesztéséhez.

(3) Az önkormányzat a rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott közművelődési intézmény működtetésével látja el, támogatási elveit úgy alakítja, hogy minden értékes művészeti, kulturális törekvést segítsen.


4. §

Az önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok


(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján a 76. § (2) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési tevékenység támogatási formái Jászapátin

a)      az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,

b)     a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c)      az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d)     az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e)      a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f)      a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g)     szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h)     egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,

i)       a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.

(2) Az önkormányzat intézményein, és a helyi médián keresztül, a település lakosai számára térítésmentesen biztosítja a megfelelő tájékoztatást a közművelődési lehetőségekről és eseményekről.


5. §

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei


(1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban a törvény) 78. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint e rendelet 4. §-ban felsorolt feladatok ellátása érdekében közművelődési intézményt (a továbbiakban az intézmény) működtet (1. számú melléklet).

(2) Az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósulásához.

(3) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásában igényt tart a civil szervezetek, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, gazdasági társaságok kulturális tevékenységet folytató közösségek, magánszemélyek közreműködésére. A közművelődési feladatok ellátása érdekében közművelődési megállapodást köthet.


6. §

A közművelődési tevékenység finanszírozása


A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a központi költségvetési támogatás, pályázati úton elnyerhető támogatás, intézményi finanszírozás az önkormányzat mindenkori költségvetése szerint, saját bevétel, a költségvetésen kívüli egyéb forrás.


7. §

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése


(1) Az önkormányzat a jogszabályi keretek között felügyeli és ellenőrzi az intézményt.

(2) A közművelődési megállapodás alapján végzett tevékenység végrehajtásának ellenőrzését a közművelődési megállapodásban kell rögzíteni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!