nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011(X.28.) számú önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-07 -tól
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011(X.28.) számú önkormányzati rendelete
A közterületek tisztán tartásáról, és egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja: 


I. fejezet


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a község köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatás ellátásának rendjét.


2. §


A rendelet hatálya Mogyoród Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.


3. §


A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlan tulajdonosára kiterjed, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes, vagy jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó.


4. §


Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységekre.


5. §


(1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet (különösen a közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységről, illetve magatartástól tartózkodni.


(2) Jelen rendelettel összefüggő tevékenységek végrehajtásának ellenőrzése a közterület-felügyelet útján történik.


(3) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa jelen rendeletben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a polgármester az ingatlan tulajdonosának költségére a munka elvégzését elrendelheti.


II. fejezet


Fogalommagyarázat


6. §


E rendelet szempontjából:


a)közigazgatási terület:

          A község önkormányzatának működési területe, mely belterületből és külterületből áll.

b) szolgáltató:

          A mindenkori szerződéses vállalkozó.

c) közterület:

          Az ingatlan-nyilvántartásban a közigazgatási területen belüli közterületként

          nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér, közpark, országos főútvonalnak a település

          közigazgatási területét átszelő szakasza).

          Az egyes ingatlanok – lakás és nem lakás célú helyiségek, hozzájuk tartozó területek,

                valamint közterületek – tisztántartásával kapcsolatos valamennyi munkafolyamat.


[1]d)

[2]e)

[3]f)

g) települési folyékony hulladék:

          Az ingatlanon keletkező ott gyűjtött, tárolt szennyvíz, szennyvíziszap.

h) tisztántartás:

          Az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó és síkosság mentesítése, illetőleg

          gyommentesítése, különös tekintettel a parlagfű gyűjtése, irtása.

[4]i)


Ingatlanok és közterületek tisztán tartása


7. §


(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a) Az ingatlan telekhatára előtti, körüli közterület úttestig terjedő teljes felületének gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a csapadékvíz zavarmentes lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról, illetve a járdán, járda hiányában az ingatlan telekhatárától számított egy méter széles területsávon hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről;


[5]b) az a) pont alatt jelzett önkormányzati tulajdonban lévő közterületi nyílt árok és átfolyók tisztántartásáról


c)beépítetlen ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.

d)A telekingatlanról a járdára (járda hiányában az ingatlan telekhatárától számított egy méter széles területsávba) és az úttest fölé benyúló ágak és lombok nyeséséről.


(2) Két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú területsáv esetében a tisztántartási kötelezettség 50-50%-ban oszlik meg az érintett tulajdonosok között.


(3) Utcai árusok, vásárosok, mutatványosok, és egyéb rendezvények szervezői kötelesek a területfoglalásra szóló helyet és annak közvetlen környékét tisztán tartani, és a tevékenységből eredő szemetet, hulladékot összegyűjteni, elszállítani.


8. §


(1) Közterületen építési, bontási, tatarozási munkát, ezen kívül minden közműépítéssel kapcsolatos burkolat és talajbontási munkát úgy kell elvégezni, a kiemelt anyagot, illetve ásott földet úgy kell tárolni, hogy a környezetet ne károsítsa, ne szennyezze és a vízelvezetés biztosítva legyen.


(2) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a szállítmány fel és lerakásánál vagy szállítás közben, a közterület ne szennyeződjön. Amennyiben a közterület mégis szennyeződik, a szállító, illetve a szennyeződést okozó személy köteles azt feltakarítani.


(3) Közterületen gépjárművek mosása, valamint szennyeződést okozó tárgyak tisztítása, mosása, vegyszeres anyaggal történő kezelése tilos.


9. §

(1) Égetni tilos, kivéve belterületi magánterületen és zártkert besorolású ingatlanokon a lábon álló növényzet, avar és egyéb a terület használata során keletkezett növényi hulladékot szeptember 15-től április 15-ig terjedő időszakban, kedd, péntek 08:00 – 18:00 óráig, szombaton 08:00 – 12:00 óráig.[6]


(2) Közterületen hirdetményt elhelyezni csak erre a célra rendszeresített hirdető táblákon lehet.


(3) Fákon, közterületen álló építményeken, kerítéseken hirdetni, ragasztani, reklámot elhelyezni tilos.


(4) Állati tetemek közterületről történő elszállításáról az állat elhullását okozó személy, ennek hiányában lakossági bejelentés alapján a Közterület-felügyelet gondoskodik.


(5) Játszótér területére kutyát bevinni tilos.


(6) Játszótér területén dohányozni tilos.


[7]10. §

[8]11. §

[9]12. §


A települési folyékony hulladék kezelése


13. §[10]


[11]14. §


Záró rendelkezés


16. §


(1)Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2003. (I. 17.), a 29/2004. (XI. 4.), a 33/2005. (XI. 16.), valamint a 28/2011. (X. 5.) sz. önkormányzati rendelet. [1]

Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2014. 05. 30-tól

[2]

Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2014. 05. 30-tól

[3]

Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2014. 05. 30-tól

[4]

Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2014. 05. 30-tól

[5]

A rendelet szövegét a 12/2014 (V.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. 05. 30-tól

[6]

A rendelet szövegét a 10/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. március 27-től.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2014. 05. 30-tól

[8]

Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2014. 05. 30-tól

[9]

Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2014. 05. 30-tól

[10]

Hatályon kívül helyezte a 15/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatálytalan: 2014. június 28-tól.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2014. 05. 30-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!