nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(V.26.)
Hatályos:2017-04-01 - 2018-03-31
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(V.26.)
az intézményi térítési díjakról

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdés b) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy meghatározza a nevelési-oktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások napi személyi térítési díjának alapjául szolgáló intézményi térítési díjakat, rendelkezzen ezek beszedéséről.A rendelet hatálya


2. § A rendelet hatálya kiterjed az e rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében felsorolt szolgáltatást nyújtó önkormányzati intézményekre és a szolgáltatást igénybevevőkre.Az intézményi térítési díj


3. § (1) Az óvodai nevelést igénybe vevő gyermekeknek és az önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott oktatási intézmény tanulóinak gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) Az egyéb étkezési díjakat – dolgozó, alkalmazottak, vendégebéd – e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat és egyéb intézményeinek alkalmazottai, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Marcali Tankerület Mesztegnyői Iskolájának alkalmazottai, és a társönkormányzatok alkalmazottai térítési díjként a (2) bekezdésben foglalt dolgozói, alkalmazotti térítési díjat fizetik.


(4) Az önkormányzat köz6igazgatási területén biztosított szociális étkeztetés számított önköltségét és intézményi térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(5) A házi segítségnyújtásért térítési díjat nem számol fel.4. § A térítési díjak beszedéséről az ellátást nyújtó intézmény vezetője gondoskodik. Az étkezés térítési díja az ellátást nyújtó bevétele.Záró rendelkezések


5. § (1)  Ez a rendelet 2016. június 01. napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006.. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Kelevíz, 2016. május 25.
     Vargáné Balatincz Krisztina                                                                   Hajdu Szabina

                 polgármester                                                                                    jegyző

Záradék:


A rendelet 2016. május 26. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2016. május 26.                                                                                                       Hajdu Szabina

                                                                                                              jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2017. március 29.


                                                                                                                 

                                                                                                       Hajdu Szabina

                                                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.68 KB
2. melléklet
17.04 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!