nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-01 -tól
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete


a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairólNova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) bekezdésében, és 33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következő rendeletet alkotja:1. § E rendelet hatálya Nova község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárásokra, az eljárásokban részt vevő természetes személyekre, és a közreműködő anyakönyvvezetőre terjed ki.2. § A házasságkötésre alkalmas hivatali helyiség a 8948 Nova Kossuth u. 35. szám alatti házasságkötő terem, amelyet Nova Község Önkormányzata térítésmentesen biztosít az anyakönyvi esemény lebonyolítására.3. § (1) Hivatali munkaidőben történő házasságkötésre a hivatali munkaidő teljes időtartamában kerülhet sor. A hivatali munkaidő az önkormányzat hivatalának szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében meghatározott munkarend.


(2) A házasságkötés – a kérelmezők valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota kivételével - munkanapokon, valamint szombaton engedélyezhető.4. § (1) A házasság hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként tizenötezer forint mértékű díjat kell fizetni.


(2) A házasság hivatali munkaidőn, és hivatali helyiségen kívül történő megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként huszonötezer forint mértékű díjat kell fizetni.


(3) Az anyakönyvvezető közreműködésén kívül, külön, egyéb szolgáltatást a házasságkötés során nem biztosít az önkormányzat hivatala.


(4) Amennyiben a kérelmezők valamelyike Nova Község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkezik, a kérelmezők mentesülnek az (1) bekezdésben, illetve a (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól.


(5) Rendkívüli körülmény esetén, különösen a kérelmezők valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota, vagy ágyhoz kötött betegsége esetén a házasságkötés díjmentes.


(6) A házasulók a többletszolgáltatás ellentételezéseként a díjat az önkormányzat hivatala által kiállított számla alapján, de legkésőbb a házasságkötést megelőző munkanapig kötelesek megfizetni az önkormányzat hivatalának a költségvetési elszámolási számlájára.


(7) Amennyiben a házasságkötés megkötésére irányuló szándékukat a kérelmezők írásban visszavonják, vagy a házasságkötés egyéb okból meghiúsul, akkor a díjat az önkormányzat hivatala a kérelem visszavonásától, illetve a házasságkötés meghiúsulásától számított 15 napon belül visszafizeti.5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzat hivatala által fizetendő bruttó tízezer forint mértékű díjazás illeti meg anyakönyvi eseményenként.


(2) A hivatali munkaidőn, és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzat hivatala által fizetendő bruttó húszezer forint mértékű díjazás illeti meg anyakönyvi eseményenként.6. § A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítésére az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben foglaltak az irányadók.7. § (1) A rendelet 2017. március 1. napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali időn kívüli engedélyezéséről, az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról szóló 11/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete.


(3) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

                        Lendvai Jenőné s.k.                                                        Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                          jegyző
Kihirdetés: 2017. február 22.            Pallér Edina s.k.

aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!