nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-01 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


  1. a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés általános szabályai


1.§


(1) A település közigazgatási területén a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel minden közterületet el kell nevezni.


(2) Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló utaknak, amelyekhez a kapcsolódó ingatlanok számozása másik utcában már megtörtént, illetve nem kell nevet adni a mezőgazdasági célú dűlőutaknak.


(3) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzést követő 60 napon belül meg kell állapítani.


(4) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek az elkülönítéstől számított egy éven belül más nevet kell adni.


(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.


2.§


(1) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési, funkcionális vonatkozású meghatározásából

a) beépített vagy beépítésre szánt területen: út, utca, tér, dűlő, köz, vagy

b) beépítésre nem szánt területen: dűlő

áll.


(2) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.
  1. Személyről való közterület elnevezés


3.§


(1) Személyről közterületet elnevezni halála után lehet.


(2) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi- és utónévvel.


(3) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.


4.§


(1) Közterület elnevezésével emléket állítani olyan személynek lehet,

                a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és

                    személye közmegbecsülésnek örvend;

                b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan

                  jelentőset tett vagy alkotott és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

                c) akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével

                  hozzájárult Sárisáp fejlődéséhez.


(2) Közterületet elnevezni olyan személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.


  1. Közterületnevek megszüntetése


5.§


(1) A közterület településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével, külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.


(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.


  1. Közterületek elnevezését tartalmazó táblák


6.§


(1) A közterület nevét a tájékozódást segítő táblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.


2) A közterületek elnevezését tartalmazó tábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.


7.§


(1) Az útnak, utcának, térnek minősülő közterületek névtábláit az utca kezdetén, végén, minden betorkolló utcánál mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell szerelni.


(2) A névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten kell elhelyezni.


(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a névtábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.


(4) Amennyiben a névtábla telken belül, a ház falán kerül kihelyezésre, úgy annak tisztántartásáért és láthatóságáért az ingatlan tulajdonosa, használója vagy kezelője a felelős.


(5) A névtáblán reklám célját szolgáló feliratot elhelyezni nem szabad.


8.§


A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új utca-névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utca-névtáblát két év múltán az elhelyező szervnek el kell távolítani.


  1. Házszámozás


9.§


(1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (továbbiakban együtt: ingatlan) házszámmal kell ellátni.


(2) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.


(3) Az utcában az ingatlanokat a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem ismétlődő házszám tartozik.


(4) A házszámtáblát az utcára néző házfalra vagy kerítésre, jól látható módon kell elhelyezni.


(5) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület elnevezését, illetve a helyrajzi számot is a házszám előtt vagy fölött kiírva.


(6) A házszám elhelyezéséről az ingatlan mindenkori tulajdonosa köteles gondoskodni.10.§


(1) A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:

                a) az utcák házszámai mindig a csatlakozó felsőbbrendű úttól kezdődnek és attól távolodva

                    növekednek, zsákutcát a bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni,

                b) a számozás arab számmal történik, az utca bal oldala páratlan, jobb oldala páros számozást

                    kap és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi

                    ingatlanig. Ha az utca külterületen folytatódik, a sorszámozás tovább folytatható.

                c) a tér épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az óramutató

                  járásával egyező irányban történik.

                d) új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a bal oldalon a páratlan,

                  jobb oldalon a páros számokat kell alkalmazni.

                e) egy oldalon beépített utcánál a számozás folyamatos számozással egyesével emelkedik.

                f) a kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti, alátörés nélküli sorszáma

                megszűnik, és az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének

                irányába a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűiből emelkedő sorrendű alátörést kap.

                g) a kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat

                megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé

                tenni.

                h) amennyiben egy ingatlanon azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás található,

                úgy azok az épületek folyamatos emelkedő sorrendben alátört számot, ajtószámot kapnak.

                i) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, amelyek a későbbi

beépítés során a közbenső házszámot kapják.


11.§


(1) Az ingatlan házszámát megváltoztatni csak abban az esetben lehet ha:

                a) az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak

                    helyrajzi számmal meghatározott,

                b) az ingatlan házszáma nem a kialakult növekvő számsorban található az utcában,

                c) ingatlan megosztására került sor,

                d) ingatlanok egyesítésére került sor.


  1. Hatásköri és eljárási szabályok


                                                                          12.§


A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.


13.§


(1) A közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés írásban, Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez nyújtható be.

 (2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

                a) polgármester

                b) a képviselő-testület bizottsága

                c) a helyi önkormányzat képviselője

                d) Sárisáp község területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár

                e) Sárisáp község területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.


(3) A (2) bekezdésben foglalt kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

                a) a kezdeményezés okát,

                b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,

                c) a javasolt elnevezés indokát, kapcsolódását a közterület környezetéhez, településen

                  belüli elhelyezkedéséhez,

                d) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.


14.§


(3) A házszám megváltoztatására irányuló kérelmet az Önkormányzat  Hivatalához kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell a tulajdonjog igazolására alkalmas iratot.


15.§


A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utcanév táblák kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, valamint a házszám megállapításáról, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos ellenőrzéséről az Önkormányzati Hivatal gondoskodik.


  1. Záró rendelkezések


16.§


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésétől számított egy éven belül az önkormányzat a költségvetésben rendelkezésre álló keretösszegből gondoskodik a hiányzó utca névtáblák pótlásáról.

(3) Az ingatlantulajdonosok a rendelet hatályba lépésétől számított 180 napon belül kötelesek gondoskodni a házszámtáblák kihelyezéséről.                          Kollár  Károly                                                                         Tóthné Putz Erika

                          polgármester                                                                                  jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!