nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-22 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete
A kiadások készpénzben történő teljesítéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testület


23/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete


a kiadások készpénzben történő teljesítésérőlSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya kiterjed  Sárbogárd Város Önkormányzatára és az általa irányított és fenntartott költségvetési szervekre.


2.§ A házipénztár kezelése az önkormányzat és valamennyi költségvetési szerv tekintetében a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban történik.


3.§ (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnybe kell részesíteni a banki átutalást.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az e  rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.


4.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek házipénztárából a készpénzben teljesíthető kifizetések a következők:

a) bér- és személyi jellegű kifizetések:

            - közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

            - eseti megbízási díj, jutalom, tiszteletdíj,

            - illetmény előleg

b) ellátottak pénzbeli juttatásai

c) reprezentáció kiadásai

d) belföldi kiküldetés költségtérítése

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés

f) alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése

g) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges

h) a rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások

i) önkormányzat vagy polgármester által nyújtott rendkívüli elismerés címén teljesített kiadás

j) természetes személyek részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés kifizetése

k) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

l) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kifizetések

m) elszámolási kötelezettséggel  készpénzben adott előlegek kiadásai

r) valamennyi fenti jogcímen legfeljebb 200.000,-Ft összegig történő kifizetés.


(2) A polgármester és a költségvetési szerv vezetője  indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörében dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően teljesíthető készpénzkifizetésekről.


5.§  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2015. május 8.
Dr. Sükösd Tamás                                                        Demeterné Dr. Venicz Anita

                 polgármester                                                                          jegyző
Kihirdetve: 2015. május 21.                                                                                                  Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                  jegyző

                       


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!